Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EXI/2114/2016, de 13 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la gestió de la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016
Nº de Disposición :
EXI/2114/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
En data 26 de juliol de 2016 es va signar l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la gestió de la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016.

A la previsió de publicitat de l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la que preveu l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Resolc:
Donar publicitat a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la gestió de la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016.
Barcelona, 13 de setembre de 2016
Aleix Villatoro i Oliver

Secretari generalAnnex

ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA, I L'AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR), PER A LA GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS A PROJECTES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DE LA QUALITAT DEMOCRÀTICA PER A L'ANY 2016
Barcelona, 26 de juliol de 2016
REUNITS

D'una part, el senyor Aleix Villatoro Oliver, secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, en virtut de la Resolució EXI/679/2016, d'11 de març, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència en diversos òrgans del Departament.I, de I'altra, el Sr. Jordi Mas i Castellà, director executiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (en endavant, AGAUR) en virtut del que preveu l'article 16 del Decret 168/2002, d'11 de juny, pel qual s'aproven els seus Estatuts, i amb poders suficients en virtut d'escriptures públiques atorgades davant el notari de Barcelona José Eloy Valencia Docasar en data 10 de març de 2011 i número de protocol 480.
Ambdues parts, actuant en I'exercici dels càrrecs respectius i en la representació que exerceixen,
MANIFESTEN

Primer. El Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, estableix a l'article 26.f) que correspon a aquest Departament, entre d'altres, la funció de promoure la formació, innovació i recerca en matèria de qualitat democràtica.

Segon. L'AGAUR va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb I'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de I'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

Tercer. Els Estatuts de I'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, preveuen en l'article 5.1.b) la formalització d'acords, pactes, convenis i contractes amb entitats públiques o privades i amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment. Així mateix, correspon a l'AGAUR el foment de les relacions amb altres institucions amb funcions de gestió d'ajuts universitaris i de recerca, i l'assessorament als òrgans de l'Administració de la Generalitat en les matèries relacionades amb la gestió d'ajuts i subvencions.

Quart. L'article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 15 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveuen que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent per raons d'eficàcia.
Per tot això, les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat legal suficient per subscriure aquest encàrrec de gestió amb subjecció a les següents


CLÀUSULES
Primera. Objecte

1.1 El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència encarrega a l'AGAUR la gestió de la convocatòria d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2016.

1.2 L'objecte dels ajuts, les persones destinatàries, les activitats i els conceptes subvencionables, la quantia dels ajuts, el procediment d'avaluació i de selecció, i el procediment d'atorgament i de pagament, el termini i la forma de justificació, els mecanismes de seguiment dels projectes i les obligacions de les persones beneficiàries s'estableixen en la convocatòria i en les bases reguladores que es publicaran en el DOGC i que s'adjunten, com a annex 1, a aquest encàrrec de gestió.
Segona. Compromisos de les parts

2.1 L'AGAUR assumeix els compromisos següents:

· La recepció de les sol·licituds dels ajuts i la seva tramitació, inclosa la tramesa de notificacions a les persones sol·licitants de les incidències que puguin sorgir. El model de notificació el redacta I'AGAUR, d'acord amb les instruccions del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

· L'anàlisi de la documentació presentada per les persones sol·licitants, en relació amb els requisits de participació en la convocatòria, inclòs I'atorgament a les persones sol·licitants d'un termini d'esmena de sol·licituds, i la proposta a l'òrgan competent del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de I'exclusió dels sol·licitants que no compleixin els requisits establerts en les bases reguladores o en la convocatòria, o que hagin presentat la sol·licitud erròniament o fora de termini.

· L'avaluació tècnica de les propostes, d'acord amb el seu Reglament d'avaluació, que es pot consultar en el web de l'Agència.

· La tramesa de l'avaluació tècnica a la Comissió de Selecció, així com de tota la documentació que aquesta necessiti per fer la valoració.

· L'actuació com a secretari/ària de la Comissió de Selecció prevista, amb veu i sense vot, del director executiu de l'AGAUR o persona en qui delegui.

· La notificació a les persones interessades de la resolució de la convocatòria, en la forma que s'estableixi en les bases reguladores, i qualsevol acte necessari per gestionar la convocatòria.

· El lliurament dels ajuts a les persones interessades, d'acord amb el que es disposa en la convocatòria i en les bases reguladores, i la justificació del lliurament dels ajuts davant el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

 El control de la documentació justificativa de les activitats subvencionades i la informació al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència sobre les possibles causes de revocació.

· El lliurament al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència dels informes sobre l'estat d'execució dels projectes, previst en les bases reguladores.

· El lliurament al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència d'un exemplar com a mínim en format electrònic (format reutilitzable, per a la seva publicació en el web del Departament) de cadascun dels projectes executats en el moment de la justificació.

· La recollida i el processament de dades derivades de la realització de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que estableixin les bases reguladores.

· En el termini de tres mesos, un cop finalitzada la gestió de la convocatòria, l'AGAUR facilitarà al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència un certificat en el qual s'acreditarà el lliurament dels fons concedits als beneficiaris i en el qual s'inclourà l'adequada justificació de les subvencions concedides. Així mateix, es farà arribar al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència un informe de la gestió de la convocatòria, d'acord amb el model que s'annexa com a annex 2.

· L'AGAUR se sotmet a les actuacions de comprovació i de control que, respecte a la gestió dels fons que ha de lliurar a les persones beneficiàries dels ajuts, pugui fer el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, la Intervenció General o qualsevol altre òrgan de control competent.

· L'AGAUR ha de posar a disposició del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, quan aquest ho requereixi, els seus llibres i registres comptables per tal de facilitar la comprovació de l'adequada justificació dels ajuts. L'AGAUR ha de dur a terme una comptabilitat analítica per tal de facilitar, si escau, aquest control.En el termini de tres mesos, un cop finalitzada la gestió de la convocatòria, l'AGAUR posarà a disposició del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència els expedients relacionats amb la convocatòria per tal que el Departament en faci la custòdia i l'arxiu.

· El trasllat o transport de qualsevol documentació relacionada amb aquest encàrrec que no es pugui realitzar electrònicament anirà a càrrec del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.2.2 El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Subdirecció General de Qualitat Democràtica, es compromet a:

· Redactar, aprovar i publicar les bases reguladores i la convocatòria, així com a adoptar tots els actes o a dictar les resolucions de caràcter jurídic que s'esmenten en les bases reguladores. En especial, correspon al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència resoldre la concessió i la denegació dels ajuts.

· Donar les instruccions que consideri convenients a l'AGAUR per a la gestió dels ajuts.

· Facilitar a l'AGAUR qualsevol informació que consideri necessària per a la correcta gestió i avaluació dels ajuts.

· Lliurar a l'AGAUR els fons necessaris, d'acord amb el que preveu la clàusula tercera d'aquest conveni.
Tercera. Obligacions econòmiques

3.1 El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència s'obliga a transferir a l'AGAUR l'import de trenta-sis mil euros (36.000,00 euros), amb càrrec a la posició pressupostària EX0102D/440680000/1310/0000 del pressupost per a l'any 2016.

3.2 El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha de transferir a l'AGAUR l'import de set mil euros (7.000,00 euros), en concepte de despeses derivades de la realització d'aquest encàrrec de gestió, segons la taula que consta al Reglament d'avaluació de l'AGAUR, amb càrrec a la posició pressupostària EX0102D/227001300/1310/0000 per a l'any 2016.

3.3 Aquests imports s'han de fer efectius mitjançant transferència al número de compte que l'AGAUR indicarà al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència mitjançant correu electrònic, a partir de la signatura d'aquest conveni i un cop publicada en el DOGC la convocatòria per a l'any 2016.

El pagament d'aquests imports resta condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

El pagament als beneficiaris per part de l'AGAUR resta condicionat al pagament efectiu dels imports esmentats en aquesta clàusula per part del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

3.4 Atesa la naturalesa d'entitat de dret públic de l'AGAUR, no cal constituir mesures de garantia a favor del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

3.5 Abans de finalitzar la vigència d'aquest, l'AGAUR presentarà un certificat per mitjà del qual ha d'acreditar la liquidació dels imports transferits. La liquidació del fons estarà integrada per aquest certificat d'execució dels fons, així com pel retorn de la quantitat no executada.
Quarta. Vigència

4.1 Aquest encàrrec de gestió serà vigent des de la data de signatura fins al 31 de desembre de 2016.

4.2 L'encàrrec de gestió por ser prorrogat per acord mutu de les parts per mitjà d'un escrit abans de la finalització de la vigència.
Cinquena. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal

5.1 L'AGAUR i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència s'obliguen a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest encàrrec de gestió, i no en poden fer difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part. La revelació de la informació confidencial per qualsevol de les parts pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

5.2 Ambdues parts es comprometen a utilitzar tota la informació a la qual tinguin accés únicament dins del marc d'aquest encàrrec.

5.3 L'AGAUR actua com a encarregada del tractament de les dades personals a les quals accedeixi en virtut d'aquest encàrrec, seguint les instruccions facilitades pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, que actua com a responsable, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Sisena. Seguiment

6.1 Amb la finalitat d'assolir una coordinació tècnica adequada, les parts poden crear una comissió de seguiment, integrada per un membre del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i un membre de l'AGAUR.

6.2 La Comissió de Seguiment es reunirà amb la periodicitat que ella mateixa estableixi i també a petició de qualsevol de les parts. La Comissió de Seguiment ha de determinar les seves normes de funcionament i, en defecte d'aquestes, es regirà pel que estableix la normativa vigent en matèria d'òrgans col·legiats.

6.3 La Comissió té les funcions següents:

- Vetllar pel correcte desenvolupament de l'encàrrec i fer-ne el seguiment.

- Intentar resoldre les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els efectes i la resolució d'aquest encàrrec de gestió.

- Proposar les modificacions que estimi oportunes.
Setena. Resolució anticipada

Són causes de resolució anticipada d'aquest encàrrec les següents:

- El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

- La impossibilitat legal o material de complir I'objecte de l'encàrrec.

- L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes de l'encàrrec.

- La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.

- La no publicació de la convocatòria a què fa referència aquest encàrrec.

- Les causes generals establertes en la legislació vigent.
Vuitena. Resolució de conflictes

Les controvèrsies que es puguin plantejar sobre la interpretació, la modificació, els efectes i la resolució de l'encàrrec s'han d'intentar resoldre de mutu acord de les parts sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua, en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula sisena.
Novena. Règim jurídic

Aquest encàrrec de gestió es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, per la normativa sectorial corresponent, així com per les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l'ordenament jurídic en general.
Desena. Publicació

En compliment del que preveu l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest encàrrec de gestió es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
I, com a prova de conformitat, signen aquest encàrrec de gestió, en tants exemplars com persones signatàries, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.
Aleix Villatoro Oliver

Secretari general del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Jordi Mas i Castellà

Director executiu de l'AGAUR