Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ GAH/8/2017, de 9 de gener, per la qual es comunica la realització del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2017
Nº de Disposición :
GAH/0008/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
A fi de disposar amb caràcter previ de l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en les convocatòries de selecció que es duguin a terme durant l'any 2017 a l'empara de la normativa pressupostària vigent, la Direcció General de Funció Pública ha d'efectuar el sorteig de l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius corresponents, en aplicació del que estableix l'article 17.j) del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la regulació del Decret 232/2013, de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat i amb l'objectiu d'aconseguir més simplicitat i agilitat en aquest procés, però garantint la deguda publicitat, es preveu la publicació de la data del sorteig en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler).

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

Dur a terme, el dia 20 de gener de 2017, a les 9.15 hores, a la seu de l'Oficina de Selecció de Personal de la Subdirecció General de Gestió de Personal de la Direcció General de Funció Pública, carrer Rivadeneyra, núm. 6, 3a planta, de Barcelona, el sorteig públic per a la determinació de l'ordre d'actuació dels aspirants que preguin part en els processos selectius que es duguin a terme durant l'any 2017, i publicar aquesta informació en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de gener de 2017

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC de 7.8.2013)

Susanna Bouis Gutiérrez

Directora general de Funció Pública