Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2701/2016, de 15 de novembre, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Petits Gegants, de Blanes
Nº de Disposición :
ENS/2701/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Ensenyament per la representant de la promotora del centre d'educació infantil privat de primer cicle Petits Gegants, de Blanes, en petició d'autorització d'obertura, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de l'educació infantil, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar l'obertura del centre d'educació infantil privat de primer cicle, amb efectes des de l'inici del curs 2016-2017, que es descriu a continuació:

Serveis territorials: Girona.

Comarca: La Selva.

Municipi: Blanes.

Codi: 17010554.

Denominació genèrica: Llar d'infants.

Denominació específica: Petits Gegants

Adreça: carrer Alfonso Castelao, 29.

Titular: Caroliana Educadores Infantils, SL.

NIF del titular: B55240196.

Ensenyaments autoritzats:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats amb capacitat per a 61 llocs escolars.

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Girona, 15 de novembre de 2016

 

Josep Polanco López

Director dels Serveis Territorials a Girona