Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/2291/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222)
Nº de Disposición :
GAH/2291/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
La Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222), la qual va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, DOGC núm. 7147, de 22.6.2016;

La Resolució GAH/1840/2016, de 25 de juliol, va prorrogar el termini d'aprovació i publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria esmentada, com a màxim, en un mes, de conformitat amb l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener;

La Resolució GAH/2080/2016, de 12 de setembre, va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222);

De conformitat amb el Decret 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el punt 7 de les bases generals aprovades per la Resolució GAP/1644/2007, de 28 de maig, que estableix que la directora general de Funció Pública aprova, mitjançant una resolució, la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació del lloc d'exposició, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, i l'ordre d'actuació dels aspirants; i el que preveu la base 6.2 en relació amb el lloc de celebració de la prova;

De conformitat amb la base 11 de la Resolució GAH/1526/2016, de 15 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció de referència, que preveu que les publicacions oficials relatives a la convocatòria es facin al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

--1 Aprovar i fer pública la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 309 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 222).

 

--2 Fer pública la llista definitiva esmentada a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler, http://tauler.gencat.cat.

Aquesta publicació, també es pot consultar en l'apartat d'Administració i Funció Pública del web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

 

--3 L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà per la primera persona el cognom de la qual comenci per la lletra "S", de conformitat amb la Resolució GAH/258/2016, d'1 de febrer (DOGC núm. 7054, de 8.2.2016).

 

--4 La primera prova establerta a la base específica 7.2.1 del procés de selecció esmentat, i de conformitat amb el que preveu la base específica 6.2, es realitzarà a Barcelona, els dies 22 i 23 d'octubre de 2016, d'acord amb les convocatòries següents:

 

Data: dissabte 22 d'octubre de 2016

Exercicis: primer exercici comú a totes les opcions, segon i tercer exercicis de l'opció general, i segon i tercer exercicis de l'opció de prevenció

Torn de matí

Primer i segon exercicis (test de coneixements i situacions pràctiques --comú a totes les opcions-- i 10 preguntes de resposta breu de l'opció general)

Hora de la convocatòria: 08.30 h

Hora d'obertura de les aules: 08.40 h

Hora d'inici: 09.00 h

Tercer exercici (supòsit pràctic de l'opció general)

Hora de la convocatòria: 12.30 h

Hora d'obertura de les aules: 12.35 h

Hora d'inici: 12.45 h

Llocs de realització dels exercicis de dissabte al matí

Es convoquen a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (c. Girona, 20, de Barcelona) els aspirants següents:

_Aspirants amb adaptacions

_Aspirants que han sol·licitat participar en l'opció de prevenció

_Aspirants que han sol·licitat participar en l'opció general i l'opció de prevenció

La resta d'aspirants es convoca a l'edifici Tomás i Valiente de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (av. Pedralbes, 1, de Barcelona).

Torn de tarda

Segon i tercer exercicis (10 preguntes de resposta breu i supòsit pràctic de l'opció de prevenció)

Hora de la convocatòria: 16.10 h

Hora d'obertura de les aules: 16.20 h

Hora d'inici: 16.30 h

Lloc de realització dels exercicis de dissabte a la tarda: Escola d'Administració Pública de Catalunya (c. Girona, 20, de Barcelona)

 

Data: diumenge 23 d'octubre de 2016

Exercicis: segon i tercer exercicis de l'opció jurídica, i segon i tercer exercicis de l'opció econòmica

Torn de matí

Segon i tercer exercicis (10 preguntes de resposta breu i supòsit pràctic de l'opció jurídica)

Hora de la convocatòria: 08.40 h

Hora d'obertura de les aules: 08.50 h

Hora d'inici: 09.00 h

Torn de tarda

Segon i tercer exercicis (10 preguntes de resposta breu i supòsit pràctic de l'opció econòmica)

Hora de la convocatòria: 15.10 h

Hora d'obertura de les aules: 15.20 h

Hora d'inici: 15.30 h

Lloc de realització dels exercicis de diumenge al matí i de diumenge a la tarda: Escola d'Administració Pública de Catalunya (c. Girona, 20, de Barcelona)

 

--5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Funció Pública en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2016

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública