Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2236/2013, de 18 d'octubre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2013-2014
Nº de Disposición :
ENS/2236/2013
Boletín Oficial :
DOGC 6491
Fecha Disposición :
18/10/2013
Fecha Publicación :
30/10/2013
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Mitjançant la Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011), es va establir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. Aquesta Resolució preveu al punt 4 que la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot ampliar, reduir o modificar els centres designats, si escau.

En aquest sentit, és necessari publicar la relació d'escoles i centres que duran a terme, en el curs acadèmic 2013-2014, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

Així mateix, d'acord amb el punt 9.2 de l'esmentada Resolució, és necessari preveure la tramesa a l'Institut Obert de Catalunya, de les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna que no puguin dur a terme la formació presencial en les escoles d'art de titularitat pública;

Por tot això,
Resolc:
--1 Objecte

Fer pública la relació d'escoles i centres que duran a terme, en el curs acadèmic 2013-2014, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, la qual es conté:

a) A l'annex 1, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art de titularitat pública que preparen per a l'accés a grau mitjà.

b) A l'annex 2, per a les escoles d'art i superior de disseny i les escoles d'art de titularitat pública que preparen per a l'accés a grau superior.

c) A l'annex 3, per als centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau mitjà.

d) A l'annex, 4 per als centres autoritzats d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada que preparen per a l'accés a grau superior.
--2 Tramesa de les sol.licituds a l'Institut Obert de Catalunya

Les escoles d'arts de titularitat pública, quan escaigui, tramitaran a l'Institut Obert de Catalunya les sol·licituds d'inscripció a la formació a distància de les matèries de la part comuna de les persones que vulguin accedir als cicles de grau superior. A la tramesa de les sol·licituds d'inscripció s'hi ha d'adjuntar el certificat amb la informació mínima que consta a l'annex 5 d'aquesta Resolució.
--3 Certificació

A l'annex 6 s'estableix el contingut del model de certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior) del curs 2013-2014.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 18 d'octubre de 2013
Melchor Arcarons Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialAnnex 1

Escoles d'art i superiors de disseny que en el curs acadèmic 2013-2014 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08044156

Denominació: EASD Deià

Municipi: Barcelona

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08038545

Denominació: Escola d'Art Arsenal

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: la Garriga

 

 

Annex 2

Escoles d'art i escoles d'art i superiors de disseny que en el curs acadèmic 2013-2014 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08044156

Denominació: EASD Deià

Municipi: Barcelona

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Codi: 08038545

Denominació: Escola d'Art Arsenal

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Codi: 08038569

Denominació: Escola d'Art de Vilanova i la Geltrú

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Codi: 08042196

Denominació: Escola d'Art de Manresa

Municipi: Manresa

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Codi: 43006253

Denominació: Escola d'Art Tarragona

Municipi: Tarragona

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Codi: 08038557

Denominació: Escola d'Art de Terrassa

Municipi: Terrassa

 

Codi: 08044041

Denominació: Escola d'Art Edra

Municipi: Rubí

 

Codi: 08040011

Denominació: Escola d'Art de Sant Cugat del Vallès

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Codi: 08046475

Denominació: Escola d'Art de la Garriga

Municipi: la Garriga

 

 

Annex 3

Centres autoritzats que en el curs acadèmic 2013-2014 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08038511

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà i Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Elisava

Municipi: Barcelona

 

 

Annex 4

Centres autoritzats que en el curs acadèmic 2013-2014 ofereixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Codi: 08040096

Denominació: Centre Autoritzat de Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Groc

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08038511

Denominació: Centre Autoritzat de Grau Mitjà i Superior d'Arts Plàstiques i Disseny Elisava

Municipi: Barcelona

 

 

Annex 5

Matèries de la part comuna a distància

 

Certificació de la manca d'oferta de les matèries de la part comuna de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior.

 

Identificació de l'escola d'art o de l'escola d'art i superior de disseny, de titularitat pública, o del centre autoritzat d'arts plàstiques i disseny de titularitat privada (nom, adreça i codi).

 

Els alumnes i les alumnes que s'indiquen han fet la inscripció en aquesta escola o centre per a seguir la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà o de grau superior prevista a la Resolució ENS/2236/2013, de 18 d'octubre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2013-2014.

 

 

Annex 6

Model de certificació

 

Certificació de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau (mitjà/superior). Curs 2013-2014

 

Resolució ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, (DOGC núm. 5993, de 27.10.2011) de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

 

Identificació del centre (nom, adreça i codi)

 

Aquest centre imparteix la formació d'acord amb la Resolució ENS/2236/2013, de 18 d'octubre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2013-2014.

 

Número de certificat:

(nom i cognoms), com (a secretari/ària del centre)

segons les dades dipositades en aquesta secretaria

 

Certifico

Que l'alumne/a (nom i dos cognoms),

amb DNI/Passaport

amb data de naixement

 

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les) o

 

Ha finalitzat i superat la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior, en la qual ha seguit les següents matèries comunes i específiques: (indiqueu-les).
L'alumne/a ha obtingut la qualificació final de (qualificació final amb dues xifres decimals)
La qualificació de la formació, sempre que sigui positiva, es multiplicarà pel coeficient 0,40 i s'afegirà a la qualificació obtinguda a la prova d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.
I perquè consti on convingui, a petició de la persona interessada, signo aquest certificat amb el vistiplau del/de la directora/a del centre
El/la secretari/ària

Vist i plau del/de la director/a