Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2289/2016, de 3 d'octubre, del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/062/16)
Nº de Disposición :
ENS/2289/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
03/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament d'EnsenyamentAtesa la Resolució ENS/1701/2016, de 5 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de treball del Departament d'Ensenyament (convocatòria de provisió núm. EN/062/16), publicada al DOGC núm. 7161, de 13.7.2016;

Vist que s'han complert les especificacions i els requisits exigits en la convocatòria;

Atesos el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Vista la proposta de resolució del concurs de la Junta de Mèrits i Capacitats corresponent;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:
Nomenar les persones funcionàries que s'esmenten tot seguit per ocupar el lloc de treball que en cada cas s'especifica:

- Senyora Agnès Casademont Figueras, cap del Negociat de personal docent d'ensenyament infantil i primari (E065NG-499).

- Senyor Salvador Sort Martinez, cap del Negociat de personal d'administració i serveis (E064NG-500).

- Senyora Rosa Maria Rovira Vendrell, cap del Negociat de personal d'administració i serveis (E067NG-501).
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 3 d'octubre de 2016Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament