Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ ARP/2135/2016, d'1 d'agost, per la qual s'estableix el valor de la garantia en les autoritzacions de replantació anticipada
Nº de Disposición :
ARP/2135/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
01/08/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
D'acord amb l'article 15.1 del Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, pel qual es regula el potencial de producció vitícola, i es modifica el Reial decret 1079/2014, de 19 de desembre, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola, les comunitats autònomes poden concedir autoritzacions de replantació anticipades.

En garantia del compromís del sol·licitant a arrencar com a màxim a l'acabar el quart any següent a la plantació de les noves vinyes, cal que acompanyi una garantia mitjançant aval d'entitat bancària, assegurança de caució, ingrés en efectiu o altra garantia financera.

D'acord amb l'article 15.2, les comunitats autònomes establiran el valor de l'esmentada garantia, que haurà de tenir en compte l'import de la nova plantació a realitzar i el de la plantació a arrencar.

Així doncs, i d'acord amb les atribucions que m'han estat conferides a l'article 21.1 c) del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural,

 

Resolc:

 

Establir el valor de la garantia en les autoritzacions de replantació anticipada en 22.500,00 euros.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb els articles 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2016

 

Teresa Masjuan Mateu

Directora general d'Agricultura i Ramaderia