Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2016, per la qual es convoquen, per oposició, proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa, grup C, subgrup C1, en torn de promoció interna (referència de la convocatòria PF-0-1/16)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Girona
 

Atès el compromís del rector per comptar amb una estructura administrativa dotada de suport administratiu qualificat amb estabilització i millora dels llocs de treball.

Atès que la Comissió Universitària del Consell Social, en data 5 de maig de 2015, va aprovar l'extinció dels llocs actualment catalogats com a C2/C1, nivell 16 en el moment en què, per promoció interna, el personal afectat passi a ocupar els nous llocs catalogats com a C1 nivell 17.

L'article 69.2) de l'EBEP, regula els objectius i instruments de la planificació dels recursos humans a les administracions públiques, establint que aquestes poden aprovar plans per a l'ordenació dels seus recursos humans, que incloguin, entre d'altres, mesures de promoció interna.

Atès el que estableix el reglament d'accés del personal d'administració i serveis funcionari de la Universitat de Girona (DOGC 5052, de 21 de gener de 2008) que determina els processos selectius per a l'accés als cossos i escales de la Universitat de Girona.

Atès que s'han dut a terme els tràmits que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques (BOE de 17 de juny de 1987), modificada per la Llei 7/1990, de 19 de juliol (BOE de 20 de juliol de 1990), entre d'altres.Fent ús de les facultats que em confereixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2001), modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007), el Decret 259/2013, de 3 de desembre (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013), de nomenament del rector de la Universitat de Girona, i de conformitat amb el que s'estableix als articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per l'acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011).

 

 

RESOLC:

 

1. Convocar proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa, en règim d'oposició, en torn de promoció interna, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució.

 

2. Publicar aquesta resolució d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Girona, 16 de novembre de 2016

 

Sergi Bonet i Marull

Rector

 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Annex 1

Bases de la convocatòria
1. Normes generals

1.1 Es convoquen proves selectives per a l'accés a l'escala administrativa, grup C, subgrup C1, de la Universitat de Girona, en règim d'oposició, en torn de promoció interna.

1.2 Els funcionaris que superin el procés selectiu restaran destinats al mateix lloc de treball que ocupen.1.3 Les funcions que corresponen als funcionaris de l'escala administrativa de la Universitat de Girona són les que s'estableixen a l'article 176.1.c) dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats per l'acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011)1.4 La realització d'aquestes proves s'ajustarà al que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2002), modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007); la Llei 23/1988, de 28 de juliol (BOE núm. 181, de 29 de juliol) que modifica la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm. 185, de 3 d'agost de 1984); el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre); l'acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897 de 9 de juny de 2011) pel qual es publiquen els Estatuts de la Universitat de Girona; el Reglament d'accés del personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona, aprovat per acord adoptat pel Consell de Govern en data 29 de novembre de 2007 (DOGC núm. 5052, de 21 de gener de 2008) i la resta de legislació aplicable a la matèria i a les normes contingudes en aquesta resolució.1.5 El nombre total de places convocades és de 2, segons consta en l'annex II.
2. Requisits dels aspirants

2.1 Per ser admesos a la realització de les proves selectives, caldrà que els aspirants reuneixin els requisits següents:

a) Posseir el títol de batxiller, de formació professional de segon grau o equivalent o el resguard que acrediti l'abonament dels drets per a la seva expedició. En el cas de títols expedits a l'estranger, s'haurà de presentar la fotocòpia compulsada de l'homologació oficial de l'esmentat títol pel Ministeri d'Educació i Ciència.

D'acord amb el que preveu la disposició addicional 22 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, hi podran participar els funcionaris de l'escala auxiliar administrativa de la Universitat de Girona que, no tenint la titulació esmentada abans, hagin complert 10 anys d'antiguitat com a tal, o 5 anys i l'acreditació de 120 hores de formació acumulades a partir dels cursos realitzats des de l'assoliment de la condició de funcionari de carrera de l'escala auxiliar administrativa i fins a l'últim dia de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.b) Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a funcionari de carrera de l'escala auxiliar administrativa, grup C, subgrup C2, de la Universitat de Girona.

c) Trobar-se en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu a la Universitat de Girona, situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, serveis especials o serveis en Comunitats Autònomes, o serveis en altres Administracions.

La persona que participa des de la situació d'excedència, ha de declarar en la sol·licitud que no està separada del servei de cap administració pública, ni inhabilitada per ocupar càrrecs i funcions públiques.

Els requisits que s'estableixen en els punts anteriors hauran de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de continuar complint durant tot el procés selectiu.
3. Sol·licituds

3.1 Tothom que vulgui prendre part en aquestes proves selectives haurà d'emplenar el model de sol·licitud normalitzat que s'especifica a l'annex III d'aquesta resolució publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat: https://seu.udg.edu/

i que també els facilitarà el Servei de Recursos Humans de la Universitat de Girona (carrer dels Alemanys, 16, 2n pis, Girona).

3.2 Les sol·licituds s'adreçaran al Rector Magnífic de la Universitat de Girona (Edifici les Àligues, plaça Sant Domènec, 3 - 17071 Girona), i es poden presentar a qualsevol de les oficines de registre de la Universitat de Girona, la relació de les quals es pot obtenir a l'adreça http://www.udg.edu/arxiu/horaris, o a qualsevol altre dels llocs de presentació que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.3 Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la fotocòpia compulsada del títol pertinent o, quan escaigui, de l'acreditació de les 120 h de formació, del resguard o fotocòpia compulsada del mateix que acrediti l'abonament dels drets d'examen i, si escau, de la fotocòpia compulsada de la documentació que acrediti la bonificació o l'exempció dels drets d'examen.

3.4 Les dades personals que els concursants aportin mitjançant les sol·licituds s'incorporaran al fitxer automatitzat de Gestió del personal als efectes d'organització i gestió de convocatòries per a l'accés a llocs de treball de la Universitat.

Les dades no es comunicaran a altres administracions llevat de casos per als quals existeixi habilitació legal. Les persones interessades podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició al tractament adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona (plaça de Sant Domènec, 3, edifici Les Àligues, 17071 Girona).
4. Taxes

4.1 D'acord amb el que disposa el pressupost de la Universitat de Girona en matèria de taxes i preus públics, per inscriure's a la convocatòria els aspirants han de satisfer l'import de 38,15 euros.

L'import de la taxa s'ingressarà al Banc Sabadell, compte número ES67 0081 7023 6700 0117 3221, fent-hi constar com a remitent el mateix nom que el de l'aspirant.

4.2 Serà necessari que el pagament quedi acreditat en la sol·licitud a què fa referència l'apartat 3.1 de les bases d'aquesta convocatòria, adjuntant-hi el resguard de pagament o una fotocòpia compulsada del mateix.

S'estableix una bonificació del 30% (taxa de 26,71 euros) per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% (taxa de 19,07 euros) per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

4.3 Amb la justificació documental corresponent, estaran exempts d'aquesta taxa les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

4.4. Seran declarats exclosos de la convocatòria els aspirants que no acreditin el compliment de les anteriors formalitats i requisits. Així mateix, en seran exclosos els aspirants que no hagin abonat els drets d'examen dins el termini de presentació de sol·licituds. No es concedeix cap termini addicional per fer el corresponent abonament.
5. Admissió d'aspirants

5.1 Abans del termini d'un mes comptat des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el rector de la Universitat de Girona, a proposta del tribunal, dictarà resolució i aprovarà les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos a aquesta convocatòria. S'hi indicaran també els motius d'exclusió i s'indicarà el dia, hora i lloc en què s'iniciarà la prova. La resolució es publicarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat: https://seu.udg.edu/5.2 Els errors materials i de fet de la Universitat de Girona es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

5.3 Contra la resolució esmentada a l'apartat 5.1 de les bases, s'establirà un termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada perquè les persones interessades, mitjançant la corresponent sol·licitud presentada de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat 3.2 d'aquestes bases, puguin demanar que es rectifiquin els errors que puguin observar en les llistes exposades a resultes de la seva sol·licitud i dels documents que l'acompanyin, i per esmenar documentació.

Els aspirants que figurin com exclosos en aquesta llista i que no esmenin dins del termini el defecte imputable a ells i que n'hagi motivat l'exclusió, es tindran per desistits de la seva petició d'admissió a les proves selectives.

5.4 Una vegada transcorregut el termini previst a l'apartat anterior, es dictarà resolució per aprovar les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, així com l'anunci de la realització de les proves selectives.

Amb l'exposició de les llistes al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat: https://seu.udg.edu/, es considerarà efectuada la notificació oportuna als interessats, i s'iniciaran els terminis a efecte de possibles recursos.

5.5 A l'efecte d'admissió dels aspirants es tindran en compte les dades que aquests facin constar a la sol·licitud, i seran responsables de la seva veracitat a tots els efectes.
6. Procediment de selecció dels aspirants

6.1 El procediment de selecció dels aspirants és el d'oposició.
7. Fase d'oposició

7.1 La fase d'oposició es valora en 40 punts com a màxim. Aquesta fase consta d'una prova obligatòria i de caràcter eliminatori que consisteix en desenvolupar uns supòsits pràctics adequats a les funcions i tasques del grup C, subgrup C1.

La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts.

7.2 La qualificació final que obté cada aspirant és la que resulta de la prova indicada en el punt anterior
8. Tribunal

8.1 Les proves selectives seran valorades per un tribunal que elevarà al rector la proposta d'adjudicació de la plaça i, si escau, podrà proposar-ne la no cobertura.

El tribunal té la composició següent:

Membres titulars

President: Sra. Fàtima Calvo Rojas

Secretària: Sra. Elena Ribera Garijo

Vocals: Sra. M. Assumpció Rodríguez Vilert

Sra. Anna Piña Dotes

Sra. Cristina Aradas Guix

Membres suplents

President: Sra. Vicenç Segura Benedicto

Secretària: Sra. Carme Dueñas Jiménez

Vocals: Sra. Helena Montiel Boadas

Sr. Jesús Rodríguez Maldonado

Sra. Felicísima Alvarez Lima

8.2 El tribunal, a instància de qualsevol membre, podrà sol·licitar l'assistència d'assessors, tots ells amb veu però sense vot. El seu nomenament es farà constar a l'acta de la reunió en què s'acordi. L'avaluació definitiva dels aspirants és competència del tribunal.

El tribunal podrà comptar amb l'auxili material de les persones de la plantilla del personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat de Girona que expressament sol·liciti a títol de col·laboradors.

8.3 El tribunal no pot declarar que ha superat el procés selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places que són objecte de la convocatòria.

8.4 L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per las Llei 4/1999, de 13 de gener. El rector d'aquesta Universitat resoldrà les qüestions d'abstenció o recusació que es plantegin en el termini de vuit dies des de la recepció a les oficines de registre d'aquesta Universitat, un cop escoltades les parts implicades.

8.5 Qualsevol dubte que pugui sorgir en la interpretació i aplicació d'aquestes bases serà resolt pel tribunal corresponent.

8.6 Als efectes de comunicacions i altres incidències, el tribunal tindrà la seu al Servei de Recursos Humans de la Universitat de Girona (carrer dels Alemanys, 16, 2n _ 17071 Girona).
9. Desenvolupament de la fase d'oposició

9.1 En qualsevol moment el tribunal podrà demanar als aspirants l'acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació del seu DNI o passaport.

9.2 L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà pel primer aspirant el cognom de la qual comenci per la lletra "S", de conformitat amb la Resolució GAH/258/2016, d'1 de febrer, del Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC núm. 7054, de 8.2.2016).

9.3 Els aspirants seran convocats a la prova en una crida única i individualitzada. Els membres del tribunal no permetran l'accés a la sala on es realitzi la prova a les persones que compareguin un cop tancada la crida dels aspirants convocats.

Els aspirants que no hi compareguin puntualment, amb independència del seu caràcter, llevat dels casos de força major degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal, seran exclosos del procés selectiu.

9.4 La fase d'oposició tindrà lloc durant el mes de desembre de 2016.

9.5 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, podrà demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants, que podran ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol moment quan no compleixin els requisits.

9.6 Un cop es publiqui la llista de valoració al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat: https://seu.udg.edu/, els aspirants podran sol·licitar la revisió de la valoració en un termini màxim de 7 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació dels resultats.

El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, farà pública al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat: https://seu.udg.edu/, la llista de valoració definitiva en el termini màxim de 20 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de l'acabament del termini per a sol·licitar la revisió.
10. Llista d'aspirants aprovats i proposta de nomenament de funcionaris de carrera

10.1 El tribunal elevarà al rector la proposta de nomenament com a funcionaris de carrera de l'escala administrativa, grup C, subgrup C1, de la Universitat de Girona dels aspirants que l'hagin superat.

10.2 La resolució del rector per la qual es nomenen funcionaris de carrera de l'escala administrativa, grup C, subgrup C1, de la Universitat de Girona els aspirants proposats es publicarà al DOGC. Els aspirants nomenats faran el jurament o la promesa i prendran possessió davant del rector a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució a què es refereix aquesta base, i restaran destinats al mateix lloc que ocupaven.

10.3 Atès que els aspirants que hagin de prendre possessió del seu lloc de treball com a funcionaris de l'escala administrativa, grup C, subgrup C1, de la Universitat de Girona actualment ja són funcionaris de l'escala auxiliar administrativa, grup C, subgrup C2, restaran exempts de presentar els documents que la legislació vigent preveu per a l'accés a la funció pública.

10.4 La manca de jurament, promesa o presa de possessió, llevat dels casos de força major, que seran degudament comprovats i estimats per la Universitat, comportarà la pèrdua de tots els drets.
11. Règim d'impugnacions i al·legacions

11.1 Contra les resolucions definitives de l'òrgan convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

11.2 Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament sobre el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el rector de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

 

Annex II

Característiques de les places

 

Nombre de places: 2

Denominació: administratiu/iva especialitzat/ada

Grup C, subgrup C1

Escala administrativa

 

 

 

Annex III

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES PER A PERSONAL FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

(Vegeu la imatge al final del document)