Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/2695/2016, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS)
Nº de Disposición :
EMC/2695/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
Vista la Resolució EMC/2661/2016, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

Vistos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret Llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

A aquesta convocatòria li és aplicable el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2661/2016, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).(DOGC núm. 7255 de 25/11/2016).

 

Article 4

Aplicació pressupostària

4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 2.232.200 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7820001/574. El 50% d'aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Sklodowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

La distribució del pressupost és del 50% per cada tipus de mobilitat (sortida a l'estranger+retorn; i incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o entitats acreditades TECNIO) que es detallen a la base 5 de les bases reguladores.

Si el pressupost assignat a un tipus de mobilitat excedeix el requerit per finançar totes les propostes d'aquest tipus de mobilitat avaluades positivament, l'excés de pressupost serà reassignat a l'altre tipus de mobilitat.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

5.2. Les sol·licituds han d'anar adreçades al/a la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu). A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar un document PDF amb la informació relacionada amb l'investigador/la investigadora (Currículum Vitae), la memòria tècnica del projecte que l'investigador/la investigadora desenvoluparà, dues cartes de recomanació (d'acord amb el punt 1 de la plantilla del CV) i, en la modalitat de mobilitat A, la carta de compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a l'investigador/la investigadora en el cas d'atorgament. Tant les cartes de recomanació com les cartes de compromís de l'entitat estrangera han de ser del mateix any de publicació de la convocatòria.

La informació inclosa en aquest document pdf que arriba telemàticament a ACCIÓ serà utilitzada per realitzar la valoració de la sol·licitud presentada. Els models que serviran de guia per la redacció del document es troben disponibles al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu).

Un cop formalitzat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat el document pdf, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ.

Per altra banda, cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document pdf, juntament amb el document acreditatiu de poders del sol·licitant per actuar com a representat legal de l'entitat. En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s'especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua essent vigent.

El registre de la documentació s'ha de realitzar en els terminis que anualment estableixin les convocatòries corresponents a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

5.3. En el cas que el sol·licitant sigui una entitat acreditada TECNIO sense personalitat jurídica pròpia, la sol·licitud l'haurà de presentar el representant legal de la Universitat o entitat legal a la que pertanyi el centre.

5.4 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització a ACCIÓ per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics, en concret, per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment per part del sol·licitant de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no autoritzar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents. 

5.5 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:

a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil.

En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar-lo novament, sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

5.6 Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquesta convocatòria i les bases reguladores, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà, previ consentiment de la persona sol·licitant, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut i la seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

5.7 Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

5.8 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 Un equip multi-disciplinar d'avaluadors format per experts externs i per personal d'ACCIÓ serà l'òrgan instructor encarregat de l'avaluació de les sol·licituds presentades. Primerament, cada sol·licitud serà avaluada de forma independent per dos avaluadors externs basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. El personal d'ACCIÓ coordinarà les avaluacions obtingudes per tal d'arribar a un consens entre les opinions individuals dels experts.

6.2 Es constituirà una Comissió de Selecció dels ajuts, l'òrgan col·legiat de valoració, que estarà formada per un representant extern a ACCIÓ especialista en aquesta matèria i tres persones d'ACCIÓ. Es vetllarà per la paritat de gènere de la Comissió de Selecció, així com per la presència d'avaluadors internacionals en la mateixa. La Comissió de Selecció serà la responsable de fer la proposta de la selecció dels candidats, en base a les valoracions efectuades per l'equip d'avaluadors.

6.3 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, la Comissió de Selecció elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

 

Article 7

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant i, si s'escau, de les empreses i/o entitats participants, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

Tots els sol·licitants rebran un informe d'avaluació inclòs a la resolució de l'ajut on es detallarà la puntuació final obtinguda, així com les puntuacions parcials obtingudes en cadascun dels aspectes avaluats.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada