Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2016, de nomenament del senyor Òscar Roca Safont com a director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Oficina Antifrau de Catalunya
Atès que d'acord amb l'article 12 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya, aquesta s'organitza, sota la dependència del director en tres direccions funcionals: la Direcció de Prevenció, la Direcció d'Investigacions i la Direcció d'Anàlisi.

Vistes les funcions que l'article 13 de les Normes d'actuació i de règim interior encomanen a la Direcció de Prevenció.

Atès que, d'acord amb l'article. 47.1 de les Normes d'actuació i de règim interior, el règim d'incompatibilitats aplicable al personal al servei de l'Oficina que tingui la consideració d'alt càrrec és el que determina la Llei 13/2015, del 17 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de l'Administració de la Generalitat.

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 8 i concordants de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 a), d) i f) de les seves Normes d'actuació i de règim interior, 

 

RESOLC:

 

Primer. Nomenar el senyor Òscar Roca Safont director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb la consideració d'alt càrrec i adquirint, en virtut de l'adscripció institucional de l'Oficina Antifrau, la condició de personal al servei del Parlament de Catalunya, amb efectes de la data d'avui i amb els drets i deures inherents al càrrec.

 

Segon. Notificar la present Resolució a la persona interessada.

 

Tercer. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director