Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica i genèrica del centre d'educació infantil privat Chiqui Tin, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Consorci d'Educació de Barcelona pel representant del titular, en petició de canvi de denominació específica i genèrica del centre d'educació infantil privat Chiqui Tin, codi 08066942, de Barcelona, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar la modificació de la denominació específica i genèrica del centre d'educació infantil privat Chiqui Tin, codi 08066942, de Barcelona.

La nova denominació específica és: Pas a Pas del Guinardo

La nova denominació genèrica és: Llar d'Infants

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona