Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ EMC/9/2017, de 10 de gener, d'adjudicació de beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme
Nº de Disposición :
EMC/0009/2017
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
10/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Agència Catalana de Turisme
Fets

La Resolució EMC/2986/2016, de 13 de desembre, d'adjudicació de les beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de la 19a promoció, es va publicar al DOGC núm. 7278, de 02.01.2017, atorgant una beca al Sr. Joan Castella Moya per a la destinació de Brussel·les.

El Sr. Joan Castella Moya presenta una renúncia de la beca.

El Tribunal de beques de l'Agència Catalana de Turisme proposa la seva substitució i adjudicar la beca a la Sra. Claudia Diana Ianovici, següent aspirant amb millor puntuació, corresponent a la 19a promoció, per a la destinació de Brussel·les.

 

Per tot això exposat,

 

Resolc:

 

--1 Adjudicar una beca de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme de la 19a promoció, d'acord amb les bases publicades en el DOGC 7159, d'11.7.2016, a la Sra. Claudia Diana Ianovici.

La destinació d'aquesta beca serà el Centre de Promoció Turística de Catalunya a Brussel·les.

 

--2 La durada de la beca serà del 18 de gener al 31 de desembre de 2017 amb una dotació de 21.538'99eur bruts. L'Agència Catalana de Turisme es farà càrrec de les despeses del viatge d'anada i de tornada i de l'assegurança d'assistència en viatge, d'acord amb les esmentades bases de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la persona titular del departament competent en matèria de turisme, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 10 de gener de 2017

 

Xavier Espasa i Añoveros

Director general