Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2131/2016, de 9 de setembre, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Mataró, de Mataró
Nº de Disposición :
ENS/2131/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
09/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'EnsenyamentPer tal de resoldre la sol·licitud presentada en aquests Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament per la representant del titular del centre educatiu privat Escola Pia de Mataró, de Mataró, codi 08021107, en petició d'ampliació de locals i d'ensenyaments, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; els reials decrets pels quals s'estableixen els títols respectius de formació professional; el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults; el Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a persones adultes, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,
Resolc:
-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Mataró, de Mataró, codi 08021107, per ampliació de locals i d'ensenyaments, en els termes següents:

Ensenyament que s'amplia a l'inici del curs 2016-2017:

Formació professional de grau superior:

Desenvolupament d'aplicacions web: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Ensenyament que se suprimeix:

Formació professional de grau mitjà:

Instal·lacions elèctriques i automàtiques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
-2 La composició del centre és la que figura a l'Annex d'aquesta Resolució.
-3 Els cicles formatius de formació professional específica del centre quedaran autoritzats fins a la seva extinció.
-4 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Mataró, 9 de setembre de 2016

 

Carmina Pinya i Salomó

Directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

 

Annex

 

Composició del centre a l'inici del curs 2016-2017:

 

Autorització d'obertura:

Adreça principal: plaça Santa Anna, 1.

Educació primària: 25 unitats amb capacitat per a 625 llocs escolars.

Adreça 2: carrer del Torrent, 62-64.

Educació infantil de segon cicle: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Adreça 3: carrer Sant Agustí, 59.

Educació secundària obligatòria: 21 unitats amb capacitat per a 630 llocs escolars.

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 210 llocs escolars de la modalitat de Ciències i Tecnologia, 6 unitats amb capacitat per a 210 llocs escolars de la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials i 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars de la modalitat d'Arts.

Ensenyament d'adults en horari compatible amb els ensenyaments de batxillerat:

Cicle de formació instrumental: 3 unitats amb capacitat per a 75 llocs escolars.

Educació secundària per a les persones adultes: 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Sistemes microinformàtics i xarxes: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Gestió administrativa: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:

Màrqueting i publicitat: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Aquests dos darrers cicles s'impartiran en alternança.

Administració i finances: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Animació d'activitats físiques i esportives: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Desenvolupament d'aplicacions web: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.