Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, per la qual es convoquen a concurs d'accés mitjançant promoció interna diverses places del cos docent universitari de catedràtics d'universitat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
22/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
 

De conformitat amb el que disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats (LOU), modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya (LUC); el Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre, pel que es regula el règim dels concursos d'accés a Cossos Docents Universitaris; el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de las universitats del sistema universitari de Catalunya; l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (d'ara endavant, EUB); la normativa de concursos d'accés entre professorat acreditat a places de Cossos Docents Universitaris, aprovada per acord del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de l'1 de desembre de 2009 i modificada el 27 d'abril de 2011, i la normativa vigent d'aplicació.

Vista la oferta pública d'ocupació de places vacants de cossos docents universitaris de la Universitat de Barcelona corresponent a l'any 2016, autoritzada per la Generalitat de Catalunya, y publicada al DOGC del dia 11 d'octubre de 2016.

Vist l'acord de convocatòria de concurs públic per a la provisió de places de cossos docents universitaris de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 21 de setembre de 2016 i pel Consell Social de 27 de setembre de 2016,

Aquest Rectorat ha resolt convocar concurs d'accés mitjançant promoció interna per a la provisió de places del cos docent universitari de catedràtics d'universitat, conforme al que disposa l'article 62.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la redacció donada per la Disposició final segona del Reial Decret-Llei 10/2015, d'11 de setembre, les quals s'especifiquen al portal electrònic de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos) i que es regirà per les bases publicades a la mateixa web.

 

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la data de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de la Llei esmentada. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquesta Resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la data de la notificació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el que disposa l'article 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2016

 

 

Joan Elias García

Rector