Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ BSF/339/2011, de 26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de diverses beques Carnet Jove del Programa Connecta't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2011
Nº de Disposición :
BSF/339/2011
Boletín Oficial :
DOGC 5817
Fecha Disposición :
26/01/2011
Fecha Publicación :
14/02/2011
Órgano Emisor :
Agència Catalana de la Joventut
RESOLUCIÓ

BSF/339/2011, de 26 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de diverses beques Carnet Jove del Programa Connecta't, i s'obre la convocatòria per a l'any 2011.

La Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut, estableix que l'Agència Catalana de la Joventut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar per al compliment de les seves finalitats, l'objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i gestionar els serveis que l'Administració de la Generalitat desenvolupi en aquesta matèria. Entre les seves funcions es troba la de gestionar, explotar i mantenir el Carnet Jove, així com executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut i d'acord amb el Pla Nacional de Joventut de Catalunya, entre les quals es troben la gestió i la representació del Carnet Jove.

La Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut (DOGC núm. 5731, de 8.10.2010), estableix el marc normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, amb la finalitat última de garantir que les persones joves puguin definir i construir el seu propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. Per tal d'assolir aquesta finalitat, l'Administració de la Generalitat ha de promoure polítiques públiques i actuacions que afavoreixin, entre d'altres, l'emancipació de les persones joves, promoure la formació dels joves i establir mecanismes per afavorir una ocupació i accés a unes condicions de treball de qualitat.

El Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya contribueix a facilitar l'accés a les persones joves a serveis que ajudin al seu desenvolupament, mobilitat i millorin la seva qualitat de vida. En aquest marc s'ha creat el Programa Connecta't del Carnet Jove, que representa la vessant social i participativa del carnet. Els seus objectius són promoure la interrelació entre les persones joves, fomentar valors com el de la solidaritat i ajudar al jovent a accedir al món professional, potenciant la creativitat i la cultura. En aquest sentit, el Programa Connecta't potencia els àmbits del disseny, el periodisme, la ràdio, les publicacions en revistes i el periodisme fotogràfic amb la creació de diverses beques professionals per tal de potenciar l'accés al món professional creatiu i artístic entre les persones joves.

La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), pel seu caràcter bàsic, té afectacions sobre les normes reguladores de bases de subvencions elaborades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu reglament, aprovat mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

D'acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 prorrogat per l'any 2011.

En virtut de la delegació del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de la Joventut de data 11 de març de 2008,

Resolc:

--1 Aprovar les bases reguladores que han de regir les beques Connecta't del Carnet Jove 2011, que consten a l'annex 1, 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny.

Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres.

Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio.

Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic.

Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge.

--2 Obrir convocatòria per a l'any 2011, per a la concessió de les beques Connecta't del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya per a promoure el disseny gràfic, el periodisme escrit, el món audiovisual, en concret el món radiofònic, el còmic i el periodisme fotogràfic que es regulen als annexos 1, 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

D'acord amb l'Annex 1 de les bases reguladores d'aquestes beques, es convoca una beca per al foment del disseny gràfic a través de fer les tasques de disseny i il·lustració de les convocatòries del Programa Connecta't de l'any 2012. La persona beneficiària de la beca col·laborarà amb l'empresa de disseny del Programa Connecta't del Carnet Jove.

D'acord amb l'Annex 2 de les bases reguladores d'aquestes beques, es convoca una beca per al foment del periodisme escrit a través de les tasques de becari o becària de redacció al diari Avui durant 12 mesos a comptar a partir de l'acceptació de la beca.

D'acord amb l'Annex 3 de les bases reguladores d'aquestes beques, es convoca una beca per al foment del món radiofònic. La persona beneficiària de la beca col·laborarà en el programa radiofònic "El matí i la mare que el va parir" de l'emissora Ràdio Flaixbac durant els mesos de setembre a juliol següents a la resolució de concessió de la beca. En concret s'encarregarà de fer les tasques de producció del programa (gestionar concursos, participar en antena...) i també les entrevistes.

D'acord amb l'Annex 4 de les bases reguladores d'aquestes beques, es convoca una beca per al foment del còmic. La persona beneficiària farà 11 col·laboracions amb la revista El Jueves i 11 col·laboracions amb la revista Medicampus, publicació editada per Medigrup Digital, al llarg dels 12 mesos posteriors a la concessió de la Beca.

D'acord amb l'Annex 5 de les bases reguladores d'aquestes beques, es convoca una beca per al foment del periodisme fotogràfic. En concret, la Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge consisteix a publicar a les revistes que formen part de l'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta un reportatge mensual al llarg dels dotze mesos següents al lliurament de la beca.

--3 Les beques Carnet Jove del Programa Connecta't de la Generalitat de Catalunya d'aquesta convocatòria estan dotades amb 25.000,00 euros.

La dotació màxima de cada beca és de 5.000,00 euros.

El pagament de les beques es fa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 480.0001 del pressupost de l'Agència Catalana de la Joventut per l'any 2011 i en quatre terminis. En el moment de l'acceptació de la beca s'ordena el pagament de 1.000,00 euros. Els 4.000,00 euros restants es fan efectius d'acord amb la presentació dels informes que s'estableixen a les bases reguladores de cada beca.

--4 Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

Per a la III Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny 2010 s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 28 d'abril de 2011.

Per a la III Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres 2010 s'inicia l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i finalitza el 28 d'abril de 2011.

Per a la III Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio 2010 s'inicia el dia 1 d'abril de 2011 i finalitza el dia 30 de juny de 2011.

Per a la III Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic 2010 s'inicia el dia 1 d'abril de 2011 i finalitza el dia 14 de juliol de 2011.

Per a la IV Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge 2010 s'inicia el dia 1 de juny de 2011 i finalitza el 31 d'octubre de 2011.

--5 El termini per resoldre i notificar la concessió de les beques és de 4 mesos a comptar des de l'endemà de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de cada beca. De conformitat amb el que estableix l'article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques Catalunya, transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud.

--6 La tramitació de les sol·licituds d'aquestes beques correspon a l'Agència Catalana de la Joventut, i la resolució, a la persona titular de la Direcció General de l'esmentada Agència, segons la proposta prèvia de Junta d'Avaluació, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores d'aquestes beques.

La resolució que finalitza el procediment de concessió de les Beques Connecta't del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya es fa pública al tauler d'anuncis de l'Agència Catalana de la Joventut, de les oficines al territori, i a la web de l'Agència Catalana de la Joventut. Paral·lelament, es notificarà a les persones interessades per correu certificat.

--7 Aquestes beques se sotmeten al règim fiscal vigent aplicable a les aportacions dineràries en el moment del seu atorgament.

--8 Contra la resolució de concessió o denegació de subvenció, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Benestar Social i Família en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al tauler d'anuncis de l'Agència Catalana de la Joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional única

Les dades que s'obtinguin com a conseqüència de les sol·licituds presentades podran ser utilitzades per l'organisme receptor a efectes estadístics. Es farà un tractament especial pel que fa a la variable del sexe amb la finalitat de conèixer les diferents situacions, condicions i necessitats de les dones i els homes.

Disposicions finals

--1 Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

--2 Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, en el termini d'un mes a comptar des de la data de publicació al DOGC, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 26 de gener de 2011

Montserrat Suari Bartres

Directora general

Bases reguladores

Annex 1

--1 Objecte

L'objecte de la III Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny - 2011 és fomentar el disseny gràfic i la il·lustració i promoure l'accés professional de les persones joves.

La beca consisteix a elaborar gràficament (disseny i il·lustració) les convocatòries del Programa Connecta't del Carnet Jove de l'any 2012. La persona beneficiària de la beca col·laborarà amb l'empresa de disseny del Programa Connecta't del Carnet Jove.

Hi haurà un mínim de 8 propostes i un màxim de 10. Les convocatòries tractaran, entre d'altres, les temàtiques següents: cinema, disseny, fotografia i còmic.

--2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altra feina remunerada.

--3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

--4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la III Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny - 2011 són les següents:

Les tres propostes de cartell han de ser de les temàtiques següents: Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic 2012, Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres 2012 i Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio 2012. En els cartells ha d'aparèixer el títol de la temàtica en català.

Els cartells formaran part de les convocatòries del Programa Connecta't 2012, i per aquest motiu tots han de seguir la mateixa línia gràfica. Aquesta línia gràfica serà la que la Junta de Avaluació prendrà com a referència per escollir la persona beneficiària de la beca, les propostes de cartell però podran divergir dels que finalment seran els definitius.

Els treballs han de ser inèdits i originals de l'autor o autora.

Les propostes s'han de presentar en format digital, a mida A3, en format TIFF o JPG d'alta qualitat, resolució de 300ppp i a quadricomia.

