Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ d'encàrrec de gestió per a la realització dels informes del servei de diagnòstic per la imatge de TC (tomografia computada) i RM (ressonància magnètica)urgents o emergents a l'Hospital Transversal i l'Hospital Dos de Maig
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
19/05/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Consorci Sanitari Integral
Antecedent

En data 19 de maig de 2016 s'ha determinat la necessitat de realitzar l'encàrrec de gestió per a la realització dels informes del servei de diagnòstic per la imatge de TC i RM urgents o emergents a l'Hospital Transversal i l'Hospital Dos de Maig, per un import previst de 128.000,00 euros sense IVA.

En data 19 de maig de 2016 s'ha certificat l'existència de crèdit suficient.

 

Fonaments de dret

El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al departament de Salut i participada majoritàriament pel Servei Català de la Salut. El CSI actualment gestiona diferents centres entre els quals es troba l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat i l'Hospital Dos de Maig, (en endavant també referits com Hospital Moisès Broggi, l'Hospitalet i Hospital Dos de Maig, respectivament).

D'acord amb l'article 2.3 dels Estatuts del CSI, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2005, determina que les finalitats del CSI es podran portar a terme a través del mateix Consorci o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

L'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en endavant IDI, és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut que té per objecte la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l'administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l'ús i el tractament de la imatge mèdica.

D'acord amb el que disposa l'article 18.3 dels Estatuts de l'IDI, modificats per l'Acord de Govern GOV/38/2015 en la sessió de 17 de març de 2015 (DOGC núm. 6834, de 19.03.2015), aquesta empresa exerceix la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com dels ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen, i que les relacions entre l'IDI i els departaments i els ens i entitats dels quals és mitja instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

En l'article 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'estableix que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

Així mateix l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que l'encàrrec de gestió entre els organismes o entitats públiques que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per acord exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen.

D'acord amb l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya l'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

D'acord amb l'article 10.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya el qual determina la necessitat d'incloure, com a mínim, la menció expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la gestió encarregada. 

Resolució

 

Per tant, resolc

 

1. Aprovar l'encàrrec de gestió per a la realització dels informes del servei de diagnòstic per la imatge de TC i RM urgents o emergents a l'Hospital Transversal i l'Hospital Dos de Maig per una durada de 1 any i per un import de 128.000,00 euros sense IVA.

 

2. Ordenar la formalització de l'encàrrec entre el Consorci Sanitari Integral i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge.

 

3. Ordenar la publicació de l'encàrrec i el seu instrument de formalització en el butlletí oficial corresponent. 

Sant Joan Despí, 19 de maig de 2016

 

María Rotllan

Directora assistencial del Consorci Sanitari Integral

 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI SANITARI INTEGRAL L'INSTITUT DE DIÀGNÒSTIC PER LA IMATGE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE MITJANÇANT TELEDIAGNÒSTIC (TC I RM)
Barcelona, 1 de juny 2016


REUNITS:

D'una banda, el Senyor Julio García Prieto, que actua en qualitat de gerent de l'empresa pública INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI), adscrita al Servei Català de la Salut, amb CIF Q-5856249-G, segons acord del Consell d'Administració, de data 27 de desembre del 2013 (acta número 144) i d'acord amb les facultats recollides a l'art. 8 dels estatuts de l' entitat, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3556 de 18 de gener de 2002), amb domicili social al carrer Esteve Terradas, 30, Parc Sanitari Pere Virgili, edifici Mestral, 2a planta, 08023 Barcelona.

De l'altra, el Senyor Carles Constante Beitia, en nom i representació del CONSORCI SANITARI INTEGRAL, (en endavant també referit com CSI) amb NIF núm. Q5856254G, en la seva qualitat de Director, òrgan de contractació quina competència resulta del que es disposa i s'acredita mitjançant l'escriptura d'apoderament atorgada per la notari de Sant Joan Despí, Sra. Sílvia Toquero Cariello el 26 de maig de 2016, amb número de protocol 366.


MANIFESTEN:I.- Que l'IDI és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut que té per objecte la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l'administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l'ús i el tractament de la imatge mèdica.

II. Que el Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al departament de Salut i participada majoritàriament pel Servei Català de la Salut. El CSI actualment gestiona diferents centres entre els quals es troba l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, l'Hospital General de l'Hospitalet de Llobregat i l'Hospital Dos de Maig, (en endavant també referits com Hospital Moisès Broggi, l'Hospitalet i Hospital Dos de Maig, respectivament).

III.- Que, l'article 2.3 dels Estatuts del CSI, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2005, determina que les finalitats del CSI es podran portar a terme a través del mateix Consorci o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

IV.- Que, d'acord amb el que disposa l'article 18.3 dels Estatuts de l'IDI, modificats per l'Acord de Govern GOV/38/2015 en la sessió de 17 de març de 2015 (DOGC núm. 6834, de 19.03.2015), aquesta empresa exerceix la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com dels ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen, i que les relacions entre l'IDI i els departaments i els ens i entitats dels quals és mitja instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

V.- Que l'article 4.1 lletra n) i art. 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, disposa que queden exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitja propi instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, del CatSalut i de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades o en depenguin i que tenen la consideració de poders adjudicadors, a través de la tècnica de l'encàrrec.

VI.- Que aquest encàrrec de gestió implica la cessió de dades de caràcter personal que figuren en els fitxers de pacients en base al marc normatiu que ho empara: la llei 21/2000, de 29 de desembre sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica (BOE 274 de 15 de novembre de 2002), de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

VII - Que ambdues parts, de conformitat amb l'anteriorment exposat, es reconeixen la competència i capacitat legal mútua per contractar obligar, i garantir la subsistència de les persones jurídiques a les quals representen, així com que les seves facultats per al present atorgament no han estat limitades o revocades pel qual lliure i voluntàriament formalitzen el present marc de col·laboració mútua mitjançant la subscripció del present ENCÀRREC DE GESTIÓ per part del CSI a l'IDI amb subjecció als termes i condiciones establertes en les següents:
CLÀUSULES


PRIMERA.- OBJECTE

El present Conveni té per objecte la regulació de l'encàrrec de gestió per part del CSI, a l'IDI per a la realització dels informes del servei de diagnòstic per la imatge de TC i RM urgents o emergents, als Hospitals Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospitalet, i a l'Hospital Dos de Maig, d'acord amb els termes i condicions que es preveuen en aquest document i segons es descriure en l'annex 1.
SEGONA. OBLIGACIONS DE LES PARTS

2.1. Són obligacions de l'IDI:

L'IDI durà a terme l'encàrrec de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades en l'annex 1.

En l'execució de l'encàrrec correspon a l'IDI dirigir, organitzar i supervisar les feines i tasques que se'n derivin, coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials i humans necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques, i implementar les tècniques d'avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment l'IDI serà el responsable dels equips de protecció individual del seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

IDI serà el responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupin.

2.2. Són obligacions de CSI:

a) Abonar a l'IDI els imports establerts en la clàusula tercera del present encàrrec i conforme als preus unitaris indicats en l'annex 2.

b) Facilitar a l'IDI, a través dels serveis competents, tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l'encàrrec.

2.3 Ambdues parts donaran compliment a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per la qual cosa subscriuen l'Annex 3 adjunt. En especial l'IDI s'abstindrà de cedir a tercers les dades que li siguin cedides a conseqüència de la realització del present encàrrec o els arxius que la contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.

Tots els actes públics de difusió i promoció que es duguin a terme amb ocasió del desenvolupament del present encàrrec hauran de figurar amb els logotips del CSI i de l'IDI i es comunicaran amb suficient antelació a l'altra part.

2.4 Cadascuna de les parts respondrà i mantindrà indemne a l'altra part per l'incompliment de qualsevol de les seves obligacions previstes en el present encàrrec de gestió o pel seu compliment de manera defectuosa, negligent o de mala fe.

2.5 Cadascuna de les parts mantindrà vigent pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi tots els riscos derivats de les activitats objecte del present encàrrec.
TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA

3.1. L'import màxim estimatiu d'aquest encàrrec serà de 128.000 eur, conforme als preus unitaris previstos en l'annex 2.

3.2. La facturació s'efectuarà al preu unitari fixat per a cada categoria d'informe segons s'indica en l'annex 2; l'esmentat preu unitari incorporarà tots els costos inherents, i per tant no podrà l'IDI facturar altra quantitat per la seva realització

No es podrà facturar la repetició de cap informe, sigui quina sigui la causa que la motivi, amb excepció de que la causa sigui imputable a CSI.

3.3. La periodicitat de la facturació serà mensual.

3.4. El pagament s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte correu titularitat de l'IDI

3.5. La transmissió i/o enviament de les factures que incloguin dades personals s'efectuarà amb estricte compliment de la Llei Orgànica de protecció de dades personals 15/1999 i normativa concordant.
QUARTA.- EXECUCIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ

4.1. CSI i l'IDI designaran un representant cadascun, per tal de dur a terme el seguiment de l'execució i desenvolupament del present encàrrec i per tal de vetllar pel millor compliment dels acord i obligacions compromeses per les parts, constituiran una Comissió de Seguiment de composició mixta i paritària que tindrà com a funció el seguiment i l'impuls dels objectius acordats en aquest encàrrec de gestió, així com la interpretació del seu clausurat i annexos i la resolució de les incidències que en sorgeixin.

4.2. Modificació: El present encàrrec no es podrà modificar, allargar o esmenar si no és a través d'acord escrit entre les parts.

4.3. Cessió: Els drets i obligacions derivades del present Conveni no podran ser cedits sense el consentiment previ i escrit de l'altra part.

4.4. Força major: La impossibilitat de compliment del contingut total o parcial del present Conveni produïdes per situacions imprevistes i no imputables a les parts, no generarà cap responsabilitat entre les mateixes.

En el seu cas, cada part avisarà immediatament a l'altra de la concurrència d'aquestes causes, i aplicarà les mesures raonables per alleujar els efectes de les mateixes el més aviat possible.

4.5. Notificacions: Les notificacions o el lliurament de qualsevol altre document necessari, hauran de ser per escrit i s'hauran de remetre i adreçar respectivament a les adreces, acceptant-se adreces de correu electrònic, i persones següents:

Pel CSI

Directora Assistencial o persona en qui delegui.

Per l'IDI:

Director Assistencial o persona en qui delegui.
CINQUENA.- DURADA I VIGÈNCIA

L'encàrrec té una durada d'un (1) any, sense perjudici que es pugui prorrogar per acord exprés i per escrit de les parts.
SISENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA

Són causes d'extinció anticipada:

a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.

b) Incompliment per qualsevol de les parts de les seves obligacions essencials.

c) Les reestructuracions funcionals en qualsevol de les institucions signatàries del contracte que facin inviable el seu compliment.

d) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per a qualsevol de les parts de complir amb les obligacions derivades del mateix.

e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d'aplicació.
SETENA.- REGISTRE I PUBLICITAT DE L'ENCÀRREC

7.1. Es procedirà a la inscripció del present Conveni en el Registre de Convenis i Contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública, creat pel Decret 136/2007, de 19 de juny.

7.2. De conformitat amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, aquest encàrrec de gestió es publicarà al DOGC.

7.3. D'acord amb la Instrucció 7/2013 del Servei Català de la Salut i conforme a la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aquest acord s'haurà de publicar en les webs de l'IDI i del CSI respectivament.
VUITENA.- RÈGIM JURÍDIC

En tot allò que no estigui regulat en acords anteriors resultarà d'aplicació la normativa administrativa vigent, i en concret el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d'aquest encàrrec, seran resoltes de mutu acord entre les parts.

 

I en prova de conformitat i als efectes oportuns, atorguen el present document en duplicat exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

 

Carles Constante Beitia

Director general del Consorci Sanitari Integral

 

Julio García Prieto

Gerent de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 

 

ANNEX 1

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

 

L' IDI pot realitzar mitjançant telediagnòstic, informes de proves de Diagnòstic per la Imatge, de TC i RM urgent o emergent.

L'activitat a realitzar per al CSI serà informes d'urgències o emergents:

   - Per a pacients del CSI Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi i Hospitalet:

      - En dies feiners: els dijous i divendres de 16h a 8h;

      - Els dissabtes, les 24h.

 

Es preveu inicialment una activitat de 14 informes / guàrdia els dies feiners, i 18 informes els dissabtes.

   - Per a pacients del CSI Hospital Dos de Maig:

      - tots els dies feiners de 16h a 8h del matí del dia següent;

      - caps de setmana i festius, les 24h.

Amb una activitat prevista inicial de 2 informes/ guàrdia els dies feiners, i 4 informes els festius o caps de setmana.

 

I. Realització de proves i dels informes

Prèviament a l'inici de l'activitat l'IDI haurà de disposar dels protocols tècnics d'adquisició de totes les exploracions, i designarà un interlocutor de telediagnòstic.
II. Resultats

El lliurament dels informes serà per via telemàtica.
III. Gestió de l'activitat

1. Els professionals del CSI realitzaran en les seves instal·lacions la petició directament al seu sistema d'informació i contactaran amb el radiòleg de guàrdia. En la petició es descriuran totes les dades clíniques necessàries per a la realització del diagnòstic per part del radiòleg.

2. Un cop realitzada la prova diagnòstica corresponent, serà emmagatzemada informàticament al PACS CSI i també s'enviarà al PACS que disposa l'IDI per a les proves de Telediagnòstic (TD). Per tal de garantir la correcta resposta per part de l'IDI en els temps establerts, és necessari que el CSI disposi de connexió mínima de 10Mbps mantinguda per tal que l'enviament dels estudis al PACS IDI-TD sigui ràpid i fiable. En cas de no assolir les correctes velocitats de transmissió caldrà disposar de connexions alternatives, validades conjuntament entre informàtics IDI i informàtica de CSI per tal de garantir les connexionsi poder realitzar el servei de Telediagnòstic adequadament.

3. El radiòleg de l'IDI, una vegada hagi verificat la correcta recepció de les imatges al PACS IDI-TD, accedirà remotament al SAP-CSI mitjançant una connexió segura habilitada per part d'informàtica per tal de realitzar l'informe, i si és necessari podrà accedir als estudis previs que pugui disposar el pacient. L'informe haurà de contenir tota la informació clínica necessària que es consideri estàndard i amb la guia d'estil establerta des del servei de Telediagnòstic de l'IDI i de comú acord amb la direcció de l'àrea de diagnòstic per la imatge de CSI. L'informe apareixerà signat amb el nom, cognoms i número de col·legiat del professional de l'IDI. Un cop alliberat el metge peticionari de CSI ja tindrà disponible l'informe des de SAP-CSI.

4. En una segona fase, i per tal d'estandarditzar el servei de derivacions de proves urgents de Telediagnòstic entre IDI i CSI, i per tal que es pugui treballar des de cada institució amb el seu propi sistema d'informació s'acorda realitzar una integració informàtica a través de l'estàndard WiFIS de missatgeria. En aquesta fase els professionals de CSI realitzaran la petició des del SAP-CSI a IDI. Els radiòlegs de l'IDI rebran aquesta petició a la plataforma web IDI-TD i les imatges arribaran al PACS IDI-TD. El radiòleg de l'IDI realitzarà l'informe dins de la plataforma web IDI-TD i un cop alliberat aquest informe s'enviarà per missatgeria a SAP-CSI, per tal que quedi disponible per consultar-lo per part del metge peticionari. En cas de ser necessari accedir a estudis previs del pacient podran ser consultables a través de HC3.
IV. Pla de contingència

En cas de caiguda de connexió a través del nus sanitari o del SAP-CSI, l'IDI proporciona un entorn segur en el núvol (IDI Cloud) on poder enviar les imatges i poder compartir l'informe diagnòstic. Aquest entorn és només accessible pels usuaris autoritzats, la informació resta encriptada en un entorn securitzat htpps, i amb sistema de traçabilitat de les accions realitzades.
IV. Informació de l'activitat

L'IDI presentarà de forma mensual tota l'activitat realitzada.
V. Sistema de seguiment del conveni

Per tal de garantir la bona execució del conveni entre les parts es crearà una Comissió de Seguiment del conveni, que tindrà com a funcions:

a) El seguiment del compliment de les condicions del contracte pel que fa a la qualitat tècnica i assistencial. Per la valoració de la qualitat del servei es tindrà en compte les enquestes de satisfacció d'usuaris, que es despleguen dins el pla integral de qualitat del IDI.

b) El Seguiment de les incidències.

Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop en el període i sempre que una de les dues parts ho sol·liciti.

Per part de l'IDI aquesta comissió estarà formada per:

a) Director/a assistencial o persona en qui delegui.

b) Si fos necessari s'incorporaran altres representants en funció dels temes a tractar.

Per part de CSI

a) Director assistencial o persona en qui delegui.

b) Si fos necessari s'incorporaran altres representants en funció dels temes a tractar.

 

Carles Constante Beitia

Director general del Consorci Sanitari Integral

 

Julio García Prieto

Gerent de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

 

Barcelona, 1 de juny de 2016

 

 ANNEX 2

TARIFES 

TC/RM urgent: 40 eur

TC/RM emergència: 50 eur


 

 

ANNEX 3

CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Barcelona, 1 de juny de 2016


REUNITS:

D'una banda, el Senyor Julio García Prieto, que actua en qualitat de gerent de l'empresa pública INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI), adscrita al Servei Català de la Salut, amb CIF Q-5856249-G, segons acord del Consell d'Administració, de data 27 de desembre del 2013 (acta número 144) i d'acord amb les facultats recollides a l'art. 8 dels estatuts de l' entitat, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 24 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3556 de 18 de gener de 2002), amb domicili social al carrer Esteve Terradas, 30, Parc Sanitari Pere Virgili, edifici Mestral, 2a planta, 08023 Barcelona.

De l'altra, el Sr Carles Constante Beitia, en nom i representació del CONSORCI SANITARI INTEGRAL, (en endavant també referit com CSI) amb NIF núm. Q5856254G, en la seva qualitat de Director General, òrgan de contractació quina competència resulta del que es disposa i s'acredita mitjançant l'escriptura d'apoderament atorgada per la notari de Sant Joan Despí, Sra. Sílvia Toquero Cariello el 26 de maig de 2016, amb número de protocol 366.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar el present contracte i,
EXPOSEN:

I. Que el CSI, en endavant (el Responsable), és titular de fitxers que contenen dades de caràcter personal, respecte els quals té implantat totes les mesures establertes a la normativa de protecció de dades vigent, en especial les contingudes en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (RD 1720/2007).

II. Que l'IDI (en endavant l'encarregat de tractament) compta amb els mitjans personals, material i l'organització adequats per a la prestació del servei de telediagnòstic per la realització d'informes de diagnòstic per la imatge i per la realització d'exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear.

III. Que ambdues parts estan subjectes a la LOPD i a la seva normativa de desenvolupament, al estar domiciliades en territori espanyol.

IV. Per aquest motiu ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per a l'atorgament d'aquest document i acorden la celebració del present contracte, el qual quedarà subjecte a les següents


CLÀUSULES:


Primera.- Objecte del contracte

L'objecte del present acord és la formalització del contracte d'encarregat de tractament de dades de caràcter personal entre l'IDI i CSI pel tractament de dades de caràcter personal que és necessari per a la prestació del servei de telediagnòstic.

En aquest sentit el CSI autoritza a l'IDI perquè tracti les dades de caràcter personal, mitjançant les operacions i els procediments tècnics de caràcter automatitzat necessaris i indispensables per a la prestació dels esmentats serveis.

Les actuacions autoritzades a realitzar per part del personal de l'IDI, i que poden comportar el tractament de dades de caràcter personal, són les que s'enuncien a continuació:

Les relacionades amb l'assistència sanitària als pacients durant la prestació del servei.

L'IDI durà a terme aquest tractament de conformitat amb el disposat a la LOPD i el RD 1720/2007, i exclusivament a través del seu personal intern.
Segona.- Mesures de seguretat

L'IDI es compromet a adoptar les mesures necessàries de caràcter tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades personals, així com, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el disposat a l'article 12.2 LOPD.

A aquests efectes, es fa constar que les mesures de seguretat que haurà d'adoptar l'IDI corresponen al nivell alt, d'acord amb l'article 81.3.a) del R.D. 1720/2007, al tractar-se de dades concernents a la salut de les persones. Concretament, l'encarregat del tractament es compromet a aplicar les mesures de seguretat disposades en els articles 89 i següents del RD 1720/2007, així com que els seus treballadors les compleixin.

L'IDI s'obliga a informar i fer complir als seus treballadors les mesures de seguretat i actuacions a seguir en l'ús dels sistemes d'informació del IDI, així com el conjunt d'obligacions establertes al present contracte.

En aquest sentit, l'IDI està obligat a subscriure amb el seu personal el document de confidencialitat i protecció de dades que garanteixi les següents obligacions:

1. Protegir tota la informació del CSI, creada, utilitzada o a la que s'hagi tingut accés per qualsevol motiu durant la prestació del servei de telediagnòstic i realització d'exploracions. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i els sistemes/aplicacions a través dels quals s'hi accedeix i evitar la modificació o destrucció d'informació.

2. Aplicar tots els controls de seguretat necessaris per garantir la seguretat de la informació del CSI

3. No donar accés a la informació del CSI a persones no adscrites a la prestació dels serveis del treballador, i en el cas de persones adscrites al mateix, fer-ho sempre seguint les indicacions del CSI

4. Mantenir un entorn físic segur i controlat de la informació del CSI

5. No extreure informació del CSI en cap format, incloent l'enviament telemàtic, si no es té l'autorització expressa del CSI.

6. Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals respecte de les quals la ostenti la condició de responsable del fitxer, i a les quals accedeixi amb motiu de la prestació dels serveis, En aquest sentit, complir adequadament i, en tot moment, les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre.

