Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2678/2016, de 21 de novembre, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció per realitzar diverses actuacions per tal de millorar la funcionalitat de les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
Nº de Disposición :
GAH/2678/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Agència de l'Habitatge de Catalunya
En data 29 de setembre de 2016 es va signar l'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció per realitzar diverses actuacions per tal de millorar la funcionalitat de les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al carrer Diputació, 92, i al carrer Aragó, 244-246 de Barcelona, al carrer Bosch, 12, de Mollet del Vallès, a l'oficina d'Arraona a Sabadell, al Servei Territorial a Tarragona i al Servei Territorial a Lleida.

Atès el que preveu l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
Resolc:
--Donar publicitat a l'encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció per realitzar diverses actuacions per tal de millorar la funcionalitat de les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Jaume Fornt i Paradell

Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

 

Annex

Encàrrec de gestió entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

 

Barcelona, 29 de setembre de 2016

 

Reunits

 

D'una part, el senyor Jaume Fornt i Paradell, amb NIF núm. 46226868-L, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb CIF número Q-0801820-B i seu al carrer Diputació, 92, de Barcelona, en virtut del nomenament efectuat per l'Acord del Govern de 15 de març de 2011 (DOGC núm. 5839, de 17 de març) i en ús de les facultats atorgades per l'article 7.3.e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

I, de l'altra, el senyor Juan José Torres i López, amb NIF núm. 33924277-J, director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (en endavant CIRE), amb CIF número Q5856204B i seu al carrer d'Enric Granados, número 33, de Barcelona, en virtut del nomenament atorgat pe l'Acord de Govern GOV/20/2016, de 23 de febrer, i d'acord amb les funcions que li atribueix l'article 9 de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest encàrrec i
Manifesten
Primer. La Constitució espanyola de 1978, en el seu article 25.2, reconeix a les persones condemnades a penes privatives de llibertat el dret a un treball remunerat i als beneficis corresponents de la Seguretat Social, a l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la personalitat, orientats vers la reeducació i la reinserció social.
Segon. Segons el Reial decret 3482/1983, de 28 de desembre, de traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'administració penitenciària, la Generalitat de Catalunya va assumir, a partir de l'1 de gener de 1984, les competències relatives a l'execució en matèria penitenciària.
Tercer. El CIRE, d'acord amb el que estableix la Llei 23/2009, del 23 de desembre (DOGC núm. 5536, de 30 de desembre), és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia, que té naturalesa d'entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat excepte en els supòsits i les matèries expressament especificats en aquesta Llei, i de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 2n, té com a objectiu facilitar la reinserció sociolaboral dels interns en centres penitenciaris i educatius de Catalunya, mitjançant la creació, l'aplicació i el desenvolupament de programes formatius i educatius, la creació de llocs de treball adaptats a les necessitats d'aquestes persones i altres actuacions encaminades a aconseguir-ne la reinserció.
Quart. El CIRE, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 23/2009, de 23 de desembre, és un mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent i, en conseqüència, resta obligat a executar, dins de l'àmbit de les funcions que determina aquesta Llei, els encàrrecs que aquests li formulin.

Les relacions del CIRE amb els departaments, els ens i les entitats dels quals és mitjà propi i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'estableixen per mitjà d'encàrrecs de gestió.
Cinquè. L'article 4.1, lletra n), del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, disposa que queden exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui la realització d'una determinada prestació a una entitat que, d'acord amb el que estableix l'article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic vinculat o dependent i que tenen la consideració de poders adjudicadors.
Sisè. D'acord amb l'article 10.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'encàrrec de gestió només es pot fer a organismes o entitats públiques que tinguin la condició de mitjà propi de l'administració, organisme o entitat pública.

D'altra banda, l'article 10.3 d'aquesta Llei estableix que l'encàrrec de gestió entre els òrgans, els organismes o les entitats públiques que pertanyen a la mateixa administració, s'ha de formalitzar en els termes que estableix llur normativa i si no n'hi ha, per acord exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen. L'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

Per tot això, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya formula al CIRE un encàrrec amb el contingut i en els termes i condicions que consten en les següents
Clàusules
Primera. En virtut d'aquest encàrrec, L'Agència de l'Habitatge de Catalunya encomana al CIRE, com a entitat que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dur a terme l'encàrrec per a realitzar diverses actuacions per tal de millorar la funcionalitat de les dependències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya al carrer Diputació, 92 i carrer Aragó, 244-246 de Barcelona, a Mollet del Vallès al carrer Bosch, 12, a l'oficina d'Arraona a Sabadell, Servei Territorial de Tarragona i Servei Territorial de Lleida.
Segona.- El CIRE durà a terme l'encàrrec de conformitat amb les prescripcions tècniques i tarifes fixades en l'annex d'aquest document.

En l'execució de l'encàrrec correspon al CIRE dirigir, organitzar i supervisar les feines i tasques que se'n derivin; coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques, així com implementar les tècniques d'avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment, el CIRE serà el responsable dels equips de protecció individual del seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.
Tercera. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha de facilitar al CIRE tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l'encàrrec.
Quarta. L'import total màxim de l'encomana, IVA exclòs, no podrà sobrepassar els 57.851,24 eur. El tipus d'IVA aplicable serà del 21%. L'import màxim, IVA inclòs, serà, per tant, 70.000 eur.

 

Cinquena. El CIRE emetrà una factura mensualment pels serveis efectuats, que trametrà a l'Agència perquè, un cop l'hagi conformat, en tramiti el pagament per transferència bancària.

 

Sisena. Totes les accions que es desenvolupin en el marc d'aquest encàrrec hauran de figurar amb els logotips de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i del CIRE.

Així mateix, tant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com el CIRE es comunicaran amb prou antelació la realització d'actes públics de difusió i promoció que es duguin a terme en ocasió del desenvolupament del present encàrrec.

 

Setena. El CIRE s'abstindrà de realitzar cap tractament de les dades de caràcter personal de què disposi com a conseqüència de la realització del present encàrrec, llevat del que sigui estrictament necessari per al seu desenvolupament i execució, tot i sotmetent-se a les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades. En especial, s'abstindrà de cedir a tercers aquestes dades o els arxius que les contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.

 

Vuitena. Per dur a terme el seguiment de l'execució i desenvolupament del present encàrrec, L'Agència de l'Habitatge de Catalunya designa a la responsable de compres i el CIRE designa al director de serveis exteriors.

 

Novena. Aquest encàrrec serà vigent des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, sens perjudici que pugui ser prorrogat abans de la seva finalització, sempre i quan les dues parts ho acordin expressament.

A més de l'expiració del termini de vigència, constitueixen causes d'extinció anticipada d'aquest conveni marc d'encàrrec:

La resolució acordada de mutu acord entre les parts que el subscriuen.

L'incompliment del seu objecte.

La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d'anul·labilitat, quan no es reuneixin els requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.

L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions i compromisos concrets en aquest encàrrec.

La impossibilitat esdevinguda de complir l'encàrrec, per raons materials o legals.

 

Desena. En tot allò que no estigui regulat en acords anteriors, resultarà d'aplicació la normativa administrativa vigent i, en concret, el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Així mateix resulta d'aplicació la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

 

Onzena. Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpel·lació i execució d'aquest encàrrec, seran resoltes de mutu acord de les parts.

 

Dotzena. D'acord amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest encàrrec s'ha de publicar en el DOGC.

 

Subscriuen el present conveni marc de formalització d'encàrrec el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el director del CIRE.

 

Jaume Fornt i Paradell

Director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Juan José Torres i López

Director del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 

1.DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Execució de tasques de manteniment per els edificis de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, CIRE haurà d'aportar els mitjans humans i tècnics competents en les següents accions previstes:

1.1.TRASLLATS INTERNS I EXTERNS.

Es realitzaran per operaris especialitzats en mudances i segons ordres i plànols proporcionats per Projectes, Obres i Accessibilitat, sempre sota la supervisió d'un responsable designat per l'AHC.

1.1.1.Embalatge i desembalatge de les capses, sempre de manera ordenada i procurant per la seva conservació.

1.1.2.Servei de transport adequat a les necessitats segons l'abast del trasllat, furgonetes i conductors autoritzats.

Dispositius de transport del mobiliari i de les capses totalment adequats i adaptats, suficientment resistents per suportar el pes màxim dels bens que han de transportar i permetre maneig segur quan estiguin totalment carregats. És important que les rodes d'aquests no deteriorin els paviments i els cantells han de ser arrodonits i protegits per evitar riscos.

1.1.3.Moviment de mobiliari. Muntatge i desmuntatge, sempre procurant per la seva conservació.

1.1.4.Moviment de mampares en mudances internes, sempre utilitzant les mesures de protecció prèviament establertes.

1.2.MANTENIMENT CORRECTIU I OBRES MENORS.

1.2.1.Tasques de manyà i metal·lista.

1.2.2.Resolució d'incidències de manteniment urgents no previstes que puguin sorgir en horari laboral i/o no laboral de les instal·lacions i que no puguin ser resoltes per el personal de manteniment de Projectes, Obres i Accessibilitat.

1.2.3.Obres derivades de l'adequació o remodelació dels llocs de treball.

1.2.4.Resolució d'incidències derivades del manteniment correctiu i Normatiu de les instal·lacions.

1.2.5.Atenció a empreses externes i resolució de comunicats de manteniment.
2.VALORACIÓ ECONÒMICA

Segons les tarifes aplicables proporcionades per CIRE, havent realitzat una valoració de les necessitats futures de l'AHC, i una valoració de les accions realitzades en els darrers anys, considerem sol·licitar un import de 57.851,24 eur i de 70.000,00 eur amb IVA per tal que ens puguin donar el servei necessari per el bon funcionament de l'AHC.

Els preus d'aplicació seran els corresponents al ITEC 2015 amb una baixa de 25% , per obtenir aquest preu total s'ha previst 1.500 hores de peonatge, 200 hores de vehicles, 100 hores d'encarregats, caps d'obra o Tècnic superior i la resta en material d'obra.