Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2315/2016, de 5 d'octubre, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Vedruna Mare de Déu del Carme, de Santa Coloma de Queralt
Nº de Disposición :
ENS/2315/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
 

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Ensenyament pel representant del nou titular, en petició de canvi de titularitat del centre educatiu privat Vedruna Mare de Déu del Carme, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment per part del nou titular dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats,

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar el canvi de titular del centre educatiu privat Vedruna Mare de Déu del Carme, de Santa Coloma de Queralt, codi 43003021.

Les dades del nou titular són:

Nom: Fundació privada Vedruna Santa Coloma de Queralt.

CIF: G43514736.

 

-2 El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets del concert educatiu subscrit amb el titular anterior. En conseqüència, el corresponent Servei Territorial del Departament d'Ensenyament efectuarà els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.

 

-3 Aquesta Resolució tindrà efectes el primer dia del mes següent al de la seva publicació al DOGC.

 

-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Tarragona, 5 d'octubre de 2016

 

 

P. d. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

Sílvia Rodes Guedes

Directora dels Serveis Territorials a Tarragona