Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2702/2016, de 14 de novembre, per la qual s'autoritza el canvi de titular i de denominació específica del centre educatiu privat Montessori Figueres, de Figueres
Nº de Disposición :
ENS/2702/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Ensenyament per la representant del nou titular, en petició de canvi de titularitat i de denominació específica del centre educatiu privat Montessori Figueres, de Figueres, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar el canvi de titular del centre educatiu privat Montessori Figueres, de Figueres, codi 17009965.

Les dades del nou titular són:

Nom: C.C.E. MONTESSORI-PALAU S.A.

NIF: A17483652

 

-2 Autoritzar el canvi de denominació específica del centre educatiu privat Montessori Figueres, de Figueres, codi 17009965.

La nova denominació és: MONTESSORI-PALAU

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Girona, 14 de novembre de 2016

 

Josep Polanco López

Director dels Serveis Territorials a Girona