--5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut.

--6 Sol·licitud

6.1 Per tal d'optar a la beca cal presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

La sol·licitud es pot enviar telemàticament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament a l'imprès de sol·licitud.

En el supòsit de denegació abans esmentat, la persona sol·licitant restarà obligada a presentar, en el moment de l'acceptació de la beca, les certificacions acreditatives següents:

Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social conforme està al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat expedit per l'Agència Tributària Catalana conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

6.3 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

--7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres propostes de cartell, una de cada temàtica proposada (la temàtica de cada il·lustració s'estableix a la base 4 d'aquest annex).

Els treballs han de ser en català i hauran d'incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

b) Original i còpia o còpia compulsada del document identificador de la persona sol·licitant.

c) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, sobre si s'han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

e) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany de lucre, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableix la base 14.

f) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut, de notificar electrònicament la Resolució de concessió o denegació de la beca.

--8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l'Agència Catalana de la Joventut. L'òrgan responsable és l'Agència Catalana de la Joventut.

--9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d'aquesta beca és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L'Agència Catalana de la Joventut serà l'òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d'acord amb la proposta prèvia de la Junta d'Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d'import superior a 3.000,00 euros.

--10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d'Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l'Agència Catalana de la Joventut i/o de la Secretaria de Joventut, dissenyadors/es i persones membres de l'APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya), que valoraran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d'Avaluació els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Junta d'Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb les puntuacions següents:

La creativitat, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El control dels colors i les imatges, així com altres aspectes usuals en el disseny gràfic, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

La conceptualització dels temes, amb una ponderació de 40 sobre 100.

A més, es promourà la integració de dones creadores en el projecte per tal de promoure la creació i difusió d'obres culturals d'autoria femenina.

Així mateix, es valorarà la contribució del projecte en la renovació dels llenguatges pel que fa a un ús no sexista ni androcèntric en el camp en què el projecte es desenvolupi.

10.3 La Junta d'Avaluació ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

--11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es notifica per correu certificat. En cas d'autoritzar-ho expressament en la sol·licitud, també s'enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

--12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d'un document on s'establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l'Agència Catalana de la Joventut i l'entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió.

--13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca. Un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d'aquestes beques i les altres normes que resultin d'aplicació, a realitzar l'activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d'acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

--14 Drets d'explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut a publicar la totalitat de les il·lustracions presentades, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores de les il·lustracions presentades.

14.2 Les persones participants també autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut per tal que puguin exhibir les obres en diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual als webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres.

14.3 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l'únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta't al Disseny. En tot cas serà una utilització no lucrativa d'aquestes obres, s'indicarà sempre l'autoria, i l'autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.4 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l'Agència Catalana de la Joventut i de la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

--15 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d'aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l'incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l'ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n'han fet efectius.

--16 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

--17 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s'oposi o contradigui els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003.

Annex 2

--1 Objecte

L'objecte de la III Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres - 2011 és promoure l'accés professional de les persones al món del periodisme, en concret a la premsa escrita.

La beca consisteix a col·laborar, exercint de periodista, en el diari Avui durant els 12 mesos següents a la data en què que s'atorgui la beca. La persona beneficiària haurà d'estar físicament a la redacció del diari de dilluns a divendres, de les 16.00 a les 20.00 h, i tindrà funcions de becari/ària de redacció. La persona beneficiària de la beca publicarà com a mínim d'onze peces durant aquest període.

--2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

--3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin entre 16 a 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

--4 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut ni tampoc amb la Corporació Catalana de Comunicació, SL.

--5 Sol·licitud

5.1 Per tal d'optar a la beca cal presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

La sol·licitud es pot enviar telemàticament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat, mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

5.2 La signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament a l'imprès de sol·licitud.

En el supòsit de denegació abans esmentat, la persona sol·licitant restarà obligada a presentar, en el moment de l'acceptació de la beca, les certificacions acreditatives següents:

Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social conforme està al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat expedit per l'Agència Tributària Catalana conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

5.3 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

--6 Documentació

6.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres articles, en català, cadascun d'ells d'un dels gèneres periodístics següents: notícia d'actualitat de caràcter social, crònica cultural i entrevista a una persona, bé de l'àmbit social o bé de l'àmbit cultural.

b) El text haurà d'incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) Currículum.

d) Original i còpia o còpia compulsada del document identificador de la persona sol·licitant.

e) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, sobre si s'han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d'entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

g) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels escrits presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove sense afany de lucre, sempre indicant l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableix la base 13.

h) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut, de notificar electrònicament la Resolució de concessió o denegació de la beca.

--7 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l'Agència Catalana de la Joventut. L'òrgan responsable és l'Agència Catalana de la Joventut.

--8 Procediment i resolució

8.1 El procediment de concessió d'aquesta beca és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

8.2 L'Agència Catalana de la Joventut serà l'òrgan instructor del procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d'acord amb la proposta prèvia de la Junta d'Avaluació.

8.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d'import superior a 3.000,00 euros.

--9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d'Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l'Agència Catalana de la Joventut i/o de la Secretaria de Joventut, persones membres de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonés i del Diari Avui que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d'Avaluació els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Junta d'Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

9.2 Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb les puntuacions següents:

El control dels tres gèneres periodístics, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

La qualitat de cadascun dels tres gèneres presentats, amb una ponderació de 30 punts sobre 100. Cada gènere comptarà 10 punts.

El control de la llengua, tan ortogràficament com sintàctica i lèxica, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 40 sobre 100.

9.3 La Junta d'Avaluació ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

9.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

--10 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es notifica per correu certificat. En cas d'autoritzar-ho expressament en la sol·licitud, també s'enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

--11 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d'un document on s'establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l'Agència Catalana de la Joventut i l'entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió.

--12 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca.

Un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d'aquestes beques i les altres normes que resultin d'aplicació, a realitzar l'activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d'acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

--13 Drets d'explotació dels projectes

13.1 Les persones participants autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya a publicar la totalitat dels escrits presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores dels escrits presentats.

13.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l'únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta't a les Lletres. En tot cas serà una utilització no lucrativa d'aquestes obres, s'indicarà sempre l'autoria, i l'autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

13.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

--14 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d'aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l'incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l'ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n'han fet efectius.

--15 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

--16 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s'oposi o contradigui els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003.

Annex 3

--1 Objecte

L'objecte de la III Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio - 2011 és promoure l'accés professional de les persones joves al món audiovisual, i en concret dins el món radiofònic.

La persona beneficiària de la beca col·laborarà en el programa radiofònic del matí "El matí i la mare que el va parir" de l'emissora Ràdio Flaixbac durant els mesos de setembre a juliol següents a la resolució de concessió de la beca. En concret, s'encarregarà de fer les tasques de producció del programa (gestionar concursos, participar en antena,...) i també les entrevistes. La persona beneficiària haurà d'estar físicament a l'emissora de dilluns a divendres, de les 6.00 a les 10.00 h.

--2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

--3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves que tinguin entre 16 a 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat e Catalunya.

--4 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut.

--5 Sol·licitud

5.1 Per tal d'optar a la beca cal presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

La sol·licitud es pot enviar telemàticament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

5.2 La signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament a l'imprès de sol·licitud.

En el supòsit de denegació abans esmentat, la persona sol·licitant restarà obligada a presentar, en el moment de l'acceptació de la beca, les certificacions acreditatives següents:

Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social conforme està al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat expedit per l'Agència Tributària Catalana conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

5.3 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

--6 Documentació

6.1 Les persones candidates han de presentar juntament amb la sol·licitud, la documentació següent, en català:

a) Tres enregistraments d'una duració aproximada d'entre dos i tres minuts, en català.

Els temes dels enregistraments s'han d'escollir d'entre els següents: cinema, activitats culturals (exposicions, teatre, concerts...), televisió, escapades (turisme), notícies d'actualitat curioses, i altres temes d'actualitat que afectin les persones joves. Els enregistraments han de tenir un format MP3 o MP4.

b) Caldrà incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) El qüestionari, que es pot descarregar als webs www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, degudament emplenat.

d) Currículum.

e) Original i còpia o còpia compulsada del document identificador de la persona sol·licitant.

f) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

g) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, sobre si s'han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d'entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

h) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat dels enregistraments presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, sempre indicant l'autoria, d'acord amb el que estableix la base 13.

i) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut, de notificar electrònicament la Resolució de concessió o denegació de la beca.

--7 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l'Agència Catalana de la Joventut. L'òrgan responsable és l'Agència Catalana de la Joventut.

--8 Procediment i resolució

8.1 El procediment de concessió d'aquesta beca és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

8.2 L'Agència Catalana de la Joventut serà l'òrgan instructor del procediment.

8.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d'acord amb la proposta prèvia de la Junta d'Avaluació.

8.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d'import superior a 3.000,00 euros.

--9 Avaluació

9.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d'Avaluació integrada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l'Agència Catalana de la Joventut i/o de la Secretaria de Joventut i membres del Grup Flaix que avaluaran tota la documentació rebuda.

Els membres de la Junta d'Avaluació els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Junta d'Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

9.2 Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb les puntuacions següents:

L'originalitat i la qualitat dels enregistraments, incloent el control de la llengua i l'expressió, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació 40 punts sobre 100.

Les respostes del qüestionari, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

El currículum, amb un ponderació de 30 punts sobre 100.

9.3 La Junta d'Avaluació valorarà totes les sol·licituds presentades i preseleccionarà sis finalistes als qui farà una avaluació final per mitjà d'entrevistes personals.

La Junta d'Avaluació ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

9.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

--10 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es notifica per correu certificat. En cas d'autoritzar-ho expressament en la sol·licitud, també s'enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

--11 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d'un document on s'establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l'Agència Catalana de la Joventut i l'entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió.

--12 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca.

Un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d'aquestes beques i les altres normes que resultin d'aplicació, a realitzar l'activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d'acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

--13 Drets d'explotació dels projectes

13.1 Les persones participants autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya a difondre la totalitat dels enregistraments presentats, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores presentats.

13.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin difondre les obres presentades amb l'únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta't a la Ràdio. En tot cas serà una utilització no lucrativa, s'indicarà sempre l'autoria, i l'autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

13.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

--14 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut podrà revocar la concessió de la beca, amb audiència prèvia de la persona interessada, per absència injustificada o falta d'aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per a la qual va ser concedida i de les condicions que estableixen aquestes bases o l'incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l'ordre de prelació, a una de les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o la renúncia, si se n'han fet efectius.

--15 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

--16 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s'oposi o contradigui els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003.

Annex 4

--1 Objecte

L'objecte de la III Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic - 2011 és fomentar i promoure l'accés professional de les persones joves dibuixants i guionistes de vinyetes, així com donar impuls al novè art.

La persona beneficiària publicarà els seus treballs a la revista Medicampus i a la revista El Jueves. En concret, publicarà 11 tires còmiques a la revista Medicampus i 11 tires còmiques a la revista El Jueves al llarg dels dotze mesos posteriors a la concessió de la beca.

--2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

--3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

--4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la III Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic - 2011 són les següents:

Tres tires còmiques, en català, protagonitzades pels mateixos/mateixes personatges i/o objectes en tres situacions diferents, encapçalades per un títol. Els treballs han de ser originals de l'autor/a i inèdits, en color o blanc i negre, fent ús d'un llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte, restaran exclosos de valoració aquells projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que vehiculin tàcitament o implícitament les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

Les tires còmiques s'han de presentar en format digital i han de tenir les mides de 27,2 cm (horitzontal) i 8,2 cm (vertical). La presentació de les obres només es pot fer de manera individual, i no de forma conjunta entre guionista i dibuixant. Les tires còmiques han de ser en format TIFF o JPG d'alta qualitat, resolució de 300ppp i a quadricomia.

--5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut.

--6 Sol·licitud

6.1 Per tal d'optar a la beca cal presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

La sol·licitud es pot enviar telemàticament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament a l'imprès de sol·licitud.

En el supòsit de denegació abans esmentat, la persona sol·licitant restarà obligada a presentar, en el moment de l'acceptació de la beca, les certificacions acreditatives següents:

Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social conforme està al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat expedit per l'Agència Tributària Catalana conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

6.3 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

--7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) Tres tires còmiques, en català, protagonitzades pels mateixos/mateixes personatges i/o objectes en tres situacions diferents, encapçalades per un títol. Els treballs han de ser originals de la persona autora i inèdits, en color o blanc i negre, fent ús d'un llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte restaran exclosos de valoració aquells projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que vehiculin tàcitament o implícitament les dones o les tractin vexatòriament o objectualment.

b) Els textos hauran d'incorporar un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori.

c) Original i còpia o còpia compulsada del document identificador de la persona sol·licitant.

d) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, sobre si s'han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d'entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany de lucre, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres, d'acord amb el que estableix la base 14.

g) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut, de notificar electrònicament la Resolució de concessió o denegació de la beca.

--8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l'Agència Catalana de la Joventut. L'òrgan responsable és l'Agència Catalana de la Joventut.

--9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d'aquesta beca és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L'Agència Catalana de la Joventut serà l'òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d'acord amb la proposta prèvia de la Junta d'Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d'import superior a 3.000,00 euros.

--10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d'Avaluació integrada per 7 persones membres, les quals seran representants qualificades de l'Agència Catalana de la Joventut i/o de la Secretaria de Joventut, representants de Medicampus, publicació editada per Medigrup Digital, i persones representants d'Ediciones Glénat, de la revista El Jueves, del Saló Internacional del Còmic de Barcelona i professionals amb qualificació, que avaluaran tota la documentació rebuda.

Les persones membres de la Junta d'Avaluació les ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Junta d'Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb les puntuacions següents:

a) El guió de la tira còmica, la seva originalitat i qualitat, així com un ús i una expressió correctes de la llengua, amb especial cura en un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

b) La qualitat dels dibuixos, amb una ponderació de 40 punts sobre 100.

c) L'originalitat dels personatges, amb una ponderació de 15 punts sobre 100.

d) L'ús d'un llenguatge escrit i iconogràfic no sexista ni discriminatori, amb una ponderació de 5 punts sobre 100.

10.3 La Junta d'Avaluació ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

10.5 Els quatre finalistes rebran com a premi un lot de còmics.

10.6 La persona beneficiària i els/les quatre finalistes seran proposats a l'Editorial Glénat per tal que aquesta valori la possibilitat d'editar un còmic de cadascuna d'elles.

--11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es notifica per correu certificat. En cas d'autoritzar-ho expressament en la sol·licitud, també s'enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

--12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d'un document on s'establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l'Agència Catalana de la Joventut i l'entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió.

--13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca.

Un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d'aquestes beques i les altres normes que resultin d'aplicació, a realitzar l'activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d'acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

--14 Drets d'explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut a publicar la totalitat de les il·lustracions presentades, en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, si així es considera oportú per a la promoció de la beca i dels autors i les autores de les il·lustracions presentades d'acord amb la base 7.1.e).

14.2 Les persones participants també autoritzen l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir les obres en diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres.

14.3 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l'únic objectiu de promoure els/les autors/res participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta't al Còmic. En tot cas serà una utilització no lucrativa d'aquestes obres, s'indicarà sempre l'autoria, i l'autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.4 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l'Agència Catalana de la Joventut requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

--15 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut podrà revocar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de la beca, per absència injustificada o falta d'aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per al qual va ser concedida i de les condicions que s'estableixen en aquestes bases o l'incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, es podrà adjudicar la beca, dins de l'ordre de prelació, a una de entre les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n'hagin produït.

--16 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

--17 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s'oposi o contradigui els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003.

Annex 5

--1 Objecte

L'objecte de la IV Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge - 2011 és que les persones joves que vulguin dedicar-se al món del periodisme fotogràfic puguin tenir una primera experiència en aquest camp.

La IV Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge - 2011 consisteix a publicar a les revistes que formen part de l'ACPG (Associació Catalana de la Premsa Gratuïta) un reportatge fotogràfic cada mes al llarg dels dotze mesos següents al lliurament de la beca.

--2 Compatibilitats

La percepció de la beca és compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat percebuts durant el mateix període i amb qualsevol altre feina remunerada.

--3 Persones destinatàries

Poden ser beneficiàries de la beca les persones joves creadores que tinguin entre 16 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.

--4 Característiques tècniques

Les característiques tècniques de la VI Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge - 2011 són les següents:

Cinc fotografies sobre un mateix tema, que pel seu format informatiu o documental tinguin un caràcter periodístic. Les fotografies han de tractar en profunditat sobre un tema de caire antropològic, cultural, social, humà o altres, i ha de fomentar una imatge plural dels dos sexes allunyada de la reproducció d'estereotips i rols sexistes.

Text amb una breu explicació que relati perquè s'ha escollit el tema presentat a les fotografies. El text ha de ser en català.

Les fotografies poden ser en blanc i negre, color i sèpia. Les fotografies poden estar retocades o no. Per raons de valoració, les fotografies no poden ser panoràmiques, ni diapositives, ni tampoc sèries.

Les fotografies han de ser en format digital, en JPG o TIFF i tenir un pes mínim d'1MB.

