Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2675/2016, de 15 de novembre, per la qual s'autoritza el cessament d'activitats del centre d'educació infantil privat Moixaines, de Polinyà
Nº de Disposición :
ENS/2675/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Ensenyament pel representant de la titular del centre d'educació infantil privat de primer cicle Moixaines, de Polinyà, en petició d'autorització de cessament d'activitats, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,
Resolc:
-1 Autoritzar el cessament d'activitats del centre d'educació infantil privada de primer cicle Moixaines, de Polinyà, les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Polinyà.

Denominació genèrica: Escola bressol privada.

Denominació específica: Moixaines.

Codi: 08066772.

Titular: Mercedes Ojer Moreno.

NIF del titular: 4678xxxxx.

El cessament d'activitats té efectes des de la fi del curs 2015-2016.
-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sabadell, 15 de novembre de 2016
Maria Carme Vigués i Julià

Directora dels Serveis Territorials al Vallès Occidental