Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2016, per la qual s'aprova la creació d'un fitxer de protecció de dades de caràcter personal
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
21/07/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona requereix per a l'exercici de les seves funcions tractar dades de caràcter personal. L'article 52 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques es pot fer per mitjà d'una disposició general o acord publicat en el diari oficial que correspongui. No obstant això, l'article 53 admet que les universitats públiques puguin aplicar la seva legislació específica. En aquest sentit, l'article 73 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, assenyala que és competència del rector la d'exercir totes les facultats de govern i administració no atribuïdes expressament per aquest Estatut als altres òrgans de la Universitat.

Per tant, fent ús de les atribucions que confereix la legislació vigent,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la creació del fitxer indicat en l'Annex I d'aquesta resolució.

Segon.- Assignar les funcions de responsable del fitxer a la secretaria general.

Tercer.- En compliment d'allò previst a l'article 20 de la LOPD, cal procedir a la publicació al DOGC d'aquesta resolució.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de l'acte que posi fi a la via administrativa, tal i com es disposa a l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 21 de juliol de 2016
Dídac Ramírez i Sarrió

RectorAnnex I

Creació de fitxer
Denominació: Registre SIRECOVI

a) Finalitat i usos: la finalitat d'aquest fitxer és gestionar les dades de caràcter personal relatives a denúncies sobre violència institucional rebudes a l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i la seva posterior comunicació a les administracions públiques, organismes i institucions competents. Els usos són: gestió de les denúncies rebudes, comunicació a les administracions públiques, organismes i institucions competents, i elaboració d'estudis a partir de la informació recollida durant tot el procés.

b) Persones afectades: informants i afectats per la possible violència institucional.

c) Procediment de recollida: mitjançant formularis en paper o electrònics, entrevistes presencials i per transmissió electrònica.

d) Procedència de les dades: del propi afectat o de la persona que comuniqui els fets.

e) Estructura del fitxer:

Tipus de dades tractades:

- Dades identificatives: respecte l'informant i l'afectat, el nom i cognoms, el número de telèfon, l'adreça de correu electrònic, la signatura i la signatura electrònica.

- Dades de característiques personals: respecte l'afectat, l'edat, el sexe i la nacionalitat. En cas que l'informant no sigui el propi afectat, es recull el vincle amb l'afectat.

- Dades de circumstàncies socials: situació de l'afectat en relació amb si està empresonat, incomunicat, detingut, retingut, i si està en situació administrativa irregular.

- Dades acadèmiques i professionals: en cas que l'informant sigui el seu advocat, es recull el col·legi professional i el núm. de col·legiat. Respecte el presumpte agressor, es recull la institució a la que pertany.

- Dades especialment protegides: respecte la persona afectada es recull la condició de discapacitat, la pertinença al col·lectiu LGTB i l'estat d'embaràs.

- Altres: lloc, data i naturalesa dels fets.

Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

f) Cessions: al Síndic de Greuges, al jutjat de vigilància penitenciaria, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, al Centre per a la defensa dels drets humans IRIDIA, al Comitè Europeu per a la prevenció de la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants i a l'Observatori Europeu de les Presons, amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

g) Transferències internacionals: a la "Xarxa Euro-Llatinoamericana per la prevenció de la tortura i la violència institucional", amb seus en Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Guatemala, Hondures, Paraguai, Uruguai i Xile. També, al "Relator especial contra la tortura" i a "l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l'ONU", amb seus a Estats Units i Suïssa. En els tres casos es disposarà del consentiment exprés i per escrit de l'afectat.

h) Responsable del fitxer: Secretaria general.

i) Unitats o serveis on exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007, Barcelona.

j) Nivell de seguretat: alt.