Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2312/2016, de 5 d'octubre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Hamelín-Internacional Laie, d'Alella
Nº de Disposición :
ENS/2312/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament per la representant del titular del centre educatiu privat Hamelín-Internacional Laie, d'Alella, en petició de modificació de l'autorització d'obertura per trasllat, ampliació de la capacitat i canvi de denominació específica, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa aplicable, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Hamelín-Internacional Laie, d'Alella, codi 08051239, per trasllat, ampliació de la capacitat i canvi de denominació específica, en els termes següents:

 

Ensenyaments que s'amplien:

Educació infantil de primer cicle: de 4 a 7 unitats i de 61 a 102 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: de 10 a 12 unitats i de 202 a 300 llocs escolars.

Educació primària: de 18 a 24 unitats i de 419 a 600 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: de 8 a 16 unitats i de 236 a 480 llocs escolars.

Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, d'Humanitats i Ciències Socials i d'Arts: de 201 a 210 llocs escolars.

 

Nova ubicació del centre:

Adreça: rda. 8 de març, 176-178-180.

Municipi: Montgat.

 

Nova denominació específica: Hamelín-Laie Internacional.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'Annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Mataró, 5 d'octubre de 2016

 

Carmina Pinya i Salomó

Directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

 

Annex

 

Composició del centre a l'inici del curs 2016-2017:

 

Autorització d'obertura:

Educació infantil de primer cicle: 7 unitats amb capacitat per a 102 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació primària: 24 unitats amb capacitat per a 600 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 16 unitats amb capacitat per a 480 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 210 llocs escolars en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, de Ciències i Tecnologia i d'Arts.