Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/2102/2016, de 5 de setembre, per la qual es resol la concurrència competitiva de les sol·licituds d'autorització administrativa per a la distribució de gas natural al terme municipal de Llers
Nº de Disposición :
EMC/2102/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
05/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Empresa i Coneixement
En data 19 de maig de 2016, el Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb l'article 73.4 de la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del sector dels hidrocarburs va acordar l'inici d'un procediment per resoldre la concurrència de sol·licituds d'autorització administrativa prèvia per a la distribució de gas natural al municipi de Llers, atorgant un termini d'un mes a les empreses concurrents i d'altres interessades, per presentar o millorar les sol·licituds ja presentades (DOCG núm. 7134 de 03.06.23016).

L'acord, s'estableixen els criteris de valoració que serviran per a la determinació de la preferència en l'obtenció de l'autorització administrativa esmentada.

En data 1 de juliol de 2016, tant l'empresa REDEXIS GAS, SA com l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA han presentat informes sobre les seves propostes, per donar compliment a l'acord.

Finalitzat el termini per presentar propostes, no s'ha presentat cap més proposta de gasificació al terme municipal afectat.

Vistes i avaluades les sol·licituds segons els criteris continguts a l'annex de l'acord de concurrència publicat al DOGC Núm. 7134 de 03.06.23016, els Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de Girona ha evacuat en data 15 de juliol de 2016 l'informe de valoració de les propostes, que s'adjunta annex a la present Resolució.

Acomplerts els tràmits i d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d'acord amb les competències atribuïdes per l'article 142 del Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i resta de disposicions de general aplicació, actualment denominat Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

RESOLC

 

1.- La concurrència competitiva de les sol·licituds en concurrència d'autorització administrativa per al subministrament de gas natural al municipi de Llers, a favor de l'empresa sol·licitant GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

 

2.- Arxivar la sol·licitud d'autorització administrativa de REDEXIS GAS, SA per al subministrament de gas natural al municipi de Llers.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Secretari Sectorial d'Empresa i Competitivitat, en el termini d'un mes a partir de la data de la seva notificació, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 30/1992, de 20 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2016

 

Pere Palacín i Farré

Director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

 

 

Annex


INFORME DE VALORACIÓ DELS DOCUMENTS DE SÍNTESI PRESENTATS PER LES EMPRESES REDEXIS GAS, SA, I GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, EN RELACIÓ A L'ACORD DE 18 DE MAIG DE 2016, DEL DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS A GIRONA, D'INICI D'UN PROCEDIMENT PER RESOLDRE LA CONCURRÈNCIA DE SOL·LICITUDS D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA PER A LA DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL AL MUNICIPI DE LLERS.

 

   1. OBJECTE

L'objecte d'aquest informe és donar compliment a allò estipulat al punt 2.2 de la Instrucció 3/1999, de 3 de desembre, de la Direcció General d'Energia i Mines, sobre autorització d'instal·lacions de distribució de gas, en el què s'indica que, " ... en un procediment de concurrència de sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de distribució de gas natural, la Delegació Territorial corresponent, emetrà un informe de valoració de les sol·licituds presentades prèviament a la Resolució del procediment per part del Director General d'Energia i Mines".

 

   2. RELACIÓ DE FETS

El 19/05/2016, el Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement va acordar l'inici d'un procediment per resoldre la concurrència de sol·licituds d'autorització administrativa prèvia per a la distribució de gas natural al municipi de Llers, atorgant un termini d'un mes a les empreses concurrents i d'altres interessades, per presentar o millorar les sol·licituds ja presentades. A l'Acord, també s'estableixen els criteris de valoració que serviran per a la determinació de la preferència en l'obtenció de l'autorització administrativa esmentada.

L'Acord va ser publicat al DOGC número 7134, de 03/06/2016.

L' 01/07/2016, l'empresa REDEXIS GAS, SA, presenta informe per donar compliment a l'Acord de 19/05/2016.

L' 01/07/2016, l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, presenta informe per donar compliment a l'Acord de 19/05/2016.

No es presenta cap més sol·licitud al procediment de concurrència iniciat.

 

   3. COMPARACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES

Els criteris de valoració són els indicats a l'annex de l'Acord de 19/05/2016 del Director dels Serveis Territorials a Girona del Departament d'Empresa i Coneixement:

   - En relació amb el punt A, "Definició de la zona de gasificació", REDEXIS GAS, SA, delimita la zona de distribució a tot el terme municipal de Llers

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA delimita la zona de distribució a tot el terme municipal de Llers.

   - En relació amb el punt B.1, "Solució tècnica de la font d'alimentació", REDEXIS GAS, SA, indica que la connexió es realitzarà a través de l'ampliació de 1970 m de tub de PE dins del terme municipal de Figures, fins a arribar al terme municipal de Llers i, des d'aquí, estendre la xarxa de distribució projectada.

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, indica que construirà una planta de GNL de 20 m3 al terme municipal de Cabanes i, des d'aquí, portarà la xarxa fins al terme municipal de Llers on començarà la xarxa de distribució projectada.

   - En relació amb el punt B.2, "Delimitació concreta de la zona en què l'empresa distribuïdora prestarà el servei", REDEXIS GAS, SA, projecta xarxa i antenes de connexió per a la distribució a tots els nuclis urbans que formen el terme municipal, a excepció del nucli anomenat La Vall.

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, projecta xarxa i antenes de connexió per a la distribució a tots els nuclis urbans que formen el terme municipal, sense excepcions.

   - En relació amb el punt B.3, "Compromisos d'expansió a la zona que assumirà l'empresa: nombre d'escomeses executades", REDEXIS GAS, SA indica que realitzarà un total de 215 escomeses.

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA indica que realitzarà un total de 436 escomeses.

   - En relació amb el punt B.4, "Termini d'execució de les instal·lacions", REDEXIS GAS, SA preveu un termini de 9 mesos per executar les instal·lacions projectades, a partir de l'obtenció de tots el permisos que siguin necessaris així com dels processos d'expropiació que calgui.

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, preveu un termini de 3 mesos per executar les instal·lacions projectades, a partir de l'obtenció de tots el permisos.

   - En relació amb el punt B.5, "Detall dels costos associats que repercuteixen en la distribució del sistema gasista", les dues empreses indiquen que les despeses de construcció, operació i manteniment no repercuteixen sobre el sistema, si no que únicament es fa per usuari connectat i pel gas vehiculat. Així, només repercutiran les despeses regulades.

No obstant això, REDEXIS GAS, SA indica que no repercutirà drets d'escomesa als usuaris que es connectin durant el primer desenvolupament vertical de la xarxa. Donat que en el procediment de concurrència s'indica que només es farà una posada en servei de la totalitat del projecte autoritzat, aquesta oferta s'hauria d'entendre que afecta a totes les escomeses projectades.

D'altra banda, GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA indica que la seva actual campanya és l'aportació de 200 eur a l'usuari final.

 

   4. VALORACIÓ

Les dues sol·licituds plantegen despeses mínimes per als usuaris finals, no afecten a les despeses del sistema i ofereixen una cobertura geogràfica similar. No obstant això, l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA garanteix el major subministrament a nuclis de població, en incloure el nucli de La Vall, ofereix també el doble d'escomeses (436), que REDEXIS GAS, SA (215), i ofereix un termini menor (3 mesos en comptes de 9 mesos), d'execució de les instal·lacions a comptar des del moment de l'obtenció de la totalitat dels permisos que siguin necessaris.

És per aquests motius que, vistos els criteris de valoració proposats i les solucions aportades per les dues empreses concurrents, aquests Serveis Territorials informen favorablement a la solució plantejada per l'empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA.

 

Girona, 13 de juliol de 2016

 

Robert Pou Torrent

Cap de la Secció d'Activitats Radioactives, Extractives i Energia