Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/1322/2016, de 18 de maig, per la qual es fan públiques les bases de la convocatòria del concurs fotogràfic Imatges de Catalunya
Nº de Disposición :
EMC/1322/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7129
Fecha Disposición :
18/05/2016
Fecha Publicación :
27/05/2016
Órgano Emisor :
Agència Catalana de Turisme
La Llei 15/2007, de 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme, crea aquesta entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu la promoció de Catalunya com a destinació turística de referència, basada en la seva qualitat i rendibilitat social i econòmica, d'acord amb les competències que l'article 171 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atorga en matèria de turisme.

L'objectiu del concurs fotogràfic "Imatges de Catalunya" és la promoció turística de Catalunya mitjançant la realització d'una o diverses fotografies de la destinació.

Aquest concurs fotogràfic consisteix en la realització d'una o diverses fotografies, enfocades al turisme, que transmetin un o varis dels valors de la marca Catalunya, per dur a terme la promoció turística de Catalunya.

Vist el que s'ha exposat, fent ús de les facultats que em confereix la normativa vigent, i d'acord amb l'article 13.3.l) del Decret 192/2009, de 9 de desembre, que aprova els Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme (DOGC núm. 5524, d'11.12.2007),

 

Resolc:

 

-1 Aprovar les bases per participar en aquest concurs, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-2 Obrir la convocatòria del concurs fotogràfic "Imatges de Catalunya".

 

-3 Iniciar aquest concurs amb la publicació al DOGC d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició final

Aquesta resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 18 de maig de 2016

 

Xavier Espasa i Añoveros

Director general

 

 

ANNEX

Bases del concurs fotogràfic "Imatges de Catalunya" de l'Agència Catalana de Turisme.

 

L'Agència Catalana de Turisme, amb NIF S-0800470-G i domicili social al Passeig de Gràcia, núm. 105, 3a planta, 08008 de Barcelona, posa en marxa el concurs fotogràfic "Imatges de Catalunya" que es regirà per les bases que estableixen les següents normes reguladores.

 

1-Objecte.

L'objecte del concurs és la promoció turística de Catalunya mitjançant la realització d'una o diverses fotografies (com a màxim es podran presentar 100 per participant) de paisatges, indrets, poblacions, recursos turístics, elements naturals, monuments, etc...

Les imatges han d'estar sempre enfocades al turisme. Per tant, si hi apareixen persones han d'estar realitzant activitats d'oci, gaudint del seu lleure en activitats afins al turisme, ja es tracti d'interiors, instal·lacions, allotjaments i en paisatges emblemàtics de Catalunya.

Les fotografies han de transmetre un o varis dels valors de la marca Catalunya. Aquests valors es vertebren sobre els 5 eixos següents. Cada un d'aquest valors es transformen en elements de personalitat de marca:

. Avantguarda: moderna, cosmopolita i trendy.

. Rauxa: genial, històrica i actual.

. Qualitat de vida: mediterrània, saludable i bonica.

. Identitat pròpia: culta, assenyada i assossegada.

. Força del col·lectiu: dinàmica, acollidora i cordial.

Presentem, a títol informatiu, alguns exemples del que l' Agència Catalana de Turisme entén com a fotografia turística. Qualsevol altra activitat semblant a les esmentades, però no present específicament en el següent llistat, també pot ser inclòs en la proposta:

a) Fotos activitats de platja.

b) Fotos de tecnologia.

c) Fotos de turisme de luxe.

d) Fotos de turisme mèdic.

e) Fotografies cicloturisme i senderisme:

- Activitats d'aventura.

- Fotos de rutes pertanyents a la xarxa centres btt.

- Cicloturisme de carretera.

f) Fotografies vacances en família a la costa.

g) Fotografies del pirineu català, experiències tot l'any:

- Etnologia i vida rural als Pirineus.

- Productes locals del territori.

- Pirineus i accessibilitat.

- Benestar a la muntanya.

- Curses de muntanya _ trial.

- Esport i activitat principal a la neu.

- Altres activitats a la neu.

h) Fotografies itineraris i escapades:

- Cultura i paisatge.

- Cultura i itinerari.

- Cultura i escapada.- Gastronomia.

i) Fotografies d'enoturisme:

- Vi i natura.

- Vi i família.

- Vi i mice.

- Vi i música.

- Genèriques.

j) Fotografies de golf.

k) Fotografies accessibilitat i turisme responsable:

- Discapacitat física o mobilitat reduïda.

- Discapacitat sensorial - cecs.

- Discapacitat sensorial - sords.

l) Fotografies de negocis i reunions mice:

- Esdeveniments.

- Sector associatiu i firal.

- Sector corporatiu.

- Programa social - activitats d'outdoor i/o team building.

m) Fotografies de turisme esportiu.

n) Fotografies de turisme sènior / 50+.

 

2. Termini.

El termini per presentar les fotografies s'iniciarà l'endemà de la publicació al DOGC de les presents Bases, i finalitzarà 30 dies després de la publicació. No s'admetran a concurs fotografies presentades més enllà del dia en que finalitza el termini.

 

3. Condicions de participació

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques majors d'edat i que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d'aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre d'altres, els treballadors de l'Agència Catalana de Turisme i les seves empreses col·laboradores, així com cònjuges, ascendents i d'altres parents per consanguinitat o afinitat fins a primer grau (inclosos) de tots els anteriors. El seu incompliment comportarà la pèrdua immediata del premi aconseguit, si fos el cas.

Totes les fotografies presentades han de haver estat realitzades inequívocament en territori català i hauran de ser inèdites, i per tant no premiades en d'altres concursos.

Pel sol fet de participar en aquest concurs, els participants accepten íntegrament totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions que realitzi el jurat.

Així mateix, els participants hauran de complir els següents requisits:

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el concurs: en el moment de presentació de les fotografies, prèviament a la selecció de propostes guanyadores, i abans de rebre el premi.

- Que les fotografies presentades hagin estat realitzades per ells mateixos en qualitat de persones físiques i que són obres originals seves, per tant assumeixen les responsabilitats envers l'Agència Catalana de Turisme del contingut de les fotografies presentades i assumeixen eventuals responsabilitats davant de tercers.

- Que les fotografies presentades siguin inèdites, és a dir, que no hagin estat mai premiades a cap altre concurs.

- Que les fotografies presentades no infringeixen els drets d'imatge ni cap altre dret de tercers, assumint la responsabilitat davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge exigits per la llei, o d'altres que els podrien correspondre, dels models,figurants o qualsevol altra persona o d'entitats que apareguin en totes les fotografies amb total indemnitat per part de l'Agència Catalana de Turisme.

El compliment d'aquests requisits s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa a la sol·licitud de participació que s'adjunta com a model a la pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme http://act.gencat.cat/.

 

4. Forma de participació.

Els interessats a participar en aquest concurs fotogràfic hauran d'aportar la sol·licitud de participació segons el model que es pot descarregar des de la pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme (http://act.gencat.cat/) i degudament complimentada amb nom i cognoms, adreça fiscal, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte; i signada i datada pel participant en qüestió.

Alhora, els participants adjuntaran a aquesta sol·licitud de participació un sobre, degudament tancat i identificat clarament amb el títol "Concurs Imatges de Catalunya", on hi dipositaran un suport DVD o memòria USB que a haurà de contenir el següent:

- Les fotografies, amb els formats i condicions establertes al punt "Característiques de les fotografies", preparades per a ser visionades i accessibles per sistemes MAC i PC. Cada participant podrà enviar un màxim de 100 fotografies.

- Un document excel que contindrà la meta-informació descrita en el punt "Característiques de les fotografies" de cada una de les fotografies presentades.

La sol·licitud de participació complimentada, conjuntament amb el sobre, s'entregaran per Registre d'entrada del Departament d'Empresa i Coneixement, situat a l'adreça de Passeig de Gràcia, núm. 105, abans del termini indicat en el punt "Termini".

 

5. Característiques de les fotografies.

Totes les imatges s'entregaran:

- En format tiff.

- Amb una resolució de 300 dpi.

- Amb mida A2.

- Amb re-encuadraments vertical, horitzontal i quadrat per a cada una d'elles.

- Lliures de qualsevol imperfecció tècnica (píxels morts, zones sobreexposades...) o marca d'aigua.

- Les fotografies es presentaran en color.

Es obligació dels participants la realització completa de la meta-informació de l'arxiu. Cada fotografia lliurada ha de ser referenciada en un Excel omplint el següents camps:

- Codi de l'original.

- Peu de foto.

- Localitat.

- Municipi.

- Província.

- Comarca.

- Dades georeferenciació.

 

6. Premis.

Hi haurà un total de 400 premis de 200 euros per a cada fotografia seleccionada. El jurat només podrà premiar, com a màxim, 25 fotografies per participant.

El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades bancàries a l'Agència Catalana de Turisme, i es realitzarà mitjançant transferència bancària. Tots els premis restaran subjectes a les retencions fiscals establertes per Llei que s'escaiguin.

 

7. Jurat.

El membres que composen el jurat són 5 persones de l'Agència Catalana de Turisme relacionades amb el màrqueting, la promoció turística i el disseny gràfic i la comunicació publicitària:

. Director de màrqueting de l'Agència Catalana de Turisme.

. Cap de continguts i nous formats de l'Agència Catalana de Turisme.

. Cap de desenvolupament de productes de l'Agència Catalana de Turisme.

. Responsable del banc d'imatges l'Agència Catalana de Turisme.

. Cap de xarxes social i màrqueting online de l'Agència Catalana de Turisme.

El jurat tindrà la facultat de rebutjar les fotografies que malmetin la imatge institucional de Catalunya, així com aquelles que siguin ofensives, discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social, o que no compleixin els requisits esmentats a la base 1.

Les decisions preses pel jurat seran inapel·lables.

 8. Selecció de fotografies guanyadores.Es farà mitjançant la votació dels membres del jurat. Els criteris a aplicar són:

- 5 punts. Adequació a l'estil turístic de les fotografies, descrit a la base 1.

- 2,5 punts. Conceptualització, composició, enquadrament i recursos tècnics de les fotografies.

- 2,5 punts. Connotacions de les fotografies respecte al fet experiencial en turisme. Entenem per fet experiencial la realització de fotografies on les persones i l'activitat realitzada prenguin un paper principal. Les fotografies han de convidar a gaudir de l'experiència i convertir-se en aspiracionals per al turista.

El jurat puntuarà totes les fotografies. La puntuació mínima per tal que una fotografia pugui ser premiada serà de 8 punts.

Les fotografies guanyadores seran les que obtinguin les millors puntuacions, fins a un màxim de 25 fotografies per participant.

El jurat podrà declarar desert un o diversos premis del concurs.

En el cas que un mateix participant presentés més de 25 fotografies, i d'aquestes més de 25 estiguessin entre les 400 millor puntuades, resultarien premiades únicament les 25 millor puntuades.

El resultat es notificarà als guanyadors a partir del dia 1 de setembre de 2016 a través del seu correu electrònic, alhora que també es publicarà la llista de guanyadors al DOGC. La llista de participants amb totes les respectives puntuacions de totes les fotografies presentades es podrà consultar a la pàgina web de l'Agència Catalana de Turisme http://act.gencat.cat/.

 

9. Propietat intel·lectual i industrial.

La participació en aquest concurs comporta la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies dels participants a favor de l'Agència Catalana de Turisme per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l'actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d'accions i/o actuacions relacionades amb la promoció turística de Catalunya. La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini públic i s'atorga per a l'àmbit territorial universal, inclosa l'explotació a Internet i a xarxes socials.

 

10. Protecció de dades.

L'Agència Catalana de Turisme respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Els participants d'aquest concurs, pel fet de participar, consenten que les dades de caràcter personal que aportin com a conseqüència de llur participació puguin passar a formar part dels fitxers Base de premis, sortejos i beques i Base de dades de clients i proveïdors, els quals són titularitat de l'Agència Catalana de Turisme, amb la finalitat de gestionar i fer efectius els premis que correspongui en els guanyadors i gestionar la relació comercial, facturació i pagament, gestió de les obligacions comptables i fiscals derivades de les transaccions econòmiques, respectivament.

No obstant això, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 i el Reial decret 1720/2007, qualsevol persona que ho desitgi té dret a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de les seves dades adreçant-se a l'Agència Catalana de Turisme, situada al Passeig de Gràcia, núm. 105, 3a planta, 08008 de Barcelona, o a l'adreça electrònica lopd.act@gencat.cat.

 

11. Fur

Per a tota qüestió de litigi que dimani del present concurs i de la interpretació i/o aplicació de les presents bases, tant l'Agència Catalana de Turisme com els guanyadors o qualsevol altre participant fan expressa renúncia a qualsevol fur que pogués correspondre'ls i expressament se sotmeten als jutjats de la ciutat de Barcelona i a la legislació de l'Estat espanyol.