Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/2117/2016, de 14 de setembre, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2015-2016
Nº de Disposición :
ENS/2117/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
14/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
Mitjançant la Resolució ENS/978/2016, de 13 d'abril, es va convocar la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016 (DOGC núm. 7104, de 21.4.2016).

El punt 8 de l'annex d'aquesta Resolució estableix que s'ha de publicar al DOGC la relació de l'alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i havent estat qualificades pel tribunal respectiu,
Resolc:
Fer pública, per ordre de més a menys puntuació, i dins la mateixa puntuació, per ordre alfabètic, la relació de l'alumnat que ha obtingut un Premi Extraordinari de Batxillerat corresponent al curs 2015-2016:
Conde Blázquez, Luis

Naumenko, Polina

Romeu Rivillas, Estel

Jané Ballarín, Martí

Mallorquí i Corney, Núria

Gómez Farell, Arnau

Latorre Cañabate, Antoni

Mateo García, Miguel

Andreu Ferrer, Núria

De la Torre Fernández, Clara

Forcadell Sánchez, Joan Antoni

Gil Gil, Albert

Jovanovich Trakal, Delfina

Lamsdorff-Galagane Bonet, Leonor

López Güell, Kim

Oliva Vila, Alèxia

Barba Vila, Olga

Condeminas Rodríguez, Míriam

Elvira López, Jordi

Gallaguet Bohr, Johan Martí

González Fernández, Patricia

Jovell Codina, Pau

Llagostera Magrans, Marta

López-Contreras González, Elena

Martínez Díaz, Elisabet

Torra Carandell, Farners

Amargós Galera, Gabriel

Armengol Siñol, Berta

Cercós Tuset, Laura

Farré Farràs, Pau

Mesas Vaz, Carmen

Rovira Barrera, David

Abella Agelet, Enric

Andreu Sanz, David

Hormigo Sebastià, David

Perxés i Perich, Marta

Portolà Lodoso, Marta

Toro Delgado, Èric

Ventura Gabarró, Cèlia

Vidal Guirao, Marta

Andrés Carcasona, Marc

Beascoa Helguera, Víctor

Bochileanu, George Constant

Córdoba González, Malena

De los Santos del Pozo, Sígrid Verónica

Ferraté Cuartero, Albert

Gassó Alern, Adrià

Gómez del Pulgar Martínez, Ariadna

Guerrero García, Andrea

Morata Saldaña, Pedro

Ordoño Manzanas, Roger

Pascual Dapena, Ana

Roch Alba, Gerard

Rosal Ayuso, Blanca

Ruché Álvarez, Francesc Xavier
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 14 de setembre de 2016
Montserrat Llobet Bach

Directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat