Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual s'anuncia la licitació per a l'adjudicació d'un contracte de servei (exp. 2016/92)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
1) Entitat adjudicadoraa) Organisme: Universitat de Barcelona

b) Unitat que tramita l'expedient: Oficina de Contractació Administrativa

Adreça: c. Balmes 18, 3r 2a. 08007 _ Barcelona

c) Núm. d'expedient: 2016/92

d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seu.ub.edu/

 

2) Objecte del contractea) Descripció de l'objecte: Contractació del servei de manteniment d'equipament científic de genòmica ubicat a la Unitat de Genòmica i de Biologia de Bellvitge dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.

b) Lloc d'execució: Unitat de Genòmica. Edifici Modular _ Parc Científic de Barcelona. c. Baldiri Reixac 10-12, 08028 _ Barcelona. Unitat de Biologia de Bellvitge. Campus Bellvitge. Av. Feixa Llarga, s/n. 08907 _ L'Hospitalet de Llobregat.

c) Termini de vigència:

i. Durada del contracte: 24 mesos des de la data de la formalització del contracte.

ii. Prorrogable: No es preveu.

d) CPA: 26 51 53

e) CPV: 50430000-8

 

3) Tramitació, procediment i forma d'adjudicacióa) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada

c) Criteris d'adjudicació: els establerts a la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i referits a la lletra J del quadre de característiques.

 

4) Valor estimat del contracte i pressupost base de la licitacióa) Valor estimat del contracte: 112.146,24 euros

b) Pressupost màxim de la licitació: 135.696,94 euros, corresponent 112.146,24 euros a la base imposable i 23.550,70 euros a l'IVA del 21%.

 

5) Garantiesa) Garantia provisional: s'exclou

b) Garantia definitiva: 5% de l'import base de l'adjudicació.

 

6) Obtenció de la documentació i informació:   a) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14 h del 7 de desembre de 2016

   b) Lloc: Oficina de Contractació Administrativa.

   c) Adreça: c. Balmes 18, 3er 2a. 08007 _ Barcelona.

   d) Telèfon: 93 403 53 38

   e) e-mail: contractacio@ub.edu

 

7) Presentació de les ofertes:   a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del dia 15 de desembre de 2016

   b) Documentació a presentar: l'assenyalada als plecs.

   c) Lloc de presentació: En el registre de l'Oficina de Contractació Administrativa, c. Balmes 18, 3r 2a, 08007 _ Barcelona, o en qualsevol altre seu oficial del Registre de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/registre

 

8) Obertura pliques: Acte públic obertura sobre 2:   a) Lloc: Sala de Reunions del Consell Social, c. Balmes, 21, 1r 1a 08007 _ Barcelona.

   b) Data: 21 de desembre de 2016

   c) Hora: 11:10 h.

 

9) Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

 

10) Adreça del perfil del contractant: Pàgina WEB on figuren les informacions relatives a la convocatòria o on es poden obtenir els plecs: https://seu.ub.edu/

 

Barcelona, 28 de novembre de 2016

 

P. d. (15.1.2015)

Jordi Codina Sans

Gerent de la Universitat de Barcelona

Òrgan de contractació