Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ENS/6/2017, de 3 de gener, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics
Nº de Disposición :
ENS/0006/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Departament d'Ensenyament
D'acord amb la sol·licitud presentada pels òrgans de govern de diversos centres educatius públics per atribuir als respectius centres una nova denominació específica, s'han instruït els expedients corresponents.

Havent-se comprovat que les sol·licituds reuneixen els requisits que exigeix l'article 6 de l'annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària (DOGC núm. 2218, de 14.6.1996);

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010);

 

Resolc:

 

-1 Atribuir als centres docents públics que figura a l'annex d'aquesta Resolució les denominació específiques que s'hi detallen.

 

-2 Inscriure aquesta Resolució en el registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 de gener de 2017

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Lluís Baulenas i Cases

Director general de Centres Públics

 

 

Annex

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Sant Cugat del Vallès

Codi: 08075268

Ubicació: av. de la Clota, 3

Denominació genèrica: Escola

Denominació específica actual: Nova

Nova denominació específica: La Mirada.

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

 

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Rasquera

Codi: 43005534

Ubicació: c. Júlia Pellisa, s/n

Denominació genèrica: Escola

Denominació específica actual: de Rasquera _ ZER La Font de l'Aiguadí

Nova denominació específica: Les Eres de Rasquera _ ZER La Font de l'Aiguadí.