Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2016, de cessament del senyor Òscar Roca Safont com a cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Oficina Antifrau de Catalunya
Atesa la Resolució de 31 de juliol de 2009 (DOGC núm. 5473, de 29.9.2009), per la qual es va nomenar el senyor Òscar Roca Safont cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Atès que el senyor Òscar Roca Safont ha estat nomenat, mitjançant Resolució del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya de data d'avui, per ocupar el càrrec de director de Prevenció d'aquesta Oficina.En ús de les atribucions que em confereixen els articles 8, 26 i concordants de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 a), b), d) i f) de les seves Normes d'actuació i de règim interior, 

 

RESOLC:

 

Primer. Cessar el senyor Òscar Roca Safont com a cap de l'Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l'Oficina Antifrau de Catalunya, amb efectes del dia d'avui, i agrair-li els serveis prestats.

 

Segon. Notificar la present Resolució a la persona interessada.

 

Tercer. Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director