Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ CLT/2694/2016, de 16 de novembre, per la qual s'incoa l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega (Urgell), i s'obre un període d'informació pública
Nº de Disposición :
CLT/2694/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Cultura


Per la Resolució de 13 de juny de 1980 (BOE núm. 194, de 13.8.1980), es va incoar l'expedient de declaració de monument historicoartístic a favor de l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega.

El 26 de setembre de 2016 la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni va emetre un informe favorable a la incoació de l'expedient de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega, i d'acumulació a l'expedient incoat anteriorment per a la declaració de l'església com a monument historicoartístic.

Atès el que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,

 

Resolc:

 

--1 Incoar l' expedient de delimitació de l'entorn de protecció de l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega. Aquest entorn consta representat al plànol que figura a l'expedient administratiu.

 

--2 Acumular aquest expedient a l'anterior de declaració de monument historicoartístic a favor de l'església de Santa Maria de l'Alba, a Tàrrega.

 --3 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, donar-ne trasllat a l'Ajuntament de Tàrrega i fer-li saber que, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, aquesta incoació comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. No obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé. Aquesta autorització ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans de la publicació d'aquesta Resolució.

 

--4 Obrir un període d'informació pública, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Durant el termini d'un mes a comptar de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'expedient estarà a disposició de tots aquells que el vulguin examinar a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida, rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida. Durant aquest termini es podrà al·legar el que es consideri convenient sobre l'expedient esmentat.

 

--5 Comunicar aquesta Resolució al Registre de béns culturals d'interès nacional perquè en faci l'anotació preventiva, i donar-ne trasllat al Registre general de béns d'interès cultural de l'Administració de l'Estat.

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura