Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, per la qual es fa públic el nomenament d'un professor agregat, corresponent a la convocatòria 7/2016 de professorat agregat, plaça vinculada amb l'Institut Català de la Salut, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Girona i l'Institut esmentat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
22/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Universitat de Girona
 

De conformitat amb la proposta de la comissió nomenada per jutjar el concurs per a la provisió d'una plaça de professorat Agregat, plaça vinculada, convocat mitjançant resolució de la Universitat de Girona, de 25 d'octubre de 2016 (DOGC de 4 de novembre de 2016, número 7240), aquest rectorat, en ús de les atribucions conferides i vist el que disposa, en matèria de selecció i contractació del professorat laboral permanent el Reglament per a la selecció del prof. laboral permanent i temporal a la Univ. de Girona aprovat per acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2005, en sessió núm. 5/05, i modificat en determinats preceptes relatius a l'acreditació de la llengua pròpia i altres llengües oficials, per acord del Consell de Govern en la sessió núm. 5/06, de 25 de maig de 2006; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; així com el Decret 200/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la UdG.

En virtut de les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), i pel Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013).

 

RESOLC

 

Nomenar professor Agregat de la Universitat de Girona, amb plaça vinculada, el senyor Antonio Codina Cazador, a l'àrea de coneixement de Cirurgia del departament de Ciències Mèdiques (convocatòria 7/2016).

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Girona, 22 de desembre de 2016

 

 

Per resolució d'autorització de signatura del rector de data 18 de maig de 2015

Jordi Ribot Igualada

Vicerector de Personal Docent i Investigador