Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/3026/2016, de 14 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2016-2017 "Internet: en fas un ús responsable?" (Consumòpolis 12)
Nº de Disposición :
EMC/3026/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
14/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Catalana del Consum
D'acord amb les bases reguladores de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable aprovades per la Resolució EMC/2850/2016, de 7 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la fase autonòmica del concurs escolar sobre consum responsable que convoca, anualment coincidint amb el curs escolar, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, mitjançant l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària y Nutrició (en endavant AECOSAN) juntament amb els organismes de consum de diferents comunitats autònomes (DOGC núm. 7269, de 19.12.2016).

Vista la convocatòria de l'edició corresponent al curs 2016-2017, "Internet: en fas un ús responsable?" (Consumòpolis 12).

Donat que l'Agència Catalana del Consum (en endavant l'ACC) ha decidit participar en l'organització i difusió d'aquesta nova edició del concurs, per aconseguir, d'una banda, sensibilitzar els escolars catalans de la importància que les seves decisions de consum comporten per a ells mateixos, el medi ambient i el seu entorn social, i així fomentar l'adopció d'hàbits de consum crítics, sostenibles i solidaris i, d'altra banda, aconseguir implicar tant el professorat com l'alumnat dels centres educatius de Catalunya en la importància de l'educació en consum.

Donat que l'ACC organitza la fase autonòmica a Catalunya d'aquest concurs per impulsar la participació en aquest esdeveniment dels escolars catalans i concedirà els premis corresponents.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Article 1

Fer pública la convocatòria del concurs per a la concessió dels premis de la fase autonòmica del concurs escolar 2016-2017 sobre consum responsable "Internet: en fas un ús responsable?" (Consumòpolis 12).

 

Article 2

La quantia màxima destinada a aquesta convocatòria és de 5.700,00 euros, que anirà a càrrec de la partida pressupostària D/483.0001.00/4610/0000 (premis) del pressupost de l'ACC per a l'any 2017, la qual queda condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat en el projecte de la Llei de pressupostos de l'exercici 2017.

 

Article 3

Les especificitats relatives a la present edició, a banda de les característiques generals recollides a les bases reguladores esmentades, es troben recollides a les instruccions generals de participació publicades a la web del concurs.

3.1. El termini d'inscripció per participar en la primera activitat del concurs és del 10 d'octubre de 2016 al 15 de març de 2017, ambdues dates incloses.

3.2. El termini per a la realització del treball en equip sobre consum responsable és del 10 d'octubre de 2016 al 7 d'abril de 2017, ambdues dates incloses.

3.3. El termini per presentar la documentació corresponent a la fase autonòmica del concurs, relacionada al punt 5.1 de les bases reguladores, serà del 18 al 28 d'abril de 2017, ambdues dates incloses.

 

Article 4

4.1. El termini màxim per emetre la resolució del concurs serà el 12 de maig de 2017.

4.2. La resolució d'atorgament dels premis del concurs es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

4.3. Contra aquesta resolució d'atorgament dels premis del concurs, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant del/de la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació, sense perjudici que s'interposi qualsevol altre recurs que es consideri adequat.

 

 

Disposició final

Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de desembre de 2016

 

Montserrat Ribera i Puig

Directora