Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EXI/2130/2016, de 13 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016
Nº de Disposición :
EXI/2130/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
D'acord amb el Decret, 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, correspon a aquest Departament, entre d'altres, la funció promoure la formació, innovació i recerca en matèria de qualitat democràtica.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Mitjançant l'encàrrec de gestió del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència a l'AGAUR, formalitzat en data 26 de juliol de 2016, s'encarrega a l'AGAUR la gestió de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada, a proposta del secretari de Transparència i Govern obert, i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,
Resolc:
Article 1

Obrir la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016.
Article 2

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre EXI/234/2016, de 30 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica (DOGC núm. 7203 de 12.9.2016).
Article 3

3.1 L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de trenta-sis mil euros (36.000 eur) amb un import per ajut d'entre sis mil euros (6.000 eur) i dotze mil euros (12.000 eur), amb càrrec a la posició pressupostària EX0102D/440680000/1310/0000 del pressupost del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

3.2 La concessió dels ajuts resta supeditada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.
Article 4

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes següents

- Els reptes de la participació on line: anàlisi de diferents eines i experiències de participació on line per detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania.

- La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d'iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les pròpies iniciatives.

- La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d'entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil.

- La innovació democràtica al món local: anàlisi d'experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.
Article 5

Els sol·licitants han de presentar la justificació conforme compleixen la quota de reserva per a la integració social dels minusvàlids, establerta per la legislació vigent.
Article 6

6.1 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament (http://agaur.gencat.cat) i en format paper en el registre de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), sens perjudici del que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.2 L'imprès normalitzat de sol·licitud estarà a disposició de les persones interessades a les dependències de l'AGAUR (passeig de Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona), en el web (http://agaur.gencat.cat), a les dependències de la Subdirecció General de Qualitat Democràtica (carrer de Tapineria,10, 5a planta, 08002 Barcelona), en el web del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat).

 

Article 7

7.1 La tramitació de la convocatòria correspon a l'AGAUR d'acord amb l'encàrrec de gestió formalitzat entre el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i l'AGAUR.

7.2 La resolució de la convocatòria correspon a la persona titular de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.

7.3 La resolució i notificació dels ajuts s'efectuarà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

7.4 L'AGAUR ha de notificar la resolució de la convocatòria mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. També l'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, conforme el que estableix l'art. 14 de l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

7.5 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb allò que es preveu als articles 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant del conseller del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la rebuda de la notificació, sens perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent per a la defensa dels seus interessos.
Article 8

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Disposició final

Contra l'acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de rebre la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Barcelona, 13 de setembre de 2016
P. d. ( Resolució EXI/679/2016, d'11 de març. DOGC núm.7082 de 18.3.2016)

Aleix Villatoro i Oliver

Secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència