Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2118/2016, de 13 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per formar part del programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2016-2017
Nº de Disposición :
ENS/2118/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
13/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Mitjançant la Resolució ENS/1295/2016, de 19 de maig (DOGC núm. 7128, de 26.5.2016), es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2016-2017.

Atesa la proposta de la comissió de selecció de data 5 de juliol de 2016, i de conformitat amb l'apartat 4 de la Resolució de convocatòria,
Resolc:
Donar publicitat dels centres educatius seleccionats per a formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2016-2017, els quals es detallen a l'annex.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 2016
Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspecialAnnex

Centres educatius seleccionats per formar part del Programa de foment i suport de l'emprenedoria a partir del curs 2016-2017
a) Centres de titularitat pública
Codi: 08035039

Denominació: INS Bonanova

Municipi: Barcelona
Codi: 25006732

Denominació: INS Torrevicens

Municipi: Lleida
Codi: 43005704

Denominació: INS Vidal i Barraquer

Municipi: Tarragona
Codi: 43007543

Denominació: INS Jaume I

Municipi: Salou

 

Codi: 08014115

Denominació: INS Ferran Tallada

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08031681

Denominació: Francesc Xavier Lluch i Rafecas

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

b) Centres de titularitat privada sostinguts amb fons públics:

 

Codi: 08021107

Denominació: Escola Pia de Mataró

Municipi: Mataró

 

Codi: 08031897

Denominació: BEMEN 3

Municipi: Barcelona