Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2316/2016, de 5 d'octubre, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Teknos UGranollers, de Granollers
Nº de Disposición :
ENS/2316/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament pel representant de la promotora del centre educatiu privat Teknos UGranollers, de Granollers, en petició d'autorització d'obertura, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa aplicable, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; el reial decret pel qual s'estableix el títol respectiu de formació professional i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar l'obertura del centre educatiu privat que es descriu a continuació, amb efectes a partir del curs 2016-2017:

 

Serveis Territorials: Maresme _ Vallès Oriental.

Comarca: Vallès Oriental.

Municipi: Granollers.

Codi: 08075372.

Denominació: Teknos UGranollers.

Adreça: c. Mare de Déu de Montserrat, 36.

Titular: Fundació Universitària Balmes (FUB).

NIF del titular: G58020124.

 

Ensenyaments autoritzats:

Formació professional de grau superior:

Màrqueting i publicitat: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Aquest ensenyament s'impartirà en torn de matí i tarda.

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Mataró, 5 d'octubre de 2016

 

Carmina Pinya i Salomó

Directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental