Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/2661/2016, de 18 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS)
Nº de Disposición :
EMC/2661/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
18/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 20% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), encetem una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0 i lideri aquesta revolució industrial des del sud d'Europa.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini construïda conjuntament, fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, però de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, que està relativament ben posicionada per fer front als reptes que té al davant.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea principal que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria). Aquesta política es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de sis eixos:

Competitivitat empresarial.

Dimensió empresarial i finançament.

Indústria 4.0 i digitalització.

Formació.

Infraestructures i energia.

Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, mitjançant la Direcció general d'Indústria i ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

Catalunya està ben posicionada en l'àmbit de la innovació. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015, més de la meitat de les empreses catalanes de més de 10 treballadors (54%) va realitzar alguna activitat innovadora el 2015. A més, el 57,2% de les empreses innovadores van exportar el 2015 i una de cada cinc empreses (19,0%) forma part de les cadenes de valor global; es tracta d'empreses que exporten i importen regularment i que tenen una forta activitat innovadora.

Segons l'estadística oficial, Catalunya compta amb 8.830 empreses innovadores, essent el territori amb més empreses innovadores de l'Estat (22,1% del total estatal). Finalment, cal destacar que Catalunya ha captat en els dos primers anys d'Horitzó 2020, el Programa Marc de Recerca i Innovació (2014-2020) de la UE, el 2,7% del total d'ajuts atorgats a l'UE-28, molt per sobre del seu pes demogràfic (1,5% de la UE-28).

En l'àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'empreses innovadores, d'augmentar la innovació a les empreses, d'incrementar la transferència tecnològica i de connectar la innovació catalana amb el món. En definitiva, de ser un país que competeixi internacionalment en innovació, amb productes de més valor afegit. Tot això, en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

Coincidint per una banda amb l'objectiu de la Unió Europea d'incrementar la mobilitat de personal investigador; coincidint també amb els objectius de la Generalitat de Catalunya, de (a) reclutar, recuperar i retenir més i millor talent científic i innovador en el sistema de recerca i innovació i promoure'n la mobilitat (b) reforçar la capacitat de Catalunya d'incidir internacionalment en la recerca i la innovació i (c) establir aliances i plataformes internacionals estratègiques de recerca i d'innovació per Catalunya; considerant que el foment de la mobilitat del personal investigador és un factor clau per consolidar la dimensió internacional de l'activitat de transferència de tecnologia a Catalunya, el programa de mobilitat per a personal investigador anomenat TECNIOspring (2013-2018), creat per ACCIÓ, amb el suport de la Comissió Europea, es focalitza en la recerca aplicada i la transferència de tecnologia. El nou programa TECNIOspring PLUS (2016-2021), que compta també amb el suport de la Comissió Europea, recull l'experiència de l'anterior i suposa la seva ampliació, millorant alhora les condicions pels beneficiaris.

TECNIOspring PLUS consolidarà els resultats obtinguts fins ara, permetent entre d'altres: atreure talent investigador d'alt nivell a Catalunya, tant a empreses catalanes com a desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (http://accio.gencat.cat/tecnio), potenciar la carrera dels nostres investigadors/investigadores amb una experiència en recerca aplicada internacional, crear i/o enfortir la col·laboració institucional amb entitats internacionals focalitzades a la recerca aplicada i la transferència tecnològica, i finalment, potenciar la recerca aplicada i la transferència de tecnologia a Catalunya.

Finalment, durant el període 2016-2021, el programa TECNIOspring PLUS contribuirà a l'assoliment de l'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública. RIS3CAT contribuirà, a través de l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), a l'estratègia de la UE "Europa 2020" per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador donant coherència a les inversions en recerca i innovació i optimitzant-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social.

Vistos el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016, i el Decret Llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

Aquests ajuts s'emmarquen dins les Accions Marie Sklodowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. TECNIOspring PLUS ha estat aprovat dins de la convocatòria H2020-MSCA-COFUND-2015 (Decisió de la Comissió Europea C(2014) 4995 de 22 de juliol de 2014)), i formalitzat mitjançant acord de subvenció número 712949 entre ACCIÓ i l'Agència Executiva de Recerca de la Comissió Europea.

Per això, aquestes bases també estan sotmeses en totes les seves consideracions al contingut de la Decisió del Consell de 3 de desembre de 2013 per la qual s'estableix el programa específic pel qual s'executa Horitzó 2020 i es deroguen les Decisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE i 2006/975/CE, així com al conjunt de la normativa comunitària i específicament a les disposicions següents:

   - Reglament (UE) 1290/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes de participació i difusió aplicables a Horitzó 2020, Programa Marc de Recerca Innovació (2014-2020) i pel qual es deroga el Reglament (CE) Nº 1906/2006.

   - Reglament (UE) 1291/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013 pel qual s'estableixen les normes de participació i difusió aplicables a Horitzó 2020, Programa Marc de Recerca Innovació (2014-2020) i pel qual es deroga el Reglament (CE) Nº 1982/2006.

   - Declaració de la Comissió (Programa Marc) (2013/C 373/ 02) de 20/12/2013.

   - Declaració de la Comissió (Programa Marc) (2013/C 373/ 03) de 20/12/2013.

   - Declaració de la Comissió sobre l'article 5, apartat 7, del programa específic (Programa Marc) (2013/C 373/ 04) de 20/12/2013.

   - Recomanació 2005/251/CE de la Comissió d'11 de març de 2005 relativa a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors/es.Així mateix, també serà aplicable a les bases, i s'ha de complir obligatòriament durant tot el període d'execució i justificació del programa TECNIOspring PLUS, la resta de normativa comunitària aplicable.

 

 

Disposició addicional

ACCIÓ durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats dels ajuts regulats en aquesta Resolució i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2016

 

Núria Betriu Sánchez

Consellera delegada

 

 

Annex 1

Bases reguladores de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

 

Base 1

Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament d'ajuts a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.

1.2. El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

a) Sortida a l'estranger + retorn (a partir d'ara Mobilitat A).

b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (a partir d'ara Mobilitat B).

 

Base 2

Beneficiaris/àries

2.1. Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:

   a) Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web: http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/
acreditacions/entitats-tecnio/entitats-acreditades.jsp
.

Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

   b) Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el darrer exercici fiscal tancat a data de tancament de la convocatòria.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions de UTA.

2.2. Les entitats beneficiàries ho podran ser de més d'un ajut de mobilitat TECNIOspring PLUS. No obstant, no podran presentar més d'una sol·licitud amb el/la mateix/a supervisor/a; tampoc no podran presentar més d'una sol·licitud amb el mateix projecte ni amb el/la mateix/a investigador/a. No es podran presentar sol·licituds amb un supervisor, el qual ja consti com a tal en un altre ajut TECNIOspring en curs en el moment de tancament de la present convocatòria.

2.3. Cada investigador/investigadora només podrà participar en un únic projecte de mobilitat TECNIOspring PLUS. Els/les investigadors/res que a data de tancament d'aquesta convocatòria gaudeixin d'un ajut TECNIOspring no es podran presentar a aquesta convocatòria. No s'admetran les sol·licituds d'investigadors/es ja contractats/des de forma permanent per l'entitat beneficiària amb la que presenten la sol·licitud o per l'entitat d'acollida fora d'Espanya (en el cas de Mobilitat A).

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1. Les entitats beneficiàries i el personal investigador a contractar hauran de complir els següents requisits en la data límit de tancament de la convocatòria:

3.1.1. Nivell d'experiència de l'investigador/la investigadora a contractar:

El nivell d'experiència sol·licitat de l'investigador/la investigadora s'estableix en funció del tipus de mobilitat:

   a) Mobilitat A:

   - Estar en possessió del títol de doctor/a o tenir com a mínim 4 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat sigui a Europa o al país que acollirà a l'investigador/ la investigadora.

   - Tenir experiència en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica.

   b) Mobilitat B:

   - Estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 4 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a, o tenir com a mínim 8 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.

   - Tenir almenys 1 any d'experiència a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) en recerca aplicada i/o en activitats de transferència tecnològica.

   - Tenir experiència en la gestió d'equips.

3.1.2. Regla de mobilitat de l'investigador/la investigadora

   a) Mobilitat A: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

   b) Mobilitat B: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.

Excepcionalment, i només en casos perfectament documentats i justificats d'interrupció de la carrera investigadora (permís de maternitat/paternitat, malaltia, atenció d'algun familiar, situació d'atur o situacions anàlogues), seran elegibles els investigadors/investigadores experimentats/experimentades que no hagin residit o portat a terme la seva activitat principal (treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida durant més de 3 anys en els 5 anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.

No es tindran en compte les estades curtes inferiors a 45 dies.

3.1.3. Recolzament a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors:

L'entitat beneficiària ha d'haver signat una declaració de recolzament a la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index).

3.2. Les entitats beneficiàries han de complir, a més, els requisits següents:

a) Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

b) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, i no tenir deutes amb ACCIÓ ni amb les seves empreses participades. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones.

e) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

f) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d'1 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

i) Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).

j) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas que el sol·licitant sigui una fundació, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas que el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

m) En el cas que la realització de l'activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

n) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

o) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

3.3. El compliment d'aquests requisits s'acreditarà d'acord amb el que estableix la base 6.

3.4. En la memòria tècnica del projecte, les entitats beneficiàries hauran de complimentar una taula que fa referència als aspectes ètics fonamentals establerts al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea subjectes a avaluació, l'incompliment dels quals pot ser motiu de no considerar subvencionable el projecte presentat.

Les entitats beneficiàries que identifiquin aspectes ètics a tenir en compte hauran de presentar juntament amb la sol·licitud un informe d'avaluació ètica fet per un comitè d'ètica públic o privat. L'informe d'avaluació ètica podrà ser presentat posteriorment a la data de fi de convocatòria i, en tot cas, quan ACCIÓ ho reclami. En el cas que l'entitat beneficiària no tingui accés a un comitè d'ètica, les sol·licituds susceptibles de subvenció seran avaluades pel Comitè d'Ètica del programa TECNIOspring PLUS.

Les sol·licituds susceptibles de subvenció que, durant l'avaluació, es detecti que puguin entrar en conflicte amb els criteris ètics fonamentals establerts al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea seran analitzades pel Comitè d'Ètica de TECNIOspring PLUS, amb l'objectiu d'assegurar el compliment d'aquests criteris ètics.

 

Base 4

Quantia

4.1. La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat amb els màxims i condicions que s'estableixen a continuació.

4.2. L'ajut corresponent al cost salarial de l'investigador/la investigadora contractat/contractada per l'entitat beneficiària es determinarà segons el tipus de mobilitat:

a) Mobilitat A: 92.400 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.

Durant el primer any d'estada a l'estranger, al cost salarial de l'investigador/la investigadora se li aplicarà un coeficient de correcció segons el país de destí, per tal de tenir en compte les diferències salarials d'aquests països respecte a Catalunya, tal com estableix el Programa Marie Sklodowska-Curie i en base a coeficients de correcció utilitzats pel mateix Programa. La taula resultant de cost salarial en funció del país de destí es pot consultar al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu).

b) Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.

4.2.1. Aquestes quanties inclouen el salari brut anual de l'investigador/la investigadora i la quota patronal de la seguretat social.

4.2.2. Les entitats beneficiàries, si ho consideren oportú, poden incrementar el sou del personal investigador contractat amb fons propis.

4.3. L'ajut corresponent a les despeses recollides a la base 5.6.2 d'aquest annex per a l'investigador/la investigadora serà d'un màxim de 17.280 euros pels dos anys de durada del projecte.

4.4. L'ajut corresponent a les despeses recollides a la base 5.6.3 d'aquest annex de l'investigador/la investigadora, corresponents a la seva incorporació a l'entitat beneficiària i/o a l'entitat d'acollida a l'estranger serà d'un màxim de 1.920 euros pels dos anys de durada del projecte.

4.5. L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 5

Actuacions i despeses subvencionables

5.1. Les característiques de les dues tipologies de mobilitat establertes a la base 1.2. són:

a) Mobilitat A:

· Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat i que compleixi els requisits de les bases 3.1.1. i 3.1.2. d'aquest annex, per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. L'entitat d'acollida fora d'Espanya i l'entitat beneficiària no poden estar vinculades. Als efectes d'aquestes bases, es considera que dues entitats i/o empreses estan vinculades si incorren en algun dels supòsits que estableix l'apartat 2 de l'article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En el cas de que l'entitat d'acollida estigui situada en un país que no sigui Estat Membre de la UE o país associat, l'investigador/la investigadora experimentat/da haurà de ser nacional o resident de llarga durada d'un Estat Membre de la UE o país associat.

· Fase de retorn d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a l'estranger.

b) Mobilitat B:

· Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat, que compleixi els requisits de les bases 3.1.1. i 3.1.2. d'aquest annex, a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

5.2. En qualsevol tipologia de projecte subvencionable l'investigador/la investigadora haurà de desenvolupar un projecte supervisat i tutelat per un/a supervisor/a, que en cap cas podrà coincidir amb l'investigador/la investigadora, tant en l'entitat d'acollida a l'estranger (Mobilitat A) com en l'entitat beneficiària (empresa amb establiment operatiu a Catalunya o entitat acreditada TECNIO) (Mobilitat A i B).

5.3. La durada dels ajuts per a cadascun dels dos tipus de mobilitat és de 24 mesos, a comptar a partir de la data d'inici que figuri en el contracte entre l'investigador/la investigadora i el beneficiari. L'inici del contracte estarà supeditat a allò establert per la base 11.1.

5.4. El projecte s'haurà de circumscriure, per una banda, en una o diverses tecnologies facilitadores transversals identificades a l'estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i, per una altra, en un o diversos àmbits sectorials d'impacte del projecte dins dels sectors identificats en l'estratègia RIS3CAT (Química, energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries basades en l'experiència). Es pot consultar aquesta documentació a

http://catalunya2020.gencat.cat/web/sites/catalunya2020/
.content/00_catalunya2020/Documents/estrategies/fitxers/ambits_tft_ris3cat.pdf


5.5. Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per l'entitat beneficiària en els terminis establerts en aquestes bases.

5.6. Es consideren subvencionables les despeses següents:

5.6.1. El cost salarial del personal investigador contractat, que inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària de l'ajut.

5.6.2. Despeses vinculades, directa i exclusivament, al projecte que l'investigador/la investigadora seleccionat/da desenvoluparà en el marc d'aquesta convocatòria:

   - Adquisició de fungibles i d'equipaments (es considerarà només el cost d'amortització del període que s'hagi utilitzat per al projecte), sempre que les despeses estiguin ben detallades i justificades a la memòria tècnica del projecte. No es finançaran despeses d'amortització de béns adquirits abans de la signatura del contracte amb l'investigador/la investigadora.

   - Adquisició d'actius immaterials, exclusivament programari o llicències de programari, sempre que estiguin ben detallats i justificats a la memòria tècnica del projecte.

   - Inscripcions a congressos, fires, conferències i altres activitats que potenciïn la carrera professional de l'investigador/la investigadora.

   - Despeses de viatges i allotjament de l'investigador/la investigadora per l'assistència a congressos, fires, conferències, participació a projectes europeus d'R+D, així com altres activitats que potenciïn la carrera professional del personal investigador relacionades amb el projecte i que no estiguin, en cap cas, cofinançades per altres fonts de finançament.

   - Despeses relacionades amb l'obtenció d'una assegurança mèdica sempre i quan el país on es troba l'investigador/la investigadora no tingui cap conveni amb la Seguretat Social espanyola i/o suport legal per l'obtenció de visats i/o permisos de treball.

   - Activitats de formació relacionades amb la millora de la carrera professional de l'investigador/la investigadora.

   - Despeses relacionades amb el registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.

   - Despeses de difusió de resultats del projecte.

   - Despeses de subcontractació de serveis tècnics especialitzats per al desenvolupament del projecte.

   - Despeses de lloguer d'espais relacionats amb el desenvolupament del projecte.

   - Despeses de traducció de documents oficials necessaris per a la contractació de l'investigador/la investigadora.

5.6.3. Despeses de mobilitat de l'investigador/la investigadora, corresponents exclusivament a la seva incorporació a l'entitat beneficiària o a l'entitat d'acollida a l'estranger. Aquestes despeses corresponen, en la mobilitat A, a la incorporació a l'entitat d'acollida a l'estranger el primer any i el retorn a l'entitat beneficiària el segon any i, en la mobilitat B, a la incorporació a l'entitat beneficiària i el retorn al país d'origen de l'investigador/la investigadora al finalitzar el segon any.

5.7. Als efectes d'aquesta Resolució es consideraran despeses no subvencionables les següents:

Interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

Despeses de procediments legals i judicials.

Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.

Despeses de transaccions financeres.

Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.

Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l'inici o finalització de l'actuació atorgada amb l'excepció que s'indica a la base 16.2.

Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

5.8. No s'admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant, excepte justificació expressa que haurà de ser valorada per ACCIÓ.

5.9. Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a les quanties establertes pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic per al contracte menor (18.000 euros en els supòsits de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica), el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

No eximeix de l'obligació de la sol·licitud de les 3 ofertes el fet de comptar amb proveïdors homologats, el fet que es tracti de proveïdors habituals o la proximitat del proveïdor a l'entitat sol·licitant.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, l'empresa haurà d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l'elecció quan aquesta no recaigui en la proposta més avantatjosa.

 

Base 6

Sol·licituds

6.1. La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.

6.2. La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents:

a) Requisits als quals fa referència la base 3, si s'escau.

b) Declaració conforme no s'ha rebut cap altre ajut per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

c) Disposar de l'escriptura de constitució de l'entitat i de la inscripció dels seus estatuts al registre corresponent o dels documents equivalents.

d) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.

e) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració amb la finalitat que preveu l'apartat i) de la base 12.3.

f) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016).

6.3. La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'inadmissió, és també causa de revocació, si es coneixen amb posterioritat a la concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer.

 

Base 7

Procediment de concessió

7.1. El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els articles següents.

7.2. Un equip multi-disciplinar d'avaluadors format per experts externs i per personal d'ACCIÓ serà l'òrgan instructor encarregat de l'avaluació de les sol·licituds presentades. Primerament, cada sol·licitud serà avaluada de forma independent per dos avaluadors externs basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. El personal d'ACCIÓ coordinarà les avaluacions obtingudes per tal d'arribar a un consens entre les opinions individuals dels experts.

La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris de valoració per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

L'òrgan instructor elaborarà un informe de valoració previ i podrà demanar el suport o l'assessorament d'un expert en l'àmbit corresponent i realitzar les visites o entrevistes oportunes amb el sol·licitant.

7.3. La puntuació mínima que ha d'assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 375 punts.

7.4. Es constituirà una Comissió de Selecció dels ajuts, l'òrgan col·legiat de valoració, que estarà formada per un representant extern a ACCIÓ especialista en aquesta matèria i tres persones d'ACCIÓ, entre els quals hi ha de figurar el/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ. Es vetllarà per la paritat de gènere de la Comissió de Selecció, així com per la presència d'avaluadors internacionals en la mateixa. La Comissió de Selecció serà la responsable de fer la proposta de la selecció dels candidats, en base a les valoracions efectuades per l'equip d'avaluadors.

7.5. Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, la Comissió de Selecció elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

7.6. L'atorgament dels ajuts es farà per ordre de màxima puntuació obtinguda, amb les intensitats màximes previstes en aquestes bases i fins a l'exhauriment del pressupost disponible. En cas d'empat, es constituirà una Comissió de Seguiment formada, com a mínim, per tres membres de la Comissió de Selecció, entre els quals necessàriament hi ha de figurar el/la Director/a de la Unitat d'Innovació Empresarial d'ACCIÓ. Aquesta Comissió de Seguiment serà la responsable de determinar la priorització en base als següents criteris i per aquest ordre: paritat de gènere, acumulació d'ajuts per part dels beneficiaris, grau de repetició de l'àmbit sectorial líder del projecte en relació amb la resta de projectes seleccionats, criteris de territorialitat, i adhesió a la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors de la Comissió Europea o a l'Estratègia en Recursos Humans per a Investigadors de la Comissió Europea (HRS4R) per part de l'entitat d'acollida a l'estranger (només en la Mobilitat A).

7.7. La Comissió de Selecció proposarà una llista de reserva degudament prioritzada i integrada per sol·licituds que no hagin estat atorgades, sempre i quan la sol·licitud hagi assolit una puntuació mínima de 375 punts d'acord amb el procediment de valoració establert.

 

Base 8

Criteris de valoració

8.1. Els criteris de valoració de les sol·licituds que es presentin per a la concessió d'aquests ajuts són els següents:

a) Currículum vitae de l'investigador o de la investigadora

Qualitat i novetat dels resultats de l'activitat de recerca. Experiència en activitats de recerca aplicada. Experiència en activitats de transferència tecnològica. Experiència en mobilitat geogràfica. Mobilitat al sector privat i expertesa interdisciplinar. Altres activitats relacionades amb formació, supervisió de personal docent, activitats de divulgació científica, reconeixements i beques. Habilitats i coneixements científics de l'investigador/la investigadora en relació al projecte a desenvolupar.

b) Trajectòria científica i tecnològica i capacitat d'implementació i idoneïtat de l'entitat d'acollida:

Trajectòria de les entitats implicades, tant en recerca com en transferència tecnològica. Adequació de les entitats al projecte presentat de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. Experiència en la seva àrea de recerca i en transferència de tecnologia del/de la supervisor/a de l'/la investigador/a tant a l'entitat d'acollida a l'estranger (si escau) com a l'entitat d'acollida a Catalunya. Condicions de treball que s'ofereixen (instal·lacions, equips de recerca i materials adequats, programa de formació científica i en transferència tecnològica i actualització del pla de carrera per investigadors/investigadores amb interrupcions de carrera professional); i facilitats de tipus administratiu per a la implementació i gestió del projecte, així com suport logístic en el procés d'acollida de l'investigador/la investigadora.

c) Qualitat i viabilitat del projecte:

Objectius de recerca aplicada i de transferència tecnològica, metodologia, pla de treball i resultats esperats. Originalitat i naturalesa innovadora del projecte, en relació amb l'estat de l'art de la recerca dins l'àrea tecnològica escollida. Adequació de les despeses sol·licitades al projecte.

d) Transferència tecnològica i impacte

Pla d'explotació dels resultats obtinguts. Activitats de divulgació científica previstes. Impacte previst del projecte en el mercat dins els àmbits sectorials líders definits en l'estratègia RIS3CAT. Contribució a l'excel·lència i competitivitat europea. Potencial de creació de col·laboracions a nivell internacional a llarg termini i benefici mutu de la cooperació entre entitats (estades i/o visites curtes previstes; en el cas de que l'investigador/la investigadora no sigui nacional o resident de llarga durada d'un Estat membre de la UE o d'un país associat, les estades temporals només es podran fer a una entitat localitzada en un Estat membre de la UE o un país associat). Impacte previst en la carrera de l'investigador/la investigadora de les competències adquirides durant el desenvolupament del projecte.

El valor dels criteris anteriors variarà d'acord amb la modalitat d'ajut, segons el que s'indica a la taula següent:

 

Criteri de valoració

Valor
Mobilitat A

Mobilitat B

a) Currículum vitae de l'investigador o de la investigadora

30

40

b) Trajectòria científica i tecnològica i capacitat d'implementació i idoneïtat de l'entitat d'acollida

30

20

c) Qualitat i viabilitat del projecte

20

20

d) Transferència tecnològica i impacte

20

20

 

 

8.2. Cada sol·licitud es classificarà en base a les tecnologies facilitadores i els àmbits sectorials líders d'impacte del projecte, i s'assignarà a dos membres de l'equip d'avaluadors experts, d'acord amb la seva expertesa científica i tecnològica.

 

Base 9

Òrgan competent per la resolució dels ajuts i recursos

9.1. L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

9.2. Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

9.3. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

9.4. La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant i, si s'escau, de les empreses i/o entitats participants, a les quals es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut.

9.5. Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol·licitant, previ el seu consentiment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça que el sol·licitant hagi donat, a aquests efectes, dins de l'imprès de sol·licitud de l'ajut, informant-lo de que té una resolució pendent de ser llegida. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment en què es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quant havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Aquestes notificacions també es podran efectuar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció.

9.6. Tots els sol·licitants rebran un informe d'avaluació inclòs a la resolució de l'ajut on es detallarà la puntuació final obtinguda, així com les puntuacions parcials obtingudes en cadascun dels aspectes avaluats.

9.7. En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.8. Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Base 10

Acceptació de l'ajut i documentació addicional

10.1. Dins del període d'un mes des de la rebuda per part del beneficiari de la Resolució d'atorgament, aquest haurà d'aportar la següent documentació:

   a) Carta d'acceptació signada pel representant legal de l'entitat beneficiària de l'ajut i per l'investigador/la investigadora (segons el model que es podrà trobar al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu).

   b) Còpia del títol de llicenciatura, grau o equivalent de l'investigador/la investigadora o del certificat conforme la titulació dóna accés a estudis de doctorat.

   c) Còpia del títol de doctorat o del resguard de la sol·licitud d'expedició del títol de doctorat, si escau.

   d) Documents i/o certificats que provin l'experiència en recerca de l'investigador/la investigadora no justificada altrament, segons les condicions establertes a la base 3.1.1.

   e) Si escau, justificació del permís de maternitat/paternitat, baixa laboral, atur o documentació similar per a demostrar que l'investigador/la investigadora ha hagut d'interrompre la seva carrera professional.

   f) Si escau, còpia del visat i/o permís de treball de l'investigador/la investigadora, o còpia de la sol·licitud de visat i/o permís de treball.

   g) Addicionalment, per a Mobilitat A: conveni o memoràndum d'entesa entre l'entitat beneficiària i l'entitat d'acollida de l'investigador/la investigadora a l'estranger, on consti el compromís d'ambdues entitats per a la realització del projecte tal com es descriu a la sol·licitud.

10.2. S'entén que el beneficiari renuncia tàcitament a l'ajut si no presenta la carta d'acceptació i la resta de documentació requerida en el termini i les condicions descrites en els apartats anteriors.

 

Base 11

Contractació de l'investigador/la investigadora

11.1. El termini per tal que l'entitat beneficiària contracti l'investigador/la investigadora anirà des de la data de recepció de la resolució d'atorgament de l'ajut fins a 4 mesos després d'aquesta recepció. Aquest període pot ampliar-se en 2 mesos sempre i quan es presenti una sol·licitud, per registre o correu administratiu, per part del representant legal del beneficiari abans de la finalització dels 4 mesos des de la recepció de la resolució. Aquesta sol·licitud de pròrroga haurà d'estar degudament justificada per tal de ser acceptada.

11.2. El contracte, a jornada completa i corresponent a un període de 24 mesos, haurà d'especificar clarament que l'entitat beneficiària contracta l'investigador/la investigadora per dur a terme el projecte objecte de la sol·licitud així com que tant l'entitat beneficiària com l'investigador/la investigadora accepten les obligacions derivades d'aquestes bases reguladores i estan d'acord amb la normativa laboral i fiscal vigent.

11.3. La tramitació necessària per a dur a terme tant l'estada a l'estranger del personal investigador com la incorporació a l'entitat beneficiària (visats, permisos de treball) haurà de ser gestionada per aquesta mateixa.

11.4. Es podran admetre investigadors/investigadores ja contractats per l'entitat beneficiària, de forma no permanent, sempre i quan es procedeixi a una modificació del contracte existent entre l'entitat beneficiària i l'investigador/la investigadora per tal que contempli tots els requisits establerts en les bases 3 i 12 d'aquest annex.

11.5. L'entitat beneficiària haurà de certificar a ACCIÓ la contractació en un termini màxim de 15 dies des de la data d'inici de contracte mitjançant l'aportació d'una còpia compulsada del mateix i, si escau, del visat/permís de treball de l'investigador/la investigadora.

 

Base 12

Obligacions dels beneficiaris

12.1. Sense perjudici de qualsevol altre obligació, els beneficiaris hauran de complir les obligacions particulars:

   a) Complir amb els requisits de contractació de l'investigador/la investigadora establerts a la base 11.

   b) Proporcionar al personal investigador contractat el suport necessari per dur a terme el seu projecte (accés a informació, equips i mitjans de treball), així com garantir-li el gaudiment dels drets i de les prestacions que té el personal de l 'entitat de categoria similar.

   c) Vetllar per la carrera professional de l'investigador/la investigadora, proporcionant-li formació en aspectes de transferència tecnològica, així com en altres activitats complementàries.

   d) Seguir els principis ètics fonamentals establerts al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

   e) Seguir els principis de propietat intel·lectual (IPR) que estableix la Comissió Europea per accions Marie Sklodowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

   f) Facilitar tota la informació que se'ls sol·liciti i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin requerir ACCIÓ o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

   g) Facilitar l'accés als resultats dels projectes finançats, i concretament, a totes les publicacions científiques revisades per parells que en el marc de cada projecte finançat es publiquin per tal que ACCIÓ pugui donar compliment a l'article 29.2 de l'Acord de Subvenció No 712949 signat entre la Comissió Europea i ACCIÓ.

   h) Conservar els originals de tots els documents relatius a l'execució i a la justificació dels ajuts fins el cinquè any posterior al pagament del darrer balanç per part de la Comissió Europea per tal que ACCIÓ doni compliment dels requeriments contemplats a l'article 18 de l'Acord de Subvenció número 712949 entre la Comissió Europea i ACCIÓ. S'estima que aquest requeriment s'hagi de complir per part del beneficiari fins el 31/12/2026.

   i) Seguir els principis de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors de la Comissió Europea.

   j) Participar en les activitats previstes del programa: reunions d'inici de projecte i/o anuals del programa, formació, activitats de difusió i altres que es convoquin per part d'ACCIÓ.

   k) Presentar trimestralment un informe (segons model proporcionat per ACCIÓ) per permetre a ACCIÓ fer un seguiment de l'estat del projecte.

   l) Al finalitzar el primer any de l'ajut, presentar un informe (segons model proporcionat per ACCIÓ) de les activitats realitzades i de les previstes durant el segon any. Aquest informe, elaborat per l'entitat beneficiària, haurà de comptar amb l'aprovació i signatura de l'investigador/la investigadora i del/de la supervisor/a. Addicionalment en la Mobilitat A, també del/de la supervisor/a de l'entitat d'acollida a l'estranger.

   m) Al finalitzar el segon any de l'ajut, presentar un informe (segons model proporcionat per ACCIÓ) de les activitats realitzades. Aquest informe, elaborat per l'entitat beneficiària, haurà de comptar amb l'aprovació i signatura de l'investigador/la investigadora i del/de la supervisor/a.

   n) Portar una comptabilitat separada per a la contribució financera provinent del programa TECNIOspring PLUS per tal que ACCIÓ pugui informar a la Comissió Europea d'acord amb les disposicions sobre la contribució financera comunitària presents al Reglament (UE) 1290/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de desembre de 2013.

   o) Posar els mitjans per tal que els resultats del projecte objecte d'aquesta convocatòria siguin explotats i específicament arribin al mercat (seguiment dels resultats dels projectes, contacte amb potencials clients, difusió dels resultats obtinguts).

   p) Complir amb la normativa de publicitat de les subvencions segons la base 21 d'aquest annex.

12.2. El personal investigador contractat haurà de complir les obligacions següents:

   a) Incorporar-se a les entitats d'acollida dins dels períodes previstos a les bases d'aquesta convocatòria i dur a terme les activitats descrites en els plans de treball.

   b) Seguir el règim intern de les entitats on portin a terme les seves activitats i guardar confidencialitat de l'activitat duta a terme, d'acord amb les instruccions i directrius emeses per l'entitat d'acollida, sense perjudici de les actuacions d'inspecció, comprovació i control d'ACCIÓ.

   c) Facilitar tota la informació que se'ls sol·liciti i sotmetre's a les actuacions d'inspecció, comprovació i control que puguin requerir ACCIÓ o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

   d) Tenir dedicació exclusiva per al projecte que figura a la sol·licitud. Excepcionalment, poden dedicar-se, temporalment, a altres projectes de recerca o d'innovació tecnològica que siguin d'interès per al desenvolupament del seu projecte o formació, amb l'autorització prèvia d'ACCIÓ.

   e) Participar en les activitats previstes del programa: reunions d'inici de projecte i/o anuals del programa, formació, activitats de difusió i altres que es convoquin per part d'ACCIÓ.

   f) Complimentar el qüestionari que per part de la Comissió Europea es requerirà una vegada finalitzat el projecte així com el qüestionari que es requerirà 2 anys després de la finalització del projecte.

   g) Seguir els principis ètics fonamentals establerts al programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

   h) Seguir els principis de la Carta Europea del personal investigador de la Comissió Europea.

   i) Complir amb la normativa de Publicitat de les subvencions segons la base 21 d'aquest annex.

12.3 Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant d'ACCIÓ en la forma i el termini que estableix la base que regula la justificació dels ajuts.

b) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió, o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses que ha de cobrir l'import finançat i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha d'acreditar el cost total corresponent, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que estableixin aquestes bases reguladores. En qualsevol cas, cal justificar la totalitat de la despesa realitzada amb relació a l'objecte global o parcial, en aquest darrer cas, sempre que es pugui executar per fases o sigui susceptible d'ús o tractament diferenciat.

c) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Qualsevol canvi s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor, abans de la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Departament d'Empresa i Coneixement, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a d'altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

f) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en el cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin a la resolució corresponent.

g) Donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió incloses en aquestes bases.

h) Comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, en compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

j) No subrogar la gestió de cap aspecte de l'activitat subvencionada.

 

Base 13

Renúncia de l'ajut atorgat

13.1. En el cas que es produeixi alguna renúncia, total o parcial, s'haurà de comunicar al/a la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ mitjançant un escrit motivat i signat pel representant legal de l'entitat beneficiària, en el termini màxim d'un mes, a partir de l'endemà del dia en què s'hagi produït, i s'haurà de presentar la documentació justificativa del període d'aprofitament de l'ajut TECNIOspring PLUS.

13.2. En el cas que es produeixi una renúncia total, ja sigui tàcita o expressa, abans de la data límit d'incorporació a l'entitat beneficiària o a l'entitat d'acollida a l'estranger prevista en la convocatòria, la Comissió de Selecció dels ajuts podrà proposar l'adjudicació de l'ajut a candidatures de la llista de reserva. La notificació de renúncies i substitucions es farà individualment al sol·licitant de l'ajut, d'acord amb els articles 56, 57 i 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i subsidiàriament els articles 58 i 59 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Base 14

Revocació

14.1. Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis, 99 i 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14.2. Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que disposen els articles 100 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 15

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

15.1. Hi ha la possibilitat de revisar les subvencions ja concedides i modificar-ne la resolució d'atorgament en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

15.2. D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte  per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos a les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió en els termes establerts a la normativa reguladora de la subvenció.

Per causes degudament justificades, i amb la sol·licitud prèvia de l'interessat, existeix la possibilitat de modificació de la resolució de concessió, sempre que no resti afectada l'essència d'aquesta, en el cas d'alteració de les condicions que sobrevinguin al servei subvencionat i que siguin justificades abastament pels interessats abans del termini d'execució del servei.

15.3. El beneficiari té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha de ser expressament autoritzat per l'òrgan concedent d'acord amb l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 16

Justificació dels ajuts

16.1. Els beneficiaris de les subvencions han de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; amb l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

16.2. El beneficiari de l'ajut està obligat a realitzar la justificació del 100% de les despeses subvencionables per dur a terme el projecte. Les dates dels documents justificatius hauran d'estar dins del període d'execució de l'actuació subvencionable, que és de 24 mesos a comptar a partir de la data d'inici que figuri en el contracte entre l'investigador/la investigadora i l'entitat beneficiària, amb l'excepció de les despeses definides a la base 5.6.3 d'aquest annex, en les que les dates dels documents justificatius podran ser 1 mes anteriors a la data de la signatura del contracte entre l'investigador/la investigadora i el centre.

La data dels comprovants de pagament podrà ser, com a màxim, dos mesos posterior a la data màxima establerta per les factures.

16.3. La justificació del projecte es realitzarà en dos períodes, corresponents a cadascun dels anys de durada del contracte, i s'hauran d'aportar els documents justificatius de les despeses realitzades durant cadascun dels períodes. La data màxima per a realitzar cada justificació serà de dos mesos a partir de la data de finalització de cadascun dels períodes.

16.4. La justificació de l'ajut s'haurà de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu). Una vegada emplenat, s'hi adjuntarà en format PDF la documentació que es detalla en l'apartat a) i s'enviarà telemàticament a ACCIÓ. L'imprès en paper i signat, juntament amb la documentació dels apartats b) i c), es registrarà a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions o mitjançant els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en els terminis establerts. La documentació justificativa és la que es detalla a continuació:

a) Informe (segons model proporcionat per ACCIÓ) de les activitats realitzades. Aquest informe, elaborat per l'entitat beneficiària, haurà de comptar amb l'aprovació i signatura de l'investigador/la investigadora i del/de la supervisor/a. Addicionalment en la Mobilitat A, també del/ de la supervisor/a de l'entitat d'acollida a l'estranger.

b) Documentació demostrativa de les accions realitzades en relació a les obligacions de publicitat que s'esmenten a la base 21 d'aquest annex.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que inclourà aquella informació que es demani en la resolució d'atorgament de l'ajut i que estarà formada per:

   i. Una relació classificada de les despeses realitzades, que forma part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la Intranet del programa TECNIOspring PLUS.

   ii. Originals o fotocòpies compulsades dels documents justificatius de la despesa subvencionada (en funció de la despesa aquests documents seran factures i comprovants de pagament -o d'altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil-, i/o nòmines i TC2 en relació amb els costos de personal).

   iii. Declaració conforme no s'ha rebut cap altre ajut per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta declaració forma part de l'imprès normalitzat de justificació, disponible a la Intranet de TECNIOspring PLUS.

   iv. Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros. D'acord amb l'article 31.3 de Llei 38/2003, quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros en el cas de subministraments i serveis o 50.000,00 euros en el cas d'obres, el beneficiari ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

En el cas que per les seves especials característiques no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, el beneficiari haurà d'aportar un certificat que motivi les especials característiques que comporten que no existeixi en el mercat suficient número d'entitats que realitzin, prestin o subministrin el bé o servei. Aquest certificat haurà d'estar emès i signat per una entitat externa especialista en la matèria.

En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

   v. Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en cas que la persona beneficiària estigui subjecta a règim de prorrata general o especial.

   vi. Si s'escau, memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

   vii. Documentació addicional per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa que s'estableix a l'annex 2.

16.5. Igualment, el beneficiari haurà de facilitar qualsevol informació o comprovació relativa a l'objecte de l'ajut que li pugui requerir ACCIÓ.

16.6. Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

16.7. Els documents acreditatius del pagament han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen, les obligacions de facturació:

a) La identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i denominació social.

b) El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat beneficiària ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu d'un import superior a 100 euros i s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del proveïdor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

16.8. Sense necessitat de modificar la resolució de concessió, es podran admetre compensacions de fins a un 20% únicament entre les despeses de recerca i les despeses de mobilitat subvencionables i viceversa, previstes en la resolució de concessió, sempre que aquestes compensacions no suposin una alteració de l'essència d'aquesta i es mantingui la naturalesa de l'actuació subvencionada. Aquestes compensacions s'hauran de justificar en la memòria justificativa de les desviacions entre l'actuació justificada i la inicialment subvencionada.

16.9. Si la justificació no reuneix els requisits que estableix aquesta base, es requerirà al beneficiari perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

16.10. ACCIÓ, un cop finalitzada l'execució del projecte, estendrà acta de comprovació de l'actuació subvencionada.

16.11. Les factures originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la línia objecte de l'ajut i l'import o percentatge que s'imputa.

 

Base 17

Pagament

L'ajut es pagarà de la manera següent:

17.1. El primer pagament, corresponent al 25% de l'ajut, es pagarà com a bestreta, sense que sigui necessària la constitució de garanties, una vegada s'hagi certificat la contractació de l'investigador/la investigadora segons les condicions requerides en la base 11 d'aquest annex. La no constitució de garanties queda justificada per la naturalesa de les actuacions finançades, en base a l'article 42 del Reglament de la Llei de Subvencions (Real decret 887/2006, de 21 de juliol).

17.2. El segon pagament es realitzarà una vegada s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte corresponent al primer període i un tècnic d'ACCIÓ hagi elaborat una acta favorable de comprovació relativa a les despeses presentades dins aquest període i en base a l'informe anual que s'estableix a la base 16 d'aquest annex. El pagament correspondrà a la diferència entre l'import justificat i la bestreta cobrada.

17.3. El tercer pagament, corresponent a l'ajut restant, es farà efectiu una vegada s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte corresponent al segon període i un tècnic d'ACCIÓ hagi elaborat una acta favorable de comprovació relativa a les despeses presentades dins aquest període i en base a l'informe corresponent al segon any que s'estableix a la base 16 d'aquest annex.

 

Base 18

Control de les accions subvencionables

18.1. ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els beneficiaris donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l'atorgament, així com de les obligacions establertes. Els beneficiaris dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

18.2. Els beneficiaris estaran sotmesos als controls financers que corresponguin, d'acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 de la Llei 38/2003, de 17 novembre, general de subvencions, sobre tramitació, justificació i control de subvencions.

18.3. L'òrgan concedent realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada per aquests ajuts.

18.4. Els/les beneficiaris/àries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que l'òrgan concedent consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 19

Règim de compatibilitat dels ajuts

19.1. El cost salarial del personal investigador contractat, així com la resta de despeses subvencionades a través d'aquesta línia, no es poden subvencionar a través de cap altre ajut.

19.2. Un/una investigador/investigadora que rebi l'ajut TECNIOspring PLUS no es pot beneficiar al mateix temps de cap altre ajut públic amb objecte similar al present.

 

Base 20

Suspensions

20.1. El personal investigador contractat està subjecte al que estableix la legislació laboral vigent.

20.2. Possibles suspensions per part de l'investigador/la investigadora de l'activitat que el vincula als ajuts de la present convocatòria per causes justificades, seran compensades amb una pròrroga del contracte corresponent al període de temps en que l'investigador/la investigadora hagi estat inactiu/inactiva.

La pròrroga no podrà ser superior a 6 mesos de durada. Les prestacions quedaran en suspens durant aquest període.

 

Base 21

Publicitat de les subvencions per part del/de beneficiari/ària

21.1. El/la beneficiari/ària de la subvenció ha de donar la publicitat adequada al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que estableix la base que regula les obligacions de les persones beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

21.2. Les mesures de publicitat que han d'adoptar els/les beneficiaris/àries de les subvencions són les següents:

Es farà constar en qualsevol comunicació, difusió externa o publicitat, inclòs una conferència o seminari, o qualsevol altre tipus d'informació o material promocional (fullets, dossiers, pòsters, presentacions, etc.), que el beneficiari ha rebut finançament de la UE i d'ACCIÓ mitjançant el programa TECNIOspring PLUS i s'haurà d'exhibir l'emblema europeu acompanyat del logotip d'ACCIÓ, del logotip de TECNIOspring PLUS, segons el que es detalla al web del programa (www.tecniospring.eu), i d'un text que digui: "Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció Marie Sklodowska-Curie No 712949, així com de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya".

En el cas d'equipaments finançats pel programa TECNIOspring PLUS s'haurà d'exhibir l'emblema europeu acompanyat del logotip d'ACCIÓ, del logotip de TECNIOspring PLUS, segons el que es detalla al web del programa (www.tecniospring.eu), i d'un text que digui: "Aquest equipament és part d'un projecte que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció Marie Sklodowska-Curie No 712949, així com de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya".

En el cas de publicacions d'articles a revistes científiques i sol·licituds de protecció de resultats (incloses patents) s'haurà d'incloure un text que indiqui: "El projecte que porta a aquests resultats ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció Marie Sklodowska-Curie No 712949, així com de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya".

A més en el cas que els resultats del projecte s'incorporin a un estàndard europeu i/o internacional s'haurà d'incloure un text que digui: "Els resultats incorporats a aquest estàndard han rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció Marie Sklodowska-Curie No 712949, així com de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya".

Tota la publicitat que faci el beneficiari en relació al projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica, en qualsevol forma i per qualsevol mitjà, haurà d'indicar que només expressa l'opinió de l'autor i que ni la UE ni ACCIÓ són responsables de l'ús que es pugui fer de la informació facilitada.

El cofinançament per part d'Horitzó 2020 del programa TECNIOspring PLUS comporta que la REA i/o la Comissió Europea estan autoritzades a publicar en qualsevol forma i per qualsevol mitjà les dades relatives als beneficiaris en el marc del programa i contemplades a l'article 38.2 de l'Acord de Subvenció número 712949 entre la Comissió Europea i ACCIÓ.

 

Base 22

Publicitat de la resolució

22.1. D'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, és igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat per mitjà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o les finalitats de la subvenció. Si la quantia de les subvencions concedides és inferior a 3.000,00 euros no escaurà la publicació al DOGC.

22.2. Sens perjudici del que estableix l'apartat anterior, es donarà publicitat dels atorgaments dels ajuts mitjançant la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).

 

Base 23

Infraccions i sancions

23.1. A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi.

23.2. Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Base 24

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció d'ACCIÓ s'inclouen al fitxer Ajuts i subvencions de l'Ordre EMO 293/2014, de 19 de setembre, per la qual es regulen els fitxers que inclouen dades de caràcter personal de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ) (DOGC núm. 6720, de 3.10.2014). La finalitat de la recollida de dades és el control i la gestió de les sol·licituds d'ajuts i subvencions publicades per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant un escrit dirigit al responsable del fitxer (presentat a ACCIÓ i amb referència "Protecció de dades"), passeig de Gràcia, núm. 129, 08008 Barcelona, o a dades.accio@gencat.cat.

Les persones beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les persones beneficiàries establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

Base 25

Comunicació dels ajuts a la Unió Europea

L'atorgament d'aquests ajuts es regeix pel Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

 

 

Annex 2

Documentació addicional per acreditar la realització de l'actuació subvencionada en funció de la despesa

 

1. En relació amb les despeses de personal:

- Nòmines de tot el període en el qual hagi transcorregut el projecte.

- Rebut de Liquidació de Cotitzacions (que substitueix el TC1) i el Model TC2 validats per l'administració de la Seguretat Social per al mateix període que el punt anterior. Per acreditar el pagament de les quotes de la Seguretat Social per cada un dels mesos imputats, el Rebut de Liquidació de Cotitzacions ha d'estar segellat o mecanitzat pel banc o bé ha d'anar acompanyat del corresponent justificant d'ingrés a l'entitat bancària.

- Documents relatius a les retencions practicades:

Model 111 de retencions i ingressos a compte de l'IRPF. Aquest document serveix per justificar el pagament de les retencions a compte de l'l'IRPF per part de l'entitat beneficiària per la qual cosa resulta indispensable que estigui segellat o mecanitzat pel banc o s'acompanyi del rebut bancari que acredita el seu pagament.

Model 190 de resum de retencions. Aquest model és un document anual, per la qual cosa si no se'n disposa perquè no ha finalitzat l'exercici, es presentarà provisionalment un certificat emès per la persona habilitada per emetre aquest document, indicant els imports retinguts i continguts a cada nòmina durant el període al qual es refereix el Model 111 i que ha estat ingressat a l'Agència Tributària. Així mateix, tan bon punt es disposi del Model 190 s'adjuntarà a l'expedient.

- En el cas d'imputació de complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials i complement de lloc, els complements en funció del resultat de l'empresa, els complements quantitat i qualitat), conveni col·lectiu o contracte de la persona treballadora on hi consti aquests conceptes.

- Per acreditar el pagament de les nòmines imputades, a l'expedient ha de constar:

Pagament mitjançant transferència bancària: s'adjuntarà còpia del resguard de la transferència, en el qual es pugui identificar l'ordenant, el destinatari del pagament, el concepte, l'import i la data de l'operació. No es considera vàlida l'ordre de pagament si aquesta no ve acompanyada del justificant bancari que acrediti el seu pagament efectiu.

En el cas d'una remesa, és a dir, d'un justificant de pagament que es correspon amb la suma dels salaris de tot o una part del personal, s'haurà de disposar del desglossament per treballador. Així, l'entitat pot optar per presentar:

Certificat bancari signat i segellat per l'entitat financera en qüestió que acrediti que a la remesa presentada s'inclouen els pagaments dels treballadors imputats. Aquest certificat ha de detallar el número de remesa, la seva data, els noms dels treballadors, la nòmina pagada i el seu import.

Rebut bancari que detalli les transferències individualitzades realitzades a cada treballador.

Llistat de les transferències incloses a la remesa, indicant-ne el nom dels treballadors, l'import de la nòmina individualitzat i la suma de totes les nòmines incloses, juntament amb l'apunt bancari en el qual consti el càrrec del total de la remesa.

Pagament mitjançant xec nominatiu o pagaré: s'ha d'aportar còpia del taló nominatiu i còpia de l'extracte bancari que acredita el seu càrrec. Com a data de pagament s'estimarà la data del càrrec a compte, en cap cas la de l'entrega del xec o pagaré. No s'acceptarà un xec al portador.

No s'admeten pagaments en efectiu a personal sigui quin sigui el seu import.

 

2. En relació a inscripcions a congressos i conferències:

- Explicació de la relació de l'activitat amb el projecte subvencionat i d'altra documentació justificativa (inscripció, programes i similars).

 

3. En relació amb l'assistència a cursos de formació:

- Programa del curs i certificat d'assistència

 

4. En relació als viatges:

- Les despeses de viatges es podran justificar de la manera següent:

El desplaçament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'alguns dels documents següents: Bitllets originals d'avió o tren, o bé, en el cas que els bitllets siguin electrònics, la presentació de les targes d'embarcament originals de tot el recorregut (o la confirmació electrònica de la compra). En cas de desplaçament en automòbil, caldrà presentar la certificació de quilometratge de la gerència de l'empresa i comprovants originals dels pagaments d'autopistes, benzina i/o d'altres. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

L'allotjament es podrà justificar mitjançant l'aportació d'algun dels documents següents: Factures de l'hotel, on hi consti el nom complert de la persona hostatjada i les dates d'estada. En el seu defecte, es pot presentar la factura de l'agència de viatges amb un certificat emès per aquesta on hi consti el nom complert del viatjant, les dates del viatge, i el detall dels hotels on s'ha hostatjat. En cas d'altra documentació amb valor probatori, diferent de l'esmentada, ACCIÓ valorarà la seva validesa com a documentació justificativa de l'actuació.

Tant si es justifica el desplaçament com l'allotjament, i en els casos en els que el document justificatiu no vagi a nom del beneficiari (entitat sol·licitant, entitat participant o empresa participant) caldrà la presentació del corresponent comprovant de pagament a nom del beneficiari.

- Explicació de la relació del viatge amb l'objecte subvencionat (dins de la memòria que s'indica a la base 16.4. de l'annex 1) i demostració de la vinculació de la persona que viatja amb l'entitat (TC o nòmina).

 

5. En relació amb l'assistència a fires:

- Memòria explicativa de l'assistència a la fira (tasques realitzades i resultats obtinguts) i d'altre documentació demostrativa de la que es disposi (fotografies, catàlegs, programa). Aquesta memòria s'inclourà a l'informe que s'indica a la base 16.4. de l'annex 1.

 

6. En relació amb les amortitzacions:

- Factura d'adquisició de l'equipament o instrumental i el seu justificant de pagament.

- Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al projecte. En el cas que l'exercici comptable encara no estigui tancat, una declaració del responsable de l'entitat beneficiària conforme els imports imputats són els que figuraran en la comptabilitat de l'entitat.

- Quadre, conforme model penjat a la pàgina web d'ACCIÓ, en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cadascun dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat.

 

7. En relació amb les despeses de registre de drets de la propietat industrial i intel·lectual:

- Document de patent (o, en el cas que encara no estigui publicada la patent, el pagament de les taxes per la sol·licitud de la patent i de despeses relacionades amb la seva preparació).

 

8. En relació amb les despeses de difusió:

- Còpia de les publicacions, fulletons, dossiers, pòsters...en els quals es presentin els resultats d'investigacions científiques en el marc del programa TECNIOspring PLUS.

 

9. En relació amb les despeses de subcontractació de serveis tècnics especialitzats per al desenvolupament del projecte:

- Còpia de l'informe o memòria resultant. En el cas que el servei no es concreti en un informe cal presentar la documentació alternativa que demostri la prestació del mateix (actes de reunions, informe de l'assessor amb el detall de les actuacions realitzades, les hores dedicades i el cost/hora).

 

10. En relació amb les despeses de lloguer d'espais

- Explicació de la relació de l'activitat amb el projecte subvencionat, que s'haurà d'incloure a l'informe esmentat a la base 16.4. de l'annex 1

 

11. En relació amb les despeses de traducció de documents oficials.

- Còpia del document traduït

 

12. En relació amb les despeses relacionades amb l'obtenció d'una assegurança mèdica:

- Còpia de l'assegurança mèdica