Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2302/2016, de 10 d'octubre, per la qual es publica la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, en l'àmbit de Catalunya
Nº de Disposición :
GAH/2302/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
El Boletín Oficial del Estado núm. 232 de 26 de setembre de 2016 publica la Resolució de 14 de setembre de 2016 del director general de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual es formalitzen de manera definitiva les adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

De conformitat amb la disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i en ús de les competències conferides en l'article 23 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, que regula determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya,

 

Resolc:

 

--Publicar, en extracte, la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en l'àmbit de Catalunya, que recull l'annex d'aquesta Resolució.

El termini de presa de possessió en les noves destinacions es realitzarà de conformitat amb el que estableix l'apartat quart de la Resolució de 14 de setembre de 2016 del director general de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Boletín Oficial del Estado núm. 232 de 26 de setembre de 2016).

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local

 

 

Annex

 

Intervenció de classe segona

Ajuntament d'Olesa de Montserrat (Barcelona)

Trell Plaza, María Belén. DNI 52592400.

 

Secretaria de classe primera

Ajuntament de Salou (Tarragona)

Ollé Bidó, Enric-Daniel. DNI: 39895905.

 

Secretaria de classe tercera

Ajuntament de Folgueroles (Barcelona)

Edo Atares, M. Pilar. DNI: 46662458.

 

Secretaria de classe tercera

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Velasco Martínez, José Félix. DNI: 16521377.

 

Tresoreria

Ajuntament de Premià de Mar

Calle Sanz, María Cristina. DNI 18984853.

 

Tresoreria

Ajuntament de Vic

Colom Canal, M. Victòria. DNI 77104169.

 

Tresoreria

Ajuntament de Tarragona

Guimera Melich, Yolanda. DNI 40933761.

 

Tresoreria

Ajuntament de Tortosa

Canalda Pujol, Daniel. DNI 47824056.