Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual es declara el cessament d'activitats de la llar d'infants privada Els Patufets, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
 

Per Resolució de 16 de març de 2016 es va iniciar d'ofici l'expedient de cessament d'activitats de la llar d'infants privada, Els Patufets, codi 08053790, de Barcelona, que es va haver de notificar mitjançant Anunci de 21 d'octubre de 2016 (DOGC núm. 7237, de 31.10.2016).

Atès que s'ha exhaurit el termini que per a l'audiència a l'interessat marquen la Llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sense que s'hagin presentat les al·legacions corresponents.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Declarar d'ofici el cessament d'activitats de la llar d'infants privada, Els Patufets, de Barcelona, les dades bàsiques de la qual són:

Municipi: Barcelona

Denominació: Els Patufets

Codi: 08053790

Titular: Els Patufets , SL

NIF del titular: B59564948

El cessament d'activitats té efectes des de la fi del curs 2015-2016.

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació/publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona