Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ CLT/2297/2016, de 4 d'octubre, per la qual s'incoa expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, a favor del nucli de Palau-sator (Baix Empordà), i de delimitació del seu entorn de protecció, i s'arxiva l'expedient incoat mitjançant Resolució de 6 de juliol de 1984
Nº de Disposición :
CLT/2297/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
04/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Cultura
Atès que per Resolució de 6 de juliol de 1984 (DOGC núm. 467, de 7.9.1984) es va incoar expedient de declaració de conjunt historicoartístic a favor del nucli intramurs de la vila de Palau-sator (Baix Empordà);

Atès que pel temps transcorregut des de la incoació de l'expedient, la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni proposa el seu arxiu i la incoació d'un nou procediment de declaració;

Atesos els articles 7 i següents de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català,


RESOLC:
--1 Incoar expedient de declaració de bé cultural d'interès nacional, en la categoria de conjunt històric, a favor del nucli de Palau-sator, i de delimitació del seu entorn de protecció. El conjunt i l'entorn consten grafiats al plànol que figura a l'expedient administratiu.
--2 Arxivar l'expedient de declaració de conjunt historicoartístic a favor del nucli intramurs de la vila de Palau-sator que fou incoat mitjançant Resolució de 6 de juliol de 1984.


--3 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, donar-ne trasllat a l'Ajuntament de Palau-sator i fer-li saber que, d'acord amb el que estableix l'article 9.3 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, aquesta incoació comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. No obstant això, el Departament de Cultura pot autoritzar les obres que sigui manifest que no perjudiquen els valors culturals del bé. Aquesta autorització ha de ser prèvia a la concessió de la llicència municipal, llevat que es tracti de llicències concedides abans de la publicació d'aquesta Resolució.
--4 Obrir un període d'informació pública, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Durant el termini d'un mes a comptar de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l'expedient estarà a disposició de tots aquells que el vulguin examinar a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Girona (c. Ciutadans, 18, 17004 Girona). Durant aquest termini es podrà al·legar el que es consideri convenient sobre l'expedient esmentat.
--5 Comunicar aquesta Resolució al Registre de béns culturals d'interès nacional per a la seva anotació preventiva i donar-ne trasllat al Registre general de béns d'interès cultural de l'Administració de l'Estat.
Barcelona, 4 d'octubre de 2016
Santi Vila i Vicente

Conseller de Cultura