Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2133/2016, de 12 de setembre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Presentació, d'Arenys de Mar
Nº de Disposición :
ENS/2133/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament per la representant del titular del centre educatiu privat La Presentació, d'Arenys de Mar, codi 08000131, en petició de modificació d'ensenyaments, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; el reial decret pel qual s'estableix el títol respectiu de formació professional, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Presentació, d'Arenys de Mar, codi 08000131, per modificació de la capacitat i dels ensenyaments, en els termes següents:

 

Ensenyament que s'amplia a l'inici del curs 2016-2017:

 

Formació professional de grau mitjà:

Jardineria i floristeria: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

 

Capacitat que es modifica:

Batxillerat: de 8 a 6 unitats i de 280 a 193 llocs escolars.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'Annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Mataró, 12 de setembre de 2016

 

Carmina Pinya i Salomó

Directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

 

Annex

 

Composició del centre a l'inici del curs 2016-2017:

Autorització d'obertura:

Educació infantil de segon cicle: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 12 unitats amb capacitat per a 360 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 193 llocs escolars.

Modalitat de Ciències i Tecnologia.

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

Formació professional de grau mitjà:

Jardineria i floristeria: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.