Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual s'anuncia la licitació per a l'adjudicació d'un contracte de servei
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
16/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Barcelona
1) Entitat adjudicadoraa) Organisme: Universitat de Barcelona

b) Unitat que tramita l'expedient: Oficina de Contractació Administrativa

Adreça: c. Balmes 18, 3r 2a. 08007 _ Barcelona

c) Núm. d'expedient: 2016/75

d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seu.ub.edu/

 

2) Objecte del contractea) Descripció de l'objecte: Contractació dels Serveis bioinformàtics per a la Unitat de Genòmica dels CCiTUB de la Universitat de Barcelona

b) Lloc d'execució: Unitat de Genòmica de la Universitat de Barcelona, Edifici Modular _ Parc Científic de Barcelona. c/Baldiri i Reixac, 10-12 _ 08028 Barcelona

c) Termini de vigència:

i. Durada del contracte: 24 mesos des de la data de la formalització del contracte.

ii. Prorrogable: Es preveu una pròrroga de 12 mesos.

d) CPA:62.01 Serveis de programació informàtica

CPV: 72000000-5 Serveis TI, consultoria, desenvolupament i suport software

 

3) Tramitació, procediment i forma d'adjudicacióa) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: obert no subjecte a regulació harmonitzada

c) Criteris d'adjudicació: els establerts a la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

 

4) Valor estimat del contracte i pressupost base de la licitacióa) Valor estimat del contracte: 72.000,00 euros

b) Pressupost base de la licitació: 58.080,00 euros, corresponent 48.000,00 euros a la base imposable i 10.080,00 euros a l'IVA del 21%.

 

5) Garantiesa) Garantia provisional: s'exclou

b) Garantia definitiva: 5% del preu d'adjudicació.

 6) Obtenció de la documentació i informació:a) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14 h del 1 de desembre de 2016

b) Lloc: Oficina de Contractació Administrativa.

c) Adreça: c. Balmes 18, 3er 2a. 08007 _ Barcelona.

d) Telèfon: 93 403 53 38

e) e-mail: contractacio@ub.edu

 7) Presentació de les ofertes:a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del dia 12 de desembre de 2016

b) Documentació a presentar: l'assenyalada als plecs.

c) Lloc de presentació: En el registre de l'Oficina de Contractació Administrativa, c. Balmes 18, 3r 2a, 08007 _ Barcelona, o en qualsevol altre seu oficial del Registre de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/registre

 

8) Obertura pliques: Acte públic obertura sobre 2:a) Lloc: Sala de Reunions del Consell Social, c. Balmes, 21, 1r 1a 08007 _ Barcelona.

b) Data: 21 de desembre de 2016

c) Hora: 9:30 h.

 9) Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari.

 

10) Adreça del perfil del contractant: Pàgina WEB on figuren les informacions relatives a la convocatòria o on es poden obtenir els plecs: https://seu.ub.edu/

 

Barcelona, 16 de novembre de 2016

 

P. d. (15.1.2015)

Jordi Codina Sans

Gerent de la Universitat de Barcelona

Òrgan de contractació