Les fotografies han de ser inèdites i originals de l'autor o autora.

--5 Relació laboral

La concessió de la beca no comporta una relació laboral o administrativa de cap mena entre la persona seleccionada i l'Agència Catalana de la Joventut.

--6 Sol·licitud

6.1 Per tal d'optar a la beca cal presentar una sol·licitud adreçada a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut, segons model normalitzat, i amb la documentació que es detalla en aquestes bases.

La sol·licitud es pot enviar telemàticament a l'Agència Catalana de la Joventut a través del web del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat; o mitjançant correu electrònic a connectat@gencat.cat o presencialment a l'Agència Catalana de la Joventut, Programa Connecta't del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona) o a qualsevol de les oficines territorials de la Secretaria de Joventut del Departament de Benestar Social i Família (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona; rambla d'Aragó, 8, 25002 Lleida; Sant Francesc, 3, 1r, 43003 Tarragona; i c. Montcada, 23, Palau Aràbia, 43500 Tortosa).

També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres previstos a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El model de sol·licitud es pot trobar a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut o a la pàgina web www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat.

6.2 La signatura i la presentació d'aquesta sol·licitud implica l'acceptació de les bases i, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificada per l'article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, l'autorització a l'Administració de la Generalitat per comprovar d'ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament a l'imprès de sol·licitud.

En el supòsit de denegació abans esmentat, la persona sol·licitant restarà obligada a presentar, en el moment de l'acceptació de la beca, les certificacions acreditatives següents:

Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

Certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social conforme està al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Certificat expedit per l'Agència Tributària Catalana conforme està al corrent del compliment de les obligacions fiscals i tributàries amb l'Estat.

6.3 Quan la concessió de cada edició de la beca sigui ferma, les persones interessades poden recollir a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut, carrer Calàbria, núm. 147, Barcelona, la documentació presentada i no seleccionada.

--7 Documentació

7.1 Les persones candidates han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) Cinc fotografies sobre un mateix tema, que pel seu format informatiu o documental tingui un caràcter periodístic.

b) Text, en català, amb una breu explicació que expliqui el perquè s'ha escollit el tema presentat a les fotografies.

c) Original i còpia o copia compulsada del document identificador de la persona sol·licitant.

d) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Declaració responsable, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, sobre si s'han demanat i obtingut altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de les administracions o d'entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

f) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar la totalitat de les il·lustracions presentades als mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com a diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat (Secció Carnet Jove) i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres.

g) Autorització, ja inclosa a l'imprès de sol·licitud, a l'Agència Catalana de la Joventut, de notificar electrònicament la Resolució de concessió o denegació de la beca.

--8 Dades personals

Les dades personals facilitades per les persones sol·licitants entraran a formar part del fitxer automatitzat gestionat per l'Agència Catalana de la Joventut, creat mitjançant l'Ordre PRE/546/2006, de 13 de novembre, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de la Presidència. Aquests fitxers compleixen amb les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La finalitat de la recollida i el tractament de dades és la gestió administrativa de les beques que convoca l'Agència Catalana de la Joventut. L'òrgan responsable és l'Agència Catalana de la Joventut.

--9 Procediment i resolució

9.1 El procediment de concessió d'aquesta beca és el de concurrència competitiva i s'ha de resoldre i notificar, com a màxim, en el termini de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

Transcorregut el termini indicat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu negatiu.

9.2 L'Agència Catalana de la Joventut serà l'òrgan instructor del procediment.

9.3 La persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut és competent per resoldre, d'acord amb la proposta prèvia de la Junta d'Avaluació.

9.4 A efectes de publicitat complementària, es publicaran al DOGC les resolucions de concessió de les beques d'import superior a 3.000,00 euros.

--10 Avaluació

10.1 Les sol·licituds les avalua una Junta d'Avaluació formada per 5 persones membres, les quals seran representants qualificades de l'Agència Catalana de la Joventut i/o de la Secretaria de Joventut, professionals i fotògrafs de reconegut prestigi i representants de l'ACPG.

Els membres de la Junta d'Avaluació els ha de designar la persona titular de l'Agència Catalana de la Joventut mitjançant resolució.

Amb l'objectiu d'aconseguir la paritat de gènere, la Junta d'Avaluació tendirà cap a una participació mínima del 50% de dones.

10.2 Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb les puntuacions següents:

El caire antropològic, cultural, social i humà del tema fotogràfic escollit, amb una ponderació de 30 punts sobre 100.

La qualitat fotogràfica i artística de les fotografies, així com la seva originalitat i simbologia, amb una ponderació de 50 sobre 100.

L'explicació del text que acompanya les fotografies, amb una ponderació de 20 sobre 100.

10.3 La Junta d'Avaluació ha d'emetre un informe proposta tenint en compte els criteris de valoració. Aquest informe proposta es traslladarà a la persona titular de la Direcció General de l'Agència Catalana de la Joventut perquè n'emeti resolució.

10.4 La beca es pot declarar deserta només en cas que les obres no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

--11 Notificació

La resolució que finalitza el procediment de sol·licitud de beca es notifica per correu certificat. En cas d'autoritzar-ho expressament en la sol·licitud, també s'enviarà la notificació per correu electrònic. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la data de notificació davant el mateix òrgan que dicta l'acte o davant la persona titular del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

--12 Acceptació de la beca

La persona que resulti beneficiària de la beca ha de formalitzar la seva acceptació mitjançant la signatura d'un document on s'establiran els drets i les obligacions entre la persona beneficiària de la beca, l'Agència Catalana de la Joventut i l'entitat on es portarà a terme la beca, que es determinarà a la convocatòria anual, en el termini de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació de concessió.

--13 Drets i obligacions

Les persones seleccionades tenen dret al seguiment de la seva tasca mitjançant els informes explicatius de les oficines on desenvolupi la beca.

Un primer informe s'elaborarà tres mesos després d'haver començat, un segon informe es presentarà tres mesos més tard, i finalment un tercer informe es presentarà un cop acabades les activitats objecte de la beca.

També tenen dret a rebre un certificat de l'Àrea de Carnet Jove de l'Agència Catalana de la Joventut que acrediti la col·laboració prestada.

La persona seleccionada resta obligada a complir les bases reguladores d'aquestes beques i les altres normes que resultin d'aplicació, a realitzar l'activitat becada en els termes previstos en aquesta Resolució, en el document d'acceptació de la beca i en les instruccions donades des de les oficines on es porti a terme la beca.

--14 Drets d'explotació dels projectes

14.1 Les persones participants autoritzen l'Agència catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya per tal que puguin exhibir les fotografies en diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l'Agència Catalana de la Joventut i també una de virtual al web del Carnet Jove www.jove.cat - Secció Carnet Jove i a www.carnetjove.cat/connectat, sempre indicant l'autoria de les obres d'acord amb l'autorització descrita a la base 7.1.e).

14.2 Les persones participants donen el seu consentiment per tal que, durant un període de cinc anys, l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya puguin publicar les obres presentades amb l'únic objectiu de promoure els autors i les autores participants al certamen i les seves obres, així com difondre i recopilar els materials de la Beca Carnet Jove Connecta't al Fotoreportatge. En tot cas serà una utilització no lucrativa d'aquestes obres, s'indicarà sempre l'autoria, i l'autor/a rebrà informació prèviament a la utilització de la seva creació.

14.3 Transcorreguts els cinc anys, qualsevol utilització dels treballs presentats per part de l'Agència Catalana de la Joventut i la Generalitat de Catalunya requerirà el consentiment exprés previ dels autors o autores.

--15 Revocació o renúncia

L'Agència Catalana de la Joventut podrà revocar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de la beca, per absència injustificada o falta d'aprofitament o per qualsevol altra causa que impliqui l'incompliment de la finalitat per al qual va ser concedida i de les condicions que s'estableixen en aquestes bases o l'incompliment de les obligacions establertes en la legislació general de subvencions.

En cas de revocació o renúncia de la beca, aquesta podrà ser adjudicada, dins de l'ordre de prelació, a una de entre les persones que hagin estat designades finalistes a la resolució de finalització del procediment.

En cas de revocació o renúncia s'hauran de retornar tots els imports percebuts des del moment de la revocació o renúncia, en cas que se n'hagin produït.

--16 Comprovació i control

L'Agència Catalana de la Joventut és la unitat encarregada d'efectuar la comprovació del compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta Resolució i de la resta de normativa que li és d'aplicació, sens perjudici de les competències de control que tenen altres òrgans de l'Administració de la Generalitat.

--17 Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen aquestes bases, són aplicables els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control dels ajuts i subvencions, en tot el que no s'oposi o contradigui els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003.

(11.021.101)