Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/2696/2016, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d'empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica
Nº de Disposición :
EMC/2696/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
Vista la Resolució EMC/2567/2016, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d'empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica.

Vistos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret Llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.
Per tot això,
Resolc:
Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d'empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica.
Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.
Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2567/2016, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar els projectes de creació d'empreses de base tecnològica i llicència de tecnologia de les unitats de comercialització tecnològica (DOGC núm. 7250 de 18.11.2016).

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 1.500.000 euros, aplicats a la partida pressupostària 7025/7820001/574/D, que es distribueixen de la manera següent:

1.000.000 euros es destinen a la línia d'ajuts per incentivar els projectes de comercialització de tecnologia via creació d'empreses de base tecnològica de les unitats de comercialització tecnològica de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre, que es defineix a l'annex 2 de les bases reguladores.

260.000 euros es destinen a la línia d'ajuts per incentivar els projectes de comercialització de tecnologia via llicència de patents i altres drets de propietat intel·lectual i industrial (en endavant IP) de les unitats de comercialització tecnològica de les universitats catalanes i de les entitats sense finalitat de lucre , que es defineix a l'annex 3 de les bases reguladores.

240.000 euros es destinen a la línia d'ajuts per incentivar els plans d'actuació de les unitats de suport de comercialització de tecnologia de les escoles de negoci ubicades a Catalunya, que es defineix a l'annex 4 de les bases reguladores.

4.2. En el cas d'existència de sobrant una vegada resoltes les sol·licituds presentades a una determinada línia d'ajuts, aquest es podrà distribuir entre aquelles línies en les que existeixi manca de pressupost.

4.3 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.4 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins al 22 de desembre de 2016.

5.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2016/). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2016/).

Un cop formalitzat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica en un document PDF, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat en l'article 5.1 i juntament amb la documentació que preveu l'article 5.4, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5.3 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

5.4 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.

En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar-lo novament, sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

5.5 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquesta convocatòria i les bases reguladores, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

En aquells casos en els que en l'actuació hi hagi una unitat que actua com a entitat sol·licitant i unitats que actuen com a participants, les reclamacions s'adreçaran a l'entitat sol·licitant, que serà la responsable d'esmenar tant les seves mancances com les de la resta de participants.

5.6 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

5.7 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.
Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment estarà constituït per representants d'ACCIÓ competents en matèria de desenvolupament de negoci tecnològic. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació del procediment de concessió que s'estableix a la base 7 de les bases reguladores.

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

6.2 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la Director/a de la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ, el/la Gerent de l'Àrea de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ i el/la Cap de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat, així com experts externs a ACCIÓ.

6.3 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un

informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.
Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant i, si s'escau, de les entitats participants, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

En aquells casos en els que en l'actuació hi participin d'altres entitats, la resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, que tindrà la obligació de notificar-la a la resta d'entitats participants.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 18 de novembre de 2016
Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada