Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2700/2016, de 15 de novembre, per la qual es declara el cessament d'activitats de la llar d'infants El Cargol, de Sant Boi de Lluçanès
Nº de Disposición :
ENS/2700/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
 

Per Resolució de 13 d'octubre de 2016 es va iniciar d'ofici l'expedient de cessament d'activitats de la llar d'infants El Cargol, de Sant Boi de Lluçanès, que es va notificar al titular mitjançant correu certificat el 17 d'octubre de 2016.

Atès que s'ha exhaurit el termini que per audiència a l'interessat estableixen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sense que s'hagin presentat les al·legacions corresponents;

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats, i un cop comprovat que el centre ha deixat de funcionar durant un període de temps superior a un curs acadèmic sense haver sol·licitat el cessament d'activitats,

 

Resolc:

 

-1 Declarar d'ofici el cessament d'activitats de la llar d'infants El Cargol, de Sant Boi de Lluçanès, les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Sant Boi de Lluçanès.

Denominació: Llar d'infants El Cargol.

Codi: 08053935.

Titular: APA Escola Pubilla de Catalunya.

NIF del titular: G59190991.

El cessament d'activitats té efectes des de la fi del curs 2007-2008.

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Manresa, 15 de novembre de 2016

 

 

Antoni Massegú i Calveras

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central