Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, per la qual es fa pública l'adjudicació d'una plaça de professorat lector/Tenure Track (codi UB-LE-203), convocada per la Resolució de 7 de març de 2016 en el marc del Pla Serra Húnter
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
20/12/2016
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
De conformitat amb la proposta de contractació a favor del Dr. Carles Rentero Alfonso, en data 15 de novembre de 2016, per la comissió de selecció nomenada per avaluar els/les aspirants a una plaça de Professorat Lector Tenure/Track el perfil: Biologia Cel·lular (codi UB-LE-203), convocada entre d'altres per Resolució del rector de la Universitat de Barcelona dictada el 7 de març de 2016 (DOGC núm. 7078, de 14/03/2016).

Atenent al règim jurídic aplicable a l'esmentada convocatòria i complerts els requisits i tramitació previstos per la mateixa, fent ús de les competències que m'han estat conferides per la legislació vigent i, en especial per alló que disposen els articles 73 i 79 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre, així com pels articles 8.1 i 8.2 de les Bases de la Convocatòria d'aquest procés selectiu, i la resta de disposicions que resulten d'aplicació

 

RESOLC

 

Adjudicar el contracte de Professor Lector/Tenure Track del perfil: Biologia Cel·lular (codi: UB-LE-203) al Dr. Carles Rentero Alfonso, d'acord amb la proposta de contractació formulada per la Comissió de selecció nomenada per Resolució del Rector de 7 de març de 2016, (DOGC 14 de març de 2016).

 

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa les persones interessades legítimes podran interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, segons estableix l'article 46 de l'esmentada llei.

No obstant això, els interessats legítims podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (LRJAPAC).

Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin addient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 de desembre de 2016

 

Joan Elías i García

Rector