Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ sobre anul·lació de l'aprovació del projecte d'obres relatives al Projecte d'adaptació de grades com a via d'evacuació a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb suport als processos d'inserció sociolaboral i d'exclusió
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Resolució de la Societat Barcelona de Serveis Municipals, S.A. de data 14 de novembre de 2016, mitjançant la qual l'Òrgan de Contractació RESOL:

 

"ANUL.LAR i deixar sense efecte la Resolució de data 25 d'octubre de 2016, mitjançant la qual, s'acordava l'aprovació del Projecte d'Adaptació de Grades com a via d'evacuació a l'Estadi Olímpic, per error material.; PUBLICAR en el BOP i en el DOGC la present Resolució."

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016 

Mercè Piñol Arnal

Directora Assessoria Jurídica