Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2300/2016, de 10 d'octubre, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de dotze corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs
Nº de Disposición :
GAH/2300/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Per a la classificació dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional s'han de complir els requisits establerts en l'article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Totes les corporacions locals que es detallen a continuació tenen un lloc de secretaria i un lloc d'intervenció, classificats en classe segona, i sol·liciten la creació i classificació d'un lloc de tresoreria, com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala d'intervenció tresoreria:

Ajuntament d'Arenys de Mar

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Ajuntament de Manlleu

Ajuntament de Martorelles

Ajuntament de Matadepera

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Pals

Ajuntament de Polinyà

Ajuntament de Santpedor

Ajuntament de Vallirana

Consell General d'Aran

Pel que fa al lloc de tresoreria en corporacions locals amb secretaria classificada en classe segona, l'apartat f) del mateix article preveu que, en les corporacions locals amb secretaria de classe segona que no s'hagin agrupat amb altres a l'efecte del sosteniment en comú del lloc únic d'intervenció, la relació de llocs de treball ha de determinar si el lloc esmentat està reservat a habilitats de caràcter nacional o pot ser desenvolupat per un dels seus funcionaris degudament qualificats. No obstant això, la possibilitat que sigui la relació de llocs de treball la que determini si el lloc de tresoreria està o no reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional no es pot considerar vigent, ja que s'oposa al que disposa l'article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local que assenyala que es reserva als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir cap excepció, l'exercici de les funcions de "a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu." i "b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació."D'acord amb el que estableix l'article 2 del Reial decret 1732/1994, correspon a la comunitat autònoma la competència d'execució en matèria de classificació de llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Correspon a la Direcció General d'Administració Local resoldre els expedients de creació i classificació dels llocs de tresoreria de les corporacions locals esmentades, d'acord amb l'article 9 del Reial decret 1732/1994, que atribueix la competència d'execució en matèria de creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Vista la documentació que consta en els expedients i d'acord amb l'informe emès pel Servei de Règim Local de la Direcció General d'Administració Local,

 

Resolc:

 

Crear i classificar els llocs de treball de tresoreria de classe única de les corporacions locals que es detallen a continuació, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

Ajuntament d'Arenys de Mar

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Ajuntament de Manlleu

Ajuntament de Martorelles

Ajuntament de Matadepera

Ajuntament de Montgat

Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Pals

Ajuntament de Polinyà

Ajuntament de Santpedor

Ajuntament de Vallirana

Consell General d'Aran

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, els ens locals poden formular un requeriment davant la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

Montserrat Mundi i Mas

Directora general d'Administració Local