Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2672/2016, de 21 de novembre, d'assignació de destinació definitiva de funcionaris docents
Nº de Disposición :
ENS/2672/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
21/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per Acord de Govern GOV/131/2016, d'11 d'octubre, s'actualitza la programació de l'oferta educativa (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016).

Mitjançant l'Acord esmentat, es creen diverses escoles i instituts escola, amb efectes de l'inici del curs escolar 2016-2017, per desglossament, fusió o integració d'altres centres.

Així mateix, cessen de l'activitat diverses escoles, amb efectes de la fi del curs escolar 2015-2016, els recursos de les quals s'integren en altres centres.

La disposició addicional tercera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal, estableix que el professorat que obtingui destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, fusió, transformació total o parcial de centre, supressió o qualsevol altra situació que suposi modificació de la destinació que venia exercint, mantindrà, a efectes d'antiguitat en el nou centre, la generada en el centre d'origen.

Així mateix, l'article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 de febrer, estableix que els professors que tinguin destinació definitiva en un centre com a conseqüència de desglossament, desdoblament, transformació o trasllat total o parcial d'altre o altres centres, comptaran a efectes d'antiguitat en el centre de destinació la generada en el centre d'origen.

En conseqüència,
Resolc:
-1 Assignar destinació definitiva, amb efectes d'1 de setembre de 2016, al personal docent als centres que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, com a conseqüència de la creació o integració de centres educatius públics.

-2 Mantenir al personal funcionari docent relacionat a l'annex d'aquesta Resolució l'antiguitat que posseïen en el centre d'origen a tots els efectes. La nova adscripció no comporta cap modificació de la seva situació administrativa ni dels seus drets, d'acord amb el que estableixen la disposició addicional tercera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, i l'article 18.2 del Decret 67/1996, de 20 de febrer.

Amb la publicació al DOGC d'aquesta Resolució es donen per notificades les persones interessades a tots els efectes.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, i 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 21 de novembre de 2016
P. d. (Resolució ENS/1840/2011, DOGC de 28.7.2011)

Joan Martí i García

Subdirector general de Plantilles, Provisió i NòminesAnnex
Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

08075384 Institut Escola Sant Adrià de Besòs

Per fusió dels centres Escola Mediterrània, codi 08045501 i Institut Fòrum 2004, codi 08040151.
Cos de mestres

Especialitat: Educació infantil

Domínguez Seda, Maria Montse

Lledó Fernandez, Tamara

Salisa Diaz, Amelia

Vázquez Boix, Maria Dolores
Especialitat: Educació primària

Cordero Fernandez, Miguel

Crespo Fernandez, Humildad

Español Salvador, Mar

Garcia Fortanete, Noemi

Gracia Arboix, Maria

Mateus Caballé, Eva

Peret Cau, Cristina

Sanchis Hernandez, Andres

Suarez Gomez, Emilia
Especialitat: Llengua estrangera, anglès

Garcia Visa, Alba

Martinez Robles, Raul
Especialitat: Educació física

Freginals Benavente, Montserrat

Martin Garrigos, Jennifer
Cos de mestres a l'ESO

Especialitat: Llengua estrangera: anglès

Campo Casals, Marta del
Cos de professors d'ensenyament secundari

Especialitat: Anglès

Escribà Martínez, Gloria Maria
Especialitat: Biologia i geologia

Freixes Quirós, David
Especialitat: Dibuix

Melero Sánchez, Núria
Especialitat: Educació física

Pérez Comes, Anna
Especialitat: Geografia i història

Leganés Pareja, Antonio

Navarro Varas, Federico
Especialitat: Llengua castellana i literatura

Fuster Blanco, Cristina
Especialitat: Llengua catalana i literatura

Clua Ferre, Agustí
Especialitat: Matemàtiques

Villa Compaired, Josep Manel
Especialitat: Orientació educativa

Ortiz Heredia, Silvia
Especialitat: Tecnologia

Ferrando Mompó, Raül
Cos de professors tècnics de formació professional

Especialitat: Manteniment de vehicles

Ferrer Sanfeliu, Xavier
Especialitat: Tecnologia

Garcia Fontcuberta, ConcepcióServeis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

08043760 Escola Colònia Güell

Per integració de l'Escola Montpedrós, codi 08027407
Cos de mestres

Especialitat: Educació primària

Ramirez Oliva, JuditServeis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

08028916 Escola Las Seguidillas

Per integració de l'Escola La Muñeira, codi 08028931
Cos de mestres

Especialitat: Educació infantil

Collado Cabrera, Maria José
Especialitat: Educació primària

Lazaro Muñoz, Dolores

Morado Mallo, Inmaculada Concepció
Especialitat: Pedagogia terapèutica

Viñals Navarro, SandraServeis Territorials d'Ensenyament al Maresme _ Vallès Oriental

08021466 Escola Col·legis Nous

Per integració de l'Escola Nicolás Longaron, codi 08021478
Cos de mestres

Especialitat: Educació primària

Garcia Garcia, Alfonso

Pont Navarro, Merce

Muñoz Reina, Ana EstherServeis Territorials d'Ensenyament a Lleida

25010267 Escola Torre Queralt

Per fusió de l'Escola Ginesta, codi 25002143, i de l'Escola Terres de Ponent, codi 25006197.
Cos de mestres

Especialitat: Educació infantil

Font Gabàs, Olga

Guiu Piñol, Rosa-Júlia

Piqué Sanz, Joana

Sales Serrano, Mònica

Valero Vidal. Joana-I
Especialitat: Educació primària

Alcaine Insa, Tereseta

Castellví Àguila, Mireia

Estada Sanmartin, Carles

Guardiola Teixidó, Teresa

Martí Cosialls, Elena

Molins Palomes, Cecília

Mòdol Ibañez, Clàudia

Rivera Morancho, M. José
Especialitat: Llengua estrangera, anglès

Ibaceta Solanilla, Àngel

Oncins Pujol, M. Montserrat
Especialitat: Educació física

Barbosa Martínez, Antoni

Cor Arias, Luís-Miguel
Especialitat: Música

Carrera Agustí, Aida
Especialitat: Pedagogia terapèutica

Sert Bielsa, Rosina

Torrelles Abad, M. TeresaServeis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

43003100 Escola Abel Ferrater

Per integració de l'Escola Gil Cristià i Arbós, codi 43009679
Cos de mestres

Especialitat: Educació primària

March Vallverdu, Neus
Especialitat: Música

Ruiz Allès, SalvadorServeis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

08075256 Institut Escola Marta Mata

Per integració de l'Escola Marta Mata, codi 08066383
Cos de mestres

Especialitat: Educació infantil

Bagaria Tubua, Rosa Abel

Campàs Jordana, Marta

Faro Basco, Maria Berta

Zurita Yebra, Montserrat
Especialitat: Educació primària

Boixade Solerdelcoll, Anna

Català Parés, Anna Maria

Colomer Roma, Maria Teresa

Dot Miralpeix, Maria Teresa

Montagut Traveria, Àngels

Sayos i Dot, Maria
Especialitat: Llengua estrangera, anglès

Oller Dam, Carme
Especialitat: Música

Martorell Gendra, Núria
Especialitat: Pedagogia terapèutica

Ribas Ventura, Elisenda