7. Mantenir la informació confidencial i evitar rebel·lar-la a terceres persones.

8. Notificar al responsable de la de qualsevol incidència o possible problema relacionat amb la seguretat de la informació de forma immediata.

9. Utilitzar els recursos informàtics i de comunicacions de la amb l'única i exclusiva finalitat de prestar els serveis pels quals ha estat contractat.

10. Realitzar l'accés lògic als sistemes d'informació, comunicacions i programaris de la i només sota la seva autorització i seguint les mesures de seguretat que s'estableixin en cada cas.

Aquestes obligacions de confidencialitat tindran una durada indefinida, i es mantindran en vigor amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre el treballador i l'Entitat.

El responsable del fitxer estarà legitimat per realitzar controls i sol·licitar aquella informació que consideri oportuna, durant tot el període de vigència del contracte per tal de verificar el compliment de les mesures de seguretat per part de l'encarregat, així com adoptar les mesures correctores oportunes.

Així mateix, l'encarregat del tractament comunicarà per escrit al responsable del tractament la designació del seu responsable de seguretat.

 

Tercera.- Tractament de les dades

L'objecte del present contracte és la realització de les activitats descrites en la clàusula primera per part de l'IDI. Aquesta delimitació de tasques suposa una exclusió imperativa de la realització de qualsevol altra classe d'activitat no autoritzada en la clàusula primera pel responsable o autoritzada expressament per escrit amb posterioritat, incloent qualsevol comunicació a tercers, així com totes les accions subjectes de sanció en la normativa de protecció de dades i les susceptibles de danyar el dret de privacitat i de la intimitat dels afectats o la confidencialitat de les dades del responsable.

En el cas que l'encarregat del tractament destinés les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat responsable del tractament, i haurà de respondre de les infraccions en que hagi incorregut personalment d'acord les disposicions de l'article 12.4 de la LOPD.

 

Quarta.- Obligacions i responsabilitats de l'Entitat

L'IDI accepta les obligacions que es deriven d'aquest contracte, i en especial les obligacions que fan referència a l'acceptació del règim que l'article 43 de la LOPD preveu per la responsabilitat. En concret, l'Encarregat accepta tractar les dades dins l'àmbit del present acord i conforme les seves instruccions.

En aquest sentit, l'entitat es sotmet al règim sancionador de la LOPD establert per a les infraccions comeses en les activitats realitzades amb les dades del responsable, així com per l' incompliment de les clàusules del present contracte que puguin comportar sanció per part de l'òrgan competent.

 

Cinquena.- Compensació econòmica

El present contracte té caràcter gratuït, i per tant no generarà cap obligació de remuneració diferent de la generació en la relació principal entre ambdues parts.

 

Sisena.- Causes de resolució del contracte

El present acord es resoldrà quan la relació principal de prestació de serveis s'extingeixi entre ambdues parts. Així mateix, el present contracte també serà resolt en el cas que l'encarregat incompleixi les obligacions contingudes en la normativa de protecció de dades personals o quan realitzi alguna infracció. En aquest cas, el responsable tindrà capacitat de resoldre el contracte, responent l'encarregat davant dels afectats, tercers demandants i l'Agència de Protecció de Dades competent.

Un cop finalitzada la relació contractual, l'encarregat haurà de retornar al responsable del tractament o a l'encarregat que aquest hagués designat les dades de caràcter personal objecte de tractament, així com qualsevol altre suport o document en que constés alguna dada personal. En el cas que existeixi una previsió legal que exigeix la seva conservació, es procedirà a la seva devolució, garantint el responsable del fitxer aquesta conservació.

 

Setena.- Deure de secret

L'IDI es compromet, tan per la seva part com per part dels seus treballadors a complir el deure secret regulat en l'article 10 de la LOPD. Aquest deure de secret serà vigent durant la prestació del servei i un cop extingit el present contracte.

 

Vuitena.- Exercici dels dret ARCO

Quan els afectats de les dades de caràcter personal exerceixin els seus drets davant l'encarregat del tractament i sol·licitin l'exercici del seu dret davant del mateix, l'encarregat haurà de donar trasllat de la sol·licitud al responsable en el termini de 5 dies i per un mitjà que permeti acrediti el seu enviament, per tal que el responsable resolgui les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dels interessats.

 

Novena.- Submissió expressa

Per a qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació o execució del contracte, les parts es sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

I als efectes que correspongui i com a prova de conformitat, signen el present contracte en el lloc i data ressenyats al principi.
Pel CSI

Carles Constante Beitia

Director general
Per l'IDI

Julio García Prieto

Gerent