Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2313/2016, de 5 d'octubre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Casasformación.es, de Tarragona
Nº de Disposición :
ENS/2313/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu privat CASASFORMACIÓN.ES, de Tarragona, en petició de modificació dels ensenyaments, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; el Reial decret pel qual s'estableix el títol d'higiene bucodental de formació professional; el Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a persones adultes; el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat CASASFORMACIÓN.ES, codi 43010700, de Tarragona, per modificació dels ensenyaments, en els termes següents:

Ensenyament que es suprimeix:

Educació de persones adultes: cicle de formació instrumental.

Ensenyament que s'amplia:

Formació professional de grau superior:

Higiene bucodental: 2 unitats i 40 llocs escolars.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Tarragona, 5 d'octubre de 2016

 

Sílvia Rodes Guedes

Directora dels Serveis Territorials a Tarragona

 

 

Annex

 

Composició del centre des de l'inici del curs 2016-2017:

Autorització d'obertura:

 

c. Dr. Zamenhoff, núm. 3, baixos:

Formació d' adults:

Adaptació de l'ESO per a persones adultes.

 

c. Castaños, núm. 5:

Formació professional de grau superior:

Higiene bucodental: 2 unitats amb capacitat per a 40 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 20 llocs escolars.