Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ sobre la convocatòria per proveir un lloc de treball de secretari/ària de Direcció per a la Gerència Municipal, dins l'Àrea d'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, nivell de complement de destinació 16, grup retributiu 6, mitjançant el sistema de lliure designació
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
23/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 19 de setembre de 2016, es van publicar les bases que han de regir en la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, un lloc de treball de Secretari/ària de Direcció per a la Gerència Municipal, dins l'Àrea d'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament, nivell de complement de destinació 16, grup retributiu 6.

El termini de presentació d'instàncies serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de setembre de 2016

 

El tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Decret 5762/2015, de 13 de juliol)

Rosa M. Cals Deltell

Cap de la Secció de Gestió de Personal