Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EXI/2140/2016, de 2 de setembre, per la qual es fa públic un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
Nº de Disposición :
EXI/2140/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
02/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
D'acord amb el que estableix l'article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional, es transcriu l'Acord adoptat per la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en la reunió que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2016.
Barcelona, 2 de setembre de 2016
Aleix Villatoro i Oliver

Secretari generalACORD

De la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
La Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en la reunió celebrada el dia 26 de juliol de 2016, ha adoptat l'Acord següent:
1r Iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació amb el Decret llei de Catalunya 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
2n Designar un grup de treball per proposar a la Subcomissió la solució que escaigui.
3r Comunicar aquest Acord al Tribunal Constitucional als efectes de l'article 33.2 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, així com publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de l'Estat i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Madrid, 26 de juliol de 2016
María Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència
Raül Romeva i Rueda

President de la Representació de la Generalitat de Catalunya