Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2016, de delegació de les atribucions en els caps d'àrea d'emetre comunicacions i sol·licituds i realitzar requeriments i recordatoris
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7227
Fecha Disposición :
16/09/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Oficina Antifrau de Catalunya
L'art. 6 de les Normes d'Actuació i de Règim Interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya (des d'ara NARI), aprovades per la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 25 de novembre de 2009 (D.O.G.C. núm. 5522, de data 9-12-2009), en el seu apartat d), estableix que correspon al director o directora de l'Oficina l'atribució de dictar resolucions i acords, emetre comunicacions i sol·licituds i fer requeriments i recordatoris, d'acord amb la naturalesa i l'abast de l'acte.

A continuació, l'art. 7 de les NARI estableix les atribucions del director que serien delegables, entre les quals es trobarien les descrites en l'apartat d) de l'art. 6 de les NARI. Així mateix, s'estableixen els termes en què la delegació pot efectuar-se:

a) La delegació ha d'efectuar-se per escrit, fent-se constar la persona o persones en qui es delega i, si escau, el període de vigència de la mateixa.

b) Les actuacions que s'exerceixin per delegació han d'indicar-ho expressament.

c) La delegació és revocable a qualsevol moment.

En virtut de l'exposat,

 

RESOLC:

 

Primer.- Delegar les atribucions d'emetre comunicacions i sol·licituds i realitzar requeriments i recordatoris, en l'àmbit que és propi de la Direcció d'investigacions, en els caps de les Àrees en què s'estructura la citada Direcció, previstes en l'art. 14.3 de les NARI.

 

Segon.- Delegar les atribucions d'emetre comunicacions i sol·licituds i realitzar requeriments i recordatoris, en l'àmbit propi de la Direcció d'Anàlisi, en els caps de les àrees en què s'estructura la dita Direcció, previstes a l'art. 15.3 de les NARI.

Donada l'actual cobertura de les esmentades Àrees, i tenint en compte la Relació de Llocs de treball de l'Oficina Antifrau vigent, en virtut del que es disposa en l'art. 7 de les NARI, es concreta la delegació d'atribucions indicades en el paràgraf anterior en les persones següents:

Roger Folguera Fondevila, Cap d'Àrea de Generalitat i Parlament

Mariano Pérez Fraile, Cap d'Àrea d'Ens Locals

Bruno González Valverde, Cap d'Àrea particularitzada de la despesa pública

 

Tercer.- Notificar la present Resolució als interessats.

 

Quart.- Publicar aquesta Resolució al DOGC i al web de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de setembre de 2016